Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Mulgi Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.03.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 08.03.2023, 6

Mulgi Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord

Vastu võetud 22.11.2021 nr 1
RT IV, 04.12.2021, 22
jõustumine 07.12.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.02.2023RT IV, 08.03.2023, 111.03.2023, rakendatakse alates 01.03.2023 kuni 31.12.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 21 ja 22 ning Mulgi Vallavolikogu 24.01.2018 määruse nr 7 „Mulgi valla põhimäärus“ § 4 lõike 7 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib Mulgi Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) liikmetele vallavolikogu istungitest osavõtu eest ja vallavolikogu alatiste ning ajutiste komisjonide töö korraldamise eest tasu maksmise suurust ja korda, samuti vallavolikogu esimehele ja aseesimehele hüvituse/töötasu määramist.

§ 2.   Tasu suurus ja maksmise alused

  (1) Vallavolikogu liikmele, välja arvatud vallavolikogu esimees, vallavolikogu aseesimees, makstakse tasu vallavolikogu istungist osavõtu eest 60 eurot.
[RT IV, 08.03.2023, 1 - jõust. 11.03.2023, rakendatakse alates 01.03.2023 kuni 31.12.2023]

  (2) Vallavolikogu esimehele makstakse igakuist hüvitist 800 eurot.
[RT IV, 08.03.2023, 1 - jõust. 11.03.2023, rakendatakse alates 01.03.2023 kuni 31.12.2023]

  (3) Vallavolikogu aseesimehele makstakse igakuist hüvitist 400 eurot.
[RT IV, 08.03.2023, 1 - jõust. 11.03.2023, rakendatakse alates 01.03.2023 kuni 31.12.2023]

  (4) Vallavolikogu alatise komisjoni esimehele makstakse komisjoni koosoleku läbiviimise eest igakordset tasu 100 eurot.

  (5) Komisjonide liikmetele makstakse komisjoni koosolekust osavõtu eest igakordset tasu 40 eurot.

  (6) Käesolevas korras ettenähtud tasusid ei maksta vallavolikogu korralise puhkuse aja eest.

§ 3.   Volikogu tööst osavõtu eest makstava tasu arvestamine ja väljamaksmine

  (1) Volikogu istungi tööst osavõtu kohta peetakse arvestust istungi protokolli ja istungil osalejate registreerimislehe alusel.

  (2) Komisjonide tööst osavõtu kohta peetakse arvestust koosoleku protokolli ja koosolekul osalejate registreerimislehe alusel.

  (3) Tasu volikogu tööst ja komisjonide tööst osavõtu eest makstakse välja kord kuus vallakantselei poolt koostatud ja volikogu esimehe poolt kinnitatud koondi alusel hiljemalt kuu 29. kuupäevaks, võttes aluseks kuu 25. kuupäevaks vallakantseleisse laekunud nõuetekohaselt vormistatud istungite ja koosolekute protokolle.

  (4) Käesolevas korras käsitletud tasudelt arvestatakse kõik tööjõukuludega kaasnevad maksud.

  (5) Määruse paragrahvis 2 nimetatud tasudest on õigus loobuda kirjaliku avalduse alusel.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Käesolevat määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 15. novembrist 2021. a.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json