HaridusKool

Teksti suurus:

Are Kooli hoolekogu moodustamine ja töökord

Väljaandja:Are Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 05.01.2016, 22

Are Kooli hoolekogu moodustamine ja töökord

Vastu võetud 17.12.2015 nr 25

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 alusel.

§ 1.   Kooli hoolekogu mõiste ja ülesanne

  (1) Üldhariduskool-lasteasutuse (edaspidi kool) hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (2) Kooli hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

  (3) Kooli hoolekogu otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse lasteasutuses.

§ 2.   Hoolekogu moodustamise põhimõtted

  (1) Are Kooli hoolekogusse kuuluvad 1 vallavolikogu ja 2 õppenõukogu esindajat, 5 põhikooli ja 4 lasteaia vanemate esindajat. Hoolekogusse võidakse valida 1 vilistlaste, 1 kooli toetavate organisatsioonide ja 1 õpilasomavalitsuse esindaja.

  (2) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka, nad peavad moodustama enamuse hoolekogu koosseisust.

§ 3.   Hoolekogu liikmete valimise algatamine

  Hoolekogu liikmete valimise algatab kooli direktor.

§ 4.   Volikogu esindaja määramine

  Volikogu esindaja määratakse hoolekogusse volikogu otsusega.

§ 5.   Pedagoogide esindaja valimine

  (1) Õpetajate esindajate valimine toimub õppenõukogu koosolekul.

  (2) Esindajate valimine toimub hääletamise teel.

§ 6.   Vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate valimine

  (1) Vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate valimine toimub lastevanemate koosolekul, mille kutsub kokku kooli juhtkond.

  (2) Kooli juhtkond avaldab vanemate koosoleku kohta teate vähemalt 10 päeva enne koosoleku toimumist eKoolis ja kooli veebilehel. Klassijuhatajad ja lasteaiaõpetajad teavitavad vanemaid koosoleku toimumisest õpilaste/laste kaudu. Teatesse märgitakse koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord.

  (3) Vanemate koosolekut juhatab kooli direktor.

  (4) Vanemate koosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kõik õpilaste/laste vanemad.

  (5) Kandidaadid hoolekogusse seatakse üles vanemate koosolekul.

  (6) Kandidaatideks võivad olla kõik koosolekul osalevad vanemad ja vilistlased ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad, kes on andnud eelnevalt nõusoleku kandideerimiseks.

  (7) Esindajate valimine toimub hääletamise teel.

  (8) Vanemate koosolek ja otsused protokollitakse.

§ 7.   Hoolekogu moodustamise kinnitamine

  (1) Kooli direktor esitab vallavalitsusele hoolekogu kinnitamise taotluse, milles on märgitud hoolekogusse valitud isikud ja esindamise alus.

  (2) Vallavalitsus kinnitab korraldusega kooli direktori poolt esitatud taotluse ning volikogu otsuse alusel kooli hoolekogu.

§ 8.   Hoolekogu liikmete volituste kestus

  (1) Vallavolikogu esindaja volitus kestab tema volikogu koosseisu kuulumise lõpuni.

  (2) Teised hoolekogu liikmed valitakse kolmeks aastaks.

  (3) Vanemate esindaja volitus kestab kuni liikme lapse koolist/lasteasutusest väljaarvamiseni või uue esindaja valimiseni.

  (4) Kõikidel hoolekogu koosseisu valitud esindajatel on õigus oma volitustest loobuda.

  (5) Hoolekogu liikmete osalusest hoolekogu töös informeeritakse neid valinud subjekte, kes vajadusel võivad oma esindajad ennetähtaegselt ümber valida.

  (6) Muudatused hoolekogu koosseisus kinnitab vallavalitsus.

§ 9.   Hoolekogu juhtimine

  (1) Hoolekogu valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe. Hoolekogu koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord kolme kuu jooksul.

  (2) Kooli hoolekogu ülesandeid võidakse täpsustada kooli põhimääruses.

§ 10.   Hoolekogu tegevuse planeerimine

  Hoolekogu koostab igaks õppeaastaks tööplaani, milles kavandatakse:
  1) tegevuse eesmärgid;
  2) tegevuse sisu (temaatika);
  3) ülesannete täitmise tähtaeg.

§ 11.   Koosolekute läbiviimine

  (1) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Hoolekogu erakorralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees vähemalt kolme hoolekogu liikme, kooli direktori või vallavalitsuse ettepanekul.

  (3) Koosolekuid juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (4) Koosolekul arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide eelnevat tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (5) Koosoleku toimumise aeg ja päevakord teatatakse hoolekogu liikmetele kirjalikult vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist.

  (6) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

  (7) Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastava ala spetsialiste, moodustada komisjone või töörühmi.

  (8) Direktor on aruandekohustuslik hoolekogu ees.

  (9) Hoolekogu koosolekutest võivad osa võtta õpilasesinduse esindajad, kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelvalvet teostavad ametiisikud, vallavalitsuse haridusküsimustega tegelevad ametiisikud hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe eelneval teavitamisel.

  (10) Hoolekogu koosolekut protokollitakse. Protokolli kantakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
  3) koosoleku juhataja nimi;
  4) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete nimed;
  5) koosolekule kutsutud isikute nimed ning ametinimetused;
  6) kinnitatud päevakord;
  7) koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja sõnavõtu lühike sisu;
  8) vastuvõetud otsused;
  9) protokollija nimi;
  10) hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe ja protokollija allkirjad.

  (11) Hoolekogu protokolle koos muude hoolekogu töösse puutuvate materjalidega säilitatakse koolis ühtsetel alustel muude kooli dokumentidega.

§ 12.   Hoolekogu otsused ja nende täitmine

  (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletamisel, hoolekogu otsusel võib hääletamine olla salajane. Hoolekogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (2) Hoolekogu otsuste täitmist korraldab kooli direktor koostöös vallavalitsusega.

  (3) Hoolekogu poolt vastu võetud otsused on avalikud ning asjast huvitatud isikul on õigus nendega koolis tutvuda.

§ 13.   Hoolekogu otsusega mittenõustumine

  (1) Hoolekogu otsusega mittenõustumisel on huvitatud isikul õigus pöörduda vallavalitsuse või vallavolikogu haridus- ja noorsookomisjoni poole või avaldusega kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostava ametniku poole viie tööpäeva jooksul arvates hoolekogu otsuse vastuvõtmisest.

  (2) Kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostav ametnik on kohustatud vastama lõikes 1 nimetatud avaldusele kümne tööpäeva jooksul arvates selle saamisest.

§ 14.   Aruandlus

  Hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande esitab hoolekogu esimees üks kord õppeaastas kooli lastevanemate üldkoosolekule. Aruanne kajastab õppeaasta jooksul tehtud tööd ja plaane uueks õppeaastaks.

§ 15.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Are Vallavolikogu 26.11.2010 määrus nr 14 „Are Põhikooli ja Suigu Lasteaed-Algkooli hoolekogude moodustamine ja töökord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Leelo Lusik
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json