Teksti suurus:

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.12.2019, 13

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord

Vastu võetud 27.11.2019 nr 88

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 156 lõigete 31 - 33 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib riigieelarve toetusfondist eraldatud rahaliste vahendite kasutamist raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks ja rahastamiseks.

  (2) Eelarveaasta lõpuks kasutamata rahaliste vahendite ülejääk kantakse järgmise eelarveaasta valla eelarvesse raske ja sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks.

§ 2.   Rahaliste vahendite kasutamine

  (1) Riigieelarve toetusfondist rahastatava raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahalisi vahendeid kasutatakse raske või sügava puudega lastele ja nende peredele abi osutamiseks, mis seisneb toetavate sotsiaalteenuste osutamises, korraldamises ja arendamises ning nendega seotud kulutuste hüvitamises.

  (2) Toetavad sotsiaalteenused (edaspidi teenus) on:
  1) lapsehoiu-, isikliku abistaja ja tugiisikuteenus;
  2) sotsiaaltransporditeenus haridus-, ravi- või sotsiaalasutusse;
  3) lapse ja tema perekonna nõustamisteenused (sh psühholoogi- ja logopeediteenus ning muud teraapiad);
  4) turva-, õpilas- ja tugikoduteenus;
  5) rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas ette nähtud teenused, eeldusel, et nimetatud teenuseid ei ole rehabilitatsiooniplaani alusel finantseeritud;
  6) erivajadustega lastele suunitletud laagri osaluskulude katmine;
  7) puudest tulenev eluruumide kohandamine;
  8) teenuste arendamine;
  9) teenuste osutajate (sh isiklike abistajate ja tugiisikute) koolituse eest tasumine, mis on Viljandi Vallavalitsuse ametiasutusega (edaspidi vallavalitsus) kooskõlastatud ja mis on otseselt seotud sihtgrupile kvaliteetsema teenuse tagamisega;
  10) muudeks eelpool nimetamata teenusteks, mis parandavad raske ja/või sügava puudega lapse arengut ja tema pere toimetulekut ning aitavad vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevat lisavajadust.

  (3) Teenused võivad taotlejale olla tasuta või osaliselt tasulised. Isikult võetava tasu suurus oleneb teenuse mahust, teenuse maksumusest, teenust saava isiku perekonna majanduslikust olukorrast ning see otsustatakse juhtumipõhiselt.

§ 3.   Teenust saama õigustatud isikud

  (1) Teenust on õigustatud saama kuni 18-aastased lapsed, kellel on õigusaktides sätestatud korras tuvastatud raske või sügav puue (edaspidi puudega laps) ning kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Viljandi vald.

  (2) Puudega laps on õigustatud teenust saama kuni selle kalendriaasta lõpuni, mil ta saab 18-aastaseks.

§ 4.   Teenuse taotlemine

  (1) Lapse seaduslik esindaja (raske ja sügava puudega lapse vanem või eestkostja) esitab enne toetava teenuse kasutamist vallavalitsusele vormikohase taotluse koos järgmiste lisadokumentidega:
  1) arstliku ekspertiisikomisjoni või Sotsiaalkindlustusameti otsuse lapsele puude raskusastme määramise kohta;
  2) puudega lapse kehtiva rehabilitatsiooniplaani või muu lapse hindamist kajastava dokumendi (olemasolul);
  3) puudega lapse perekonnas hooldamise puhul perekonnas hooldamise lepingu või eestkoste puhul kohtumääruse.

  (2) Vallavalitsuse haridus-, kultuuri-, noorsootöö-, spordi- ja sotsiaalvaldkonna lastekaitsespetsialistil (edaspidi lastekaitsespetsialist) on õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid või dokumente.

  (3) Kui taotleja ei ole esitanud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumente või neis esineb puudusi, määrab taotlust menetlev lastekaitsespetsialist taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel jätab lastekaitsespetsialist taotluse läbi vaatamata.

  (4) Teenuse vajaduse hindamine toimub iga lapse puhul eraldi, arvestades konkreetse lapse ja tema pere vajadusi.

  (5) Teenuse määramise võib algatada ka lastekaitsespetsialist.

§ 5.   Teenuse määramine ja määramisest keeldumine

  (1) Teenuse määramise või määramisest keeldumise otsustab Viljandi Vallavalitsuse alatine sotsiaalkomisjon otsusega 10 tööpäeva jooksul pärast kõigi nõutud dokumentide esitamist taotleja poolt.

  (2) Teenuse määramisest keeldutakse järgmistel juhtudel:
  1) vallavalitsusele ei ole esitatud kõiki teadaolevaid tõeseid ja täielikke andmeid, dokumente ja muid tõendeid, mis on vajalikud teenuse määramise otsustamisel;
  2) taotluse esitaja on esitanud valeandmeid;
  3) taotleja ei võimalda teenuse määramise vajadust kontrollida;
  4) taotleja ei ole teavitanud vallavalitsust viivitamata teenuse saamise andmist mõjutavatest asjaoludest;
  5) teenuse vajadust on võimalik või otstarbekas katta teiste teenuste, toetuse või muu abiga.

  (3) Teenuse eest tasutakse reeglina teenuse osutajale esitatud arve alusel.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Tugiisikuteenuse määramisel ja isikliku abistaja teenuse osutamisel lähtutakse vastavatest Viljandi Vallavolikogu poolt kehtestatud kordadest.

  (2) Enne käesoleva määruse jõustumist määratud teenuste osutamise korraldused kehtivad kuni korralduses märgitud tähtaja lõpuni.

  (3) Viljandi Vallavalitsus (täitevorgan) kinnitab taotluse vormi raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamiseks.

§ 7.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Viljandi Vallavolikogu 17.05.2017 määrus nr 142 „Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord“;
  2) Tarvastu Vallavolikogu 28.06.2017 määrus nr 7 „Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord“;
  3) Kolga-Jaani Vallavolikogu 29.06.2017 määrus nr 8 „Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord“;
  4) Kolga-Jaani Vallavolikogu 23.11.2007 määrus nr 52 „Kolga-Jaani valla lapsehoiuteenuse rahastamise kord“.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kaupo Kase
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json