Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Vallavolikogu ja vallavalitsuse tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.12.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2022
Avaldamismärge:RT IV, 04.12.2021, 28

Vallavolikogu ja vallavalitsuse tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord

Vastu võetud 30.11.2021 nr 1
, rakendatakse alates 1.12.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 3 ning § 22 lõike 1 punktide 21 ja 22 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib Haljala Vallavolikogu (edaspidi volikogu) liikmete ja Haljala Vallavalitsuse (edaspidi valitsus) liikmete volikogu ja valitsuse töös osalemise ja volikogu komisjoni koosolekute töö korraldamise eest makstava tasu suurust ja maksmise korda.

  (2) Volikogu ja valitsuse tööst osavõtu tasu maksmise arvestus toimub kalendrikuu kaupa. Kui ühes kalendrikuus toimub mitu istungit või komisjoni koosolekut, siis tasu mitmekordselt ei maksta. Tasu ei maksta, kui ühes kalendrikuus ühtegi istungit või komisjoni koosolekut ei toimu.

  (3) Volikogu komisjoni esimehele makstakse komisjoni esimehe ülesannete täitmise eest tasu ainult komisjoni koosoleku läbiviimise korral. Kui kalendrikuul volikogu komisjoni koosolekut ei toimunud ja komisjoni esimees komisjoni ei juhtinud, siis talle sellel kalendrikuul komisjoni esimehe ülesannete täitmise eest tasu ei maksta. Sellel kalendrikuul rakendub komisjoni esimehe suhtes ainult käesoleva korra § 3 lõikes 1 sätestatud tasu.

§ 2.   Volikogu esimehe ja aseesimehe tasu suurus

  (1) Volikogu esimehele makstakse volikogu töö korraldamise eest igakuiselt tasu, mille suurus on 60 % vallavanema palgast.

  (2) Volikogu aseesimehele makstakse volikogu tööst osavõtu ja volikogu töö korraldamise eest tasu, mille suurus on 20 % volikogu esimehe tasust.

§ 3.   Volikogu liikme ja komisjoni esimehe tasu suurus

  (1) Volikogu liikmele (välja arvatud volikogu esimees ja alatise komisjoni esimees) makstakse volikogu töös osalemise eest igakuiselt tasu 60 eurot.

  (2) Volikogu alatise komisjoni esimehele ( välja arvatud volikogu esimees) makstakse volikogu töös osalemise ning komisjoni töö korraldamise ja juhtimise eest igakuiselt tasu 180 eurot.

§ 4.   Vallavalitsuse liikme tasu suurus

  (1) Vallavalitsuse liikmele (välja arvatud vallavanem), kes ei ole vallavalitsuse ametnik, makstakse igakuiselt tasu 300 eurot.

  (2) Vallavalitsuse liikmele makstakse vallavanema asendamisel tasu, mille suurus on 20 % vallavanema töötasust, proportsionaalselt asendamise ajaga.

  (3) Vallavalitsuse liikmele hüvitatakse vallavanema asendamisel isikliku sõiduauto kasutamise kulud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras ja piirmääras proportsionaalselt asendamise ajaga.

§ 5.   Tasu maksmine

  (1) Tasu makstakse välja volikogu ja vallavalitsuse eelarves selleks ettenähtud summadest.

  (2) Tasu makstakse ülekandega tasu saaja pangakontole üks kord kuus kuu viimasel tööpäeval.

  (3) Kehtestatud tasust on õigus loobuda kirjaliku avalduse alusel.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Haljala Vallavolikogu 19.12.2017 määrus nr 5 “Vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmetele ning vallavolikogu komisjonide liikmetele hüvituse maksmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse 1. detsembrist 2021.

Veiko Veiert
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json