HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Munitsipaallasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Audru Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.01.2016, 23

Munitsipaallasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 09.12.2015 nr 10

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev määrus reguleerib Audru valla koolieelsesse munitsipaallasteasutusse (edaspidi lasteasutus) lapse vastuvõtu taotlemist, lasteasutuse kohtade jagamist, lapse vastuvõtmist, lasteasutuse koha kasutamist ja lasteasutusest väljaarvamist.

 (2) Lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määra kehtestab Audru Vallavolikogu ja toiduraha asteasutuse hoolekogu.

§ 2.  Lasteasutusse vastuvõetavad lapsed

 (1) Lasteasutuses on õigus saada koht eelkooliealisel lapsel alates vanusest üks aasta ja kuus kuud, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Audru vallas.

 (2) Lasteasutusse võetakse vastu lasteasutuse teeninduspiirkonnas elav laps, eelistades võimaluse korral lapsi, kelle samas elukohas elavate sama pere teised lapsed käivad samas lasteasutuses.

 (3) Väljastpoolt teeninduspiirkonda võetakse lapsi lasteasutusse vastu vabade kohtade olemasolul, eelistades esmajärjekorras samas vallas elavaid lapsi, seejärel teeninduspiirkonnas töötavate vanemate lapsi. Väljaspool teeninduspiirkonda elavate laste vastuvõtul arvestatakse ajaliselt varem esitatud taotlusi.

 (4) Lasteasutuste teeninduspiirkonnad kehtestab Audru Vallavolikogu.

§ 3.  Lasteasutusse vastuvõtmise taotlemine

 (1) Lapse lasteasutusse vastuvõtmise taotlemiseks esitab lapsevanem või lapse muu seaduslik esindaja (edaspidi koos lapsevanem) lasteasutuse direktorile vormikohase taotluse (lisa 1).

 (2) Erivajadusega lapse sobitusrühma vastuvõtmise taotlemiseks esitab lapsevanem lisaks taotlusele põhikooli ja gümnaasiumiseaduse §-s 50 nimetatud nõustamiskomisjoni otsuse.

 (3) Nõustamiskomisjoni otsus on lasteasutuse direktorile täitmiseks kohustuslik.

§ 4.  Lasteasutusse vastuvõtmise taotluse menetlemine

 (1) Taotlused reastatakse koha kasutamise alustamise õppeaasta põhiselt, arvestades taotluse esitamise aega ja määruse § 2 lõigetes 2 ja 3 sätestatud eelistusi.

 (2) Lasteasutuse rühmade eelnimekirjad uueks õppeaasta koostatakse 1. aprilli seisuga.

 (3) Lasteasutuses koha saamisest või mittesaamisest teavitab lasteasutus lapsevanemat kirjalikult hiljemalt 15. maiks.

 (4) Vabade kohtade olemasolul või nende tekkimisel, sealhulgas koha ajutisel vabanemisel perioodiks 4-12 kuud, võetakse uusi lapsi lasteasutusse kogu õppeaasta vältel.

 (5) Laps, kelle vanem loobub pakutud lasteasutuse kohast (välja arvatud sõimeealine laps), arvatakse järjekorrast välja.

§ 5.  Lasteasutuse rühmade nimekirja kinnitamine ja nende edastamine

 (1) Lasteasutuse direktor kinnitab rühmade nimekirjad käskkirjaga iga aasta 10. septembriks. Lapse liikumisel vanuserühmade vahel sõimest nooremasse rühma, nooremast rühmast keskmisse rühma ja keskmisest rühmast vanemasse rühma arvestab lasteasutuse direktor lapse vanust seisuga 30. september.

 (2) Lasteasutuse direktor võib erandkorras lapsevanema kirjalikul nõusolekul viia lapse üle järgmisesse vanuserühma arvestamata lapse vanust või jätta üle viimata.

 (3) Lasteasutuse direktor teavitab Audru Vallavalitsuse humanitaarteenistuse juhatajat lasteasutuse täituvusest.

§ 6.  Lasteasutusse vastuvõtmine ja lepingu sõlmimine

 (1) Lapse lasteasutusse vastuvõtmise otsustab lasteasutuse direktor kinnitades käskkirjaga lapse nime rühma nimekirja ja sõlmides lapsevanemaga lasteasutuses koha kasutamise lepingu (edaspidi leping) (lisa 2).

 (2) Lasteasutuse direktor peab arvestust laste lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise üle, samuti koostab lasteasutuses laste liikumise analüüse erinevate rühmade ja vanuste lõikes jooksva aasta ning kahe järgneva aasta kohta.

§ 7.  Ajutine lasteasutuse koht

 (1) Kui vanema poolt soovitud lasteasutuses puudub vaba koht, pakutakse võimalusel ajutiselt kohta teises lasteasutuses.

 (2) Ajutise koha vastuvõtmisel säilib lapsel koht soovitud lasteasutuse järjekorras ning koha vabanemisel on lapsevanem kohustatud selle vastu võtma.

§ 8.  Lapse lasteasutusse toomine

 (1) Lapsevanem toob lapse lasteasutusse lepingus kokkulepitud tingimustel.

 (2) Lapse esmakordsel lasteasutusse tulekul informeerib lapsevanem lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest (välja arvatud osas, mis on märgitud juba vastuvõtmise taotluses), mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

 (3) Lapse lasteaeda vastuvõtmisel tutvub lapsevanem lasteaia põhimääruse, kodukorra/heade tavade ja muude lasteasutuse tegevust puudutavate õigusaktidega ning saab teavet tegevus- ja päevakava ning töökorralduse kohta.

§ 9.  Lapsevanema õigusteabele

 (1) Lapsevanemal on õigus saada teavet lasteasutuse direktorilt ja pedagoogidelt lasteasutuse töökorralduse ning õppe- ja kasvatustegevuse, toidukulu, lapsevanema poolt kaetava osa ja selle kehtestamise aluste, lasteasutuse kodukorra ning muu teabe kohta, mis puudutab lasteasutuse päeva- ja tegevuskava.

 (2) Lapsevanemal on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks lasteasutuse direktori ja Audru Vallavalitsuse poole.

§ 10.  Ajutine lasteaia kohast loobumine

  Lasteasutuse kohast ajutisel (4-12 kuud) loobumisel sõlmitakse lapsevanema ja direktori vahel sellekohane kokkulepe (lepingu peatamine), mis on lepingu lisaks ning mille alusel on lapsevanem vabastatud lasteaiakoha tasust.

§ 11.  Lapse väljaarvamine

 (1) Laps arvatakse lasteasutusest välja lapsevanema kirjaliku avalduse alusel.

 (2) Väljaarvamisel leping lõpetatakse ning lapse nimi arvatakse direktori käskkirjaga rühma nimekirjast välja.

§ 12.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Audru Vallavalitsuse 13. veebruari 2014 määrus nr 2 “Audru valla koolieelsesse munitsipaallasteasutusse vastuvõtuvõtmine ja sealt väljaarvamise kord”.

§ 13.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Siim Suursild
vallavnem

Katri Pruul
vallasekretär

Lisa1 Taotlus

Lisa2  Lasteaiakoha kasutamise leping