Teksti suurus:

Keila Linnavolikogu 26. veebruari 2013 määruse nr 5 „Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur, teenistuskohtade koosseis ja teenistujate palgajuhend“ muutmine

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2020
Avaldamismärge:RT IV, 04.12.2019, 8

Keila Linnavolikogu 26. veebruari 2013 määruse nr 5 „Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur, teenistuskohtade koosseis ja teenistujate palgajuhend“ muutmine

Vastu võetud 26.11.2019 nr 17
jõustumine 01.01.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ning lõike 3, avaliku teenistuse seaduse § 5, § 6 lõike 3 punkti 3, § 11 lõigete 1 ja 5 alusel, ja võttes arvesse Keila linna põhimääruse § 50 lõiget 1.

§ 1.   Määruse muutmine

  Keila Linnavolikogu 26. veebruari 2013 määruses nr 5 „Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur, teenistuskohtade koosseis ja teenistujate palgajuhend” tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahv 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Esimesel tasemel on järgmised teenistuskohad: õigusnõunik, jurist, personalispetsialist, volikogu referent, infotehnoloogia spetsialist, infospetsialist, haridusnõunik, haridusspetsialist, lastekaitsetöötaja, sotsiaalnõunik, sotsiaaltööspetsialist, kultuurinõunik, pearaamatupidaja, raamatupidaja, ehitusnõunik, linnaarhitekt, linnaaednik-keskkonnanõunik, majandusjuhataja, järelevalvespetsialist, maakorraldaja, ehitusinsener, spetsialist.
(2) Teisel tasemel on abilinnapead, linnasekretär, finantsjuht.“;
  2) paragrahvi 5 lõiget 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Linnavalitsuse struktuuriüksused on:
1) linnakantselei;
2) majandus-, ehitus- ja keskonnateenistus;
3) haridus- ja sotsiaalteenistus;
4) arendus-, kultuuri- ja noorsootööteenistus;
5) raamatupidamisteenistus,".
  3) määruse lisas 1 toodud tabel asendatakse tabeliga vastavalt käesoleva määruse lisale 1;
  4) määruse lisas 2 toodud tabel asendatakse tabeliga vastavalt käesoleva määruse lisale 2.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

Lisa 1  Struktuur

Lisa 2  Teenistuskohad

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json