HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord Nõo vallas

Väljaandja:Nõo Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.12.2021, 2

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord Nõo vallas

Vastu võetud 22.11.2021 nr 6

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 2 ja „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib Nõo vallale kuuluvatesse koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi lasteaed) laste vastuvõtu taotlemist, vastuvõtmist ja lasteaiast väljaarvamist.

  (2) Üldist arvestust lasteaiakoha taotlemise ja järjekorra üle peetakse Nõo vallavalitsuses (edaspidi vallavalitsus), arvestust laste konkreetsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise üle peab vastava lasteasutuse direktor.

  (3) Nõo valla lasteaedadesse on õigus kohta saada pooleteise- kuni seitsmeaastastel lastel, kui lapse ja vähemalt ühe lapsevanema (edaspidi vanem) elukoht on rahvastikuregistri järgi Nõo vald.

  (4) Vabade kohtade olemasolu korral võib lasteaed vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna kirjalikul nõusolekul kohta pakkuda ka järjekorras olevatele teiste omavalitsuste lastele.

  (5) Vanemal on õigus saada lasteasutusest ja/või vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnast informatsiooni vabade kohtade olemasolu kohta lasteasutuses, vanema poolt kaetava osa suuruse ja selle kehtestamise korra kohta, samuti muud teavet, mis puudutab lasteasutuse tegevus- ja päevakava ning töökorraldust.

  (6) Kui pooleteise- kuni kolmeaastasele lapsele, kelle enda ja vähemalt ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri järgi Nõo vald, ei ole Nõo valla lasteaedades vastavas vanuserühmas lasteaiakohta pakkuda, võib lasteaiakoha asendada lapsehoiukohaga.

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) suverühm – valla lasteasutuse juures töötav lasteaiarühm, mis töötab suvekuudel valla teiste lasteasutuste kinnioleku ajal;
  2) osaajaline koht – luuakse lasteasutuses vallavalitsuse otsusel erandjuhul, kui ajutiselt on vajadus lasteaiakoha järele suurem kui olemasoleva lasteasutuse üldkohtade arv või juhul, kui laps ei vaja täisajaga kohta või kohta kasutatakse kindlatel nädalapäevadel. Osaajalise koha kasutamisel sõlmivad vanem ja lasteasutuse direktor lepingu, milles määratakse lapse poolt lasteasutuse kasutamise aeg;
  3) sobitusrühm – rühm, kuhu vajalike tingimuste olemasolul kuuluvad erivajadustega lapsed koos teiste lastega.

§ 3.   Lasteaiakoha taotlemine

  (1) Nõo valla haldusterritooriumil on vanemal võimalus oma lapsele kohta taotleda:
  1) sõimerühmas (pooleteise- kuni kolmeaastased lapsed);
  2) lasteaiarühmas (kolme- kuni seitsmeaastased lapsed);
  3) liitrühmas (pooleteise- kuni seitsmeaastased lapsed);
  4) sobitusrühmas (arvestades koolieelse lasteasutuse seaduse § 6 lg 6 ja § 6 lg 7 sätestatut).

  (2) Vanem esitab vallavalitsusele lasteaiakoha taotlemiseks avalduse (Lisa 1), märkides eelistuse, millises valla lasteaias ta kohta soovib. Avaldusele lisatakse koopia lapse sünnitunnistusest. Sobitusrühma koha saamiseks tuleb vanemal lisaks tavapärasele kohataotlusele esitada avaldus sobitusrühma vastuvõtmiseks ja lisada sellele nõustamiskomisjoni otsus.

  (3) Laps kantakse lasteaiakoha järjekorda, arvestades avalduse esitamise kuupäeva.

  (4) Lapse, kelle elukoht taotluse esitamise hetkel ei ole rahvastikuregistri andmetel Nõo vallas, elukohaandmete muutumisel rahvastikuregistris Nõo valla aadressile, loetakse taotluse esitamise kuupäevaks elukohaandmete muutumise kuupäev.

  (5) Kui vanem soovib vahetada juba lasteaias käiva lapse lasteaeda, tuleb lapsele uuesti lasteaiakohta taotleda ning esitada uus avaldus, mida menetletakse määruse § 3 lõigetes 3 ja 4 sätestatud korras.

§ 4.   Lasteaiakoha järjekorrast väljaarvamine

  (1) Juhul kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht jooksva aasta 31. märtsi seisuga ei ole rahvastikuregistri andmetel Nõo vald, arvatakse laps lasteaiakoha järjekorrast välja.

  (2) Laps, kelle vanem loobub pakutud lasteaiakohast, arvatakse lasteaiakoha järjekorrast välja.

  (3) Vanem, kelle laps on lasteaiakoha järjekorrast välja arvatud, kuid kes soovib uuesti lapsele lasteaiakohta, peab esitama uue avalduse, mida menetletakse määruse § 3 lõigetes 3 ja 4 sätestatud korras.

§ 5.   Lasteaeda vastuvõtmine

  (1) Lasteaiakoha saamisel on aluseks lasteaiakoha taotlemise avalduste järjekord ja vaba koht lasteasutuse vastavas vanuserühmas. Lasteaiakoha saamisel arvestatakse võimalusel vanema eelistust Nõo valla lasteaiale ning pere teiste laste lasteaiakohtasid.

  (2) Lasteaia rühmade komplekteerimine algab 1. aprillil, millal vallavalitsus kontrollib jooksva aasta 31. märtsi seisuga lasteaia järjekorras oleva lapse ja vähemalt ühe vanema registreeringut rahvastikuregistris Nõo valla aadressil ning seejärel koostatakse koostöös lasteaedade direktoritega esialgsed rühmade nimekirjad.

  (3) Juhul kui lapsele ei ole võimalik pakkuda kohta soovitud lasteaias, tehakse vabade kohtade olemasolul vanemale pakkumine saada lasteaiakoht mõnes teises Nõo valla lasteaias.

  (4) Lasteaiakoha pakkumisest teavitab lasteaia direktor vanemaid hiljemalt 15. aprillil kirjalikult (kirja või e-posti teel).

  (5) Lasteaiakoha pakkumise saamisel tuleb vanemal 14 päeva jooksul otsustada pakkumise vastuvõtmine. Kui vanem 14 päeva jooksul pakkumisele ei vasta, jäetakse laps lasteaiakoha järjekorda ning talle eraldatakse lasteaiakoht järgmisel õppeaastal.

  (6) Rühmade esialgsed nimekirjad järgmiseks õppeaastaks kinnitatakse hiljemalt 31. mail lasteaia direktori käskkirjaga. Lapse rühma paigutamise, rühmade komplekteerimise ja lapse üleviimise ühest rühmast teise otsustab lasteaia direktor, arvestades lapse vanust jooksva aasta 30. septembri seisuga.

  (7) Lasteaia direktor kinnitab rühmade lõplikud nimekirjad käskkirjaga hiljemalt 10. septembril ning kannab andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) vastavalt EHIS-e põhimääruses sätestatud tähtaegadele.

  (8) Lasteaia direktor sõlmib vanemaga hiljemalt 15. septembril lasteaia koha kasutamise lepingu (edaspidi Leping).

  (9) Laps, kelle vanem lükkab lapse lasteaeda tuleku edasi, jäetakse järjekorda ning talle eraldatakse lasteaiakoht järgmisel õppeaastal.

  (10) Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteaeda kogu õppeaasta vältel.

  (11) Vallavalitsus võib põhjendatud juhtudel teha otsuse lapse erandkorras lasteaeda paigutamiseks.

  (12) Vanem, kes taotleb lapsele koolipikendust, peab sellest kirjalikult teavitama lasteaia direktorit hiljemalt sama aasta 1. aprillil.

§ 6.   Lasteaiast väljaarvamine

  (1) Laps arvatakse lasteaiast välja:
  1) vanema avalduse alusel;
  2) lapse kooliminekul, kusjuures lasteaia ja vanema vaheline leping lasteaia koha kasutamise kohta lõpeb üldjuhul sama aasta 31. mail. Käesoleva määruse § 5 lõike 8 kohast lepingut pikendatakse vanema avalduse alusel mõjuval põhjusel kuni 30. augustini.

  (2) Lahkumise järgselt peab vanem tasuma kõik võlgnevused vallavalitsusele.

  (3) Lapse võib direktori otsusel arvata lasteaiast välja, kui:
  1) vanem ei ole tasunud kaks (2) kuud järjest lasteaiatasu (lasteaia direktor on eelnevalt vanemat kirjalikult teavitanud võlast);
  2) laps on lasteaiast puudunud kaks (2) kuud järjest ja lasteaeda ei ole puudumise põhjusest informeeritud;
  3) vallavalitsus teeb vastava ettepaneku, sest lapse elukohajärgne valla- või linnavalitsus pole tasunud vallavalitsuse poolt kehtestatud tegevuskulu arvestusliku maksumuse alusel esitatud arveid kahe kuu jooksul pärast maksetähtaja möödumist.

§ 7.   Suverühma kasutamine

  (1) Lasteasutuste töö korraldamine suveperioodil sätestatakse iga-aastaselt Nõo Vallavalitsuse korraldusega 15. märtsiks.

  (2) Suverühma koha kasutamine toimub lasteasutusse 1. maiks esitatud vanema taotluse alusel.

  (3) Toidukulu lasteaiateenuse kasutamise eest suveperioodil tuleb vanemal tasuda ettemaksuna Nõo Vallavalitsuse korraldusega määratud tähtajaks. Suverühma toidukulu ettemaks ei kuulu tagasi tasumisele.

§ 8.   Määruse rakendamine

  (1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks Nõo Vallavalitsuse 01.04.2013 määrus nr 4 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord Nõo vallas“.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2022.

Rain Sangernebo
Vallavanem

Aira Laul
Vallasekretär

Lisa Avaldus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json