Teksti suurus:

Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel

Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel - sisukord
Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.12.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 04.12.2020, 52

Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel

Vastu võetud 26.11.2020 nr 92

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.

§ 1.   Üldosa

  (1) Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigetes 5 ja 6 sätestatud tingimusel arvestatud eluruumi alaliste kulude maha arvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri.

  (2) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse elamuseaduse § 7 lõike 1 punkti 2 alusel kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi ulatuses eluruumi tegelikud kulud, kuid mitte üle linnavolikogu poolt käesolevas määruses kehtestatud piirmäärade.

§ 2.   Eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  Kehtestada Viljandi linnas toimetulekutoetuse arvestamisel alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärad järgmiselt:
  1) üür kuni 8 eurot ühe normpinna m² kohta kalendrikuus;
  2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 3 eurot ühe normpinna m² kohta kalendrikuus;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 3 eurot ühe normpinna m² kohta kalendrikuus;
  4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 4 m³ ühe elaniku kohta kalendrikuus;
  5) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 20 eurot ühe elaniku kohta kalendrikuus;
  6) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus (arvesse võetakse vaid ühte kütteliiki): kaugküttega, kaugkütteta ja elektriküttega eluruumide puhul olenemata kütuseliigist kuni 5 eurot ühe normpinna m² kohta kalendrikuus. Kaugkütteta eluruumis mitte rohkem kui 600 eurot kalendriaastas. Kütuse ostmisel arvestatakse toimetulekuarvestuse sisse kuludokumendid, mis on ostetud taotluse esitamise eelsel või taotluse esitamise kalendrikuul;
  7) elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 35 eurot üheliikmelise pere kohta kalendrikuus ning kuni 20 eurot iga järgneva pereliikme kohta kalendrikuus;
  8) majapidamisgaasi ühe ballooni maksumus perekonna kohta 2 kalendrikuu jooksul;
  9) maamaksukulud kolmekordse eluruumi normpinna ulatuses kalendriaastas;
  10) hoone kindlustuse kulud kuni 0,20 eurot eluruumi ühe normpinna m² kohta kalendrikuus;
  11) olmejäätmete veo kulud kuni 8 eurot ühe elaniku kohta kalendrikuus.

§ 3.   Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavolikogu 30.05.2019 määrus nr 49 “Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel”.

§ 4.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Helir-Valdor Seeder
linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json