Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Vallavolikogu ja osavallakogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise maksmise kord

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.12.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.12.2021, 12

Vallavolikogu ja osavallakogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise maksmise kord

Vastu võetud 29.11.2021 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 3, § 22 lõike 1 punktide 21 ja 22 ning Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2006 määruse nr 164 „Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord“ alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kord reguleerib Märjamaa Vallavolikogu (edaspidi volikogu) liikmetele volikogu istungist ning volikogu komisjonide ja osavallakogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurust ja korda ning hüvitise määramist volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest.

  (2) Komisjoni tööst ja osavallakogu tööst osavõtu eest tasu määramisel on volikogu liikmega võrdsustatud need komisjoni ja osavallakogu liikmed, kes ei ole volikogu liikmed.

  (3) Istungi, komisjoni tööst ja osavallakogu tööst osavõtu tasu ei saa volikogu esimees, Märjamaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ega Vigala Osavallavalitsuse (edaspidi osavallavalitsus) teenistujad.

§ 2.   Volikogu esimehe ja aseesimehe tasu

  (1) Volikogu esimehele makstakse volikogu esimehe kohustuste täitmise eest hüvitust vastavalt volikogu otsusele.

  (2) Volikogu aseesimehe koht on palgaline. Volikogu aseesimehele makstakse volikogu aseesimehe ülesannete eest töötasu vastavalt volikogu otsusele.

§ 3.   Volikogu liikme tasu

  Volikogu liikmele makstakse tasu 60 eurot volikogu istungiks ettevalmistamise ja istungist osavõtu eest.

§ 4.   Volikogu komisjoni ja osavallakogu esimehe tasu

  (1) Komisjoni esimehele või komisjoni aseesimehele, juhul kui aseesimees asendab komisjoni läbiviimisel komisjoni esimeest, makstakse tasu 100 eurot komisjoni koosoleku ettevalmistamise, korraldamise ja koosolekust osavõtu eest.

  (2) Osavallakogu esimehele või osavallakogu aseesimehele, juhul kui aseesimees asendab koosoleku läbiviimisel osavallakogu esimeest, makstakse tasu 100 eurot osavallakogu koosoleku ettevalmistamise, korraldamise ja koosolekust osavõtu eest.

§ 5.   Volikogu komisjoni liikme ja osavallakogu liikme tasu

  (1) Komisjoni liikmele (s.h komisjoni aseesimehele kui ta ei asenda komisjoni esimeest) ja osavallakogu liikmele (s.h osavallakogu aseesimehele kui ta ei asenda osavallakogu esimeest) makstakse tasu 35 eurot komisjoni või osavallakogu koosolekust osavõtu eest.

  (2) Komisjoni liikmele, kes täidab komisjoni esimehe korraldusel komisjoni töö eesmärkidega seotud ülesandeid väljaspool komisjoni koosolekut, makstakse tasu 5 eurot/tunnis. Tunnitasu arvestamisel ümardatakse tunnid 0,5 tunni täpsusega.

§ 6.   Tasu arvestus ja maksmine

  (1) Tasu maksmise aluseks on osavõtt istungist või komisjoni koosolekust või osavallakogu koosolekust. Istungitest ja komisjoni koosolekutest osavõtu arvestust peab volikogu sekretär. Osavallakogu koosolekutest osavõtu arvestust peab osavallavalitsuse teenistuja, kelle ülesandeks on pandud osavallakogu tehniline teenindamine.

  (2) Paragrahv 5 lõikes 2 nimetatud tunnitasu maksmiseks esitab komisjoni esimees volikogu sekretärile kirjaliku esildise märkides selles ära töö teostanud komisjoni liikme nime, teostatud tööd, tööde teostamise aja ja hüvitamisele kuuluvate tundide arvu.

  (3) Komisjoni esimehele § 5 lõikes 2 nimetatud tunnitasu maksmise esildise esitab komisjoni esimees arvestades määruse § 6 lõikes 2 toodut volikogu esimehele kooskõlastamiseks ja kinnitamiseks.

  (4) Volikogu esimees esitab andmed volikogu liikmete istungitest, komisjoni liikmete komisjoni koosolekutest osavõtu ja komisjoni liikmete väljaspool koosolekut tehtud tööde kohta vallavalitsuse rahandusosakonnale iga kuu 25.-ndaks kuupäevaks.

  (5) Osavallakogu esimees esitab andmed osavallakogu liikmete koosolekutest osavõtu kohta vallavalitsuse rahandusosakonnale iga kuu 25.-ndaks kuupäevaks.

  (6) Tasu, s.h volikogu esimehele makstav hüvitus ja aseesimehele makstav töötasu, makstakse välja arvestuskuule järgneva kuu kuuendal päeval.

§ 7.   Sõiduauto kasutamise hüvitis

  (1) Isikliku sõiduauto kasutamise kulud seoses volikogu ülesannete ja komisjonide ülesannete täitmisega hüvitatakse volikogu esimehele, volikogu aseesimehele, volikogu liikmetele, komisjonide esimeestele ja liikmetele avalduse alusel 0,3 eurot ühe ametiülesannete täitmisel sõidetud kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus.

  (2) Avalduses peab olema näidatud sõiduautot kasutava isiku ees- ja perekonnanimi, sõiduauto riikliku registreerimismärgi andmed, sõiduauto läbisõidumõõdiku alg- ja lõppnäit iga ametiülesannete täitmisel tehtud sõidu korral, ametisõidul läbitud kilometraaž, sõidu kuupäev ning sõidu eesmärk.

  (3) Hüvitise maksmise otsustab volikogu esimees.

  (4) Hüvitise maksmine vormistatakse volikogu esimehe käskkirjaga.

  (5) Hüvitist ei maksta istungitel ja komisjoni koosolekutel osalemisega seotud kulutuste eest.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Tunnistatakse kehtetuks Märjamaa Vallavolikogu 19.12.2017 määrus nr 15 „Vallavolikogu ja osavallakogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise maksmise kord“.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 10. novembrist 2021.

  (3) Määrust jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Kristal
volikogu aseesimees volikogu esimehe ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json