Teksti suurus:

Määruse muutmine ja määruse kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2021
Avaldamismärge:RT IV, 04.12.2020, 27

Määruse muutmine ja määruse kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 26.11.2020 nr 15
jõustumine 01.01.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2, avaliku teenistuse seaduse § 14 lõike 3 ning Türi Vallavolikogu 30. novembri 2017 määruse nr 10 „Türi valla põhimäärus“ § 86 lõike 3 ja § 93 lõike 3 alusel.

§ 1. Türi Vallavalitsuse põhimääruse muutmine
Türi Vallavolikogu 16. novembri 2018 määruse nr 8 „Türi Vallavalitsuse põhimäärus“ (RT IV, 08.11.2019, 9) § 40 lõike 1 punkt 19 tunnistatakse kehtetuks.
§ 2. Väätsa Tervisekompleks põhimääruse kehtetuks tunnistamine
Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2016 määruse nr 152 “Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“ alusel moodustus haldusreformi tulemusel Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Türi vald, kes Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 alusel on ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane.
Arvestades eelmärgitut ning haldusreformi seaduse § 16 lõiget 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõikeid 41 ja 43, tunnistada Väätsa Vallavolikogu 30. novembri 2010 määrus nr 18 „Väätsa Tervisekompleksi põhimäärus“ (RT IV, 19.12.2013, 29) kehtetuks.
§ 3. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021.

Andrus Eensoo
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json