HaridusKool

Teksti suurus:

Eraüldhariduskoolide toetamise kord

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 05.01.2017, 15

Eraüldhariduskoolide toetamise kord

Vastu võetud 29.12.2016 nr 29

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel ja arvestades erakooliseaduse § 222 lõiget 1

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus reguleerib Harku valla eelarvest (edaspidi valla eelarvest) eraüldhariduskooli pidajale toetuse andmise tingimusi ja korda ajavahemikul 1. jaanuarist 2017. a kuni 31. detsembrini 2019. a.

§ 2.  Erakool

  Erakool käesoleva määruse mõistes on äriregistrisse kantud eraõigusliku juriidilise isiku (edaspidi erakooli pidaja) asutus, kes tegutseb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse alusel, omab kehtivat tegevusluba ning võimaldab üldhariduse omandamist riiklikule õppekavale vastava õppekava alusel.

§ 3.  Erakoolile toetuse andmine

 (1) Erakooli pidajale antakse toetust õpilase kohta kalendrikuu eest kuumäära alusel, kui on täidetud käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tingimused.

 (2) Toetust antakse käesoleva määruse paragrahvis 4 sätestatud määras.

 (3) Valla eelarvest toetatakse erakooli pidajat, kui:
 1) erakooli pidaja ja tema tegevus vastab õigusaktides esitatud nõuetele;
 2) erakooli pidajal on kehtiv tegevusluba;
 3) erakooli pidajal puudub riiklike maksude või maksete võlgnevus;
 4) erakoolis õppiva õpilase (edaspidi toetatav õpilane) enda ja vähemalt ühe tema seadusliku esindaja (edaspidi vanem) elukoha andmetena on rahvastikuregistrisse kantud Harku vald;
 5) toetatav õpilane õpib põhikoolis;
 6) toetatava õpilase eest ei maksa riik õppekoha tegevuskulude katmiseks toetust täies ulatuses;
 7) toetatava õpilase andmed on kantud Eesti hariduse infosüsteemi EHIS;
 8) Harku vallal ei ole võimalik pakkuda vanema taotluse alusel õpilasele kooli kohta põhihariduse omandamiseks. Koolikohta saab taotleda sellele õpilasele, kes ei ole Eesti hariduse infosüsteemis ühegi kooli nimekirja kantud.

 (4) Kui õpilane alustab või lõpetab erakoolis õppimise kalendrikuu kestel, antakse erakooli pidajale toetust päevamäära alusel, lähtudes tööpäevade arvust, mil õpilane vastavas kuus õppekohta kasutas.

 (5) Erakooli toetus makstakse välja haridusteenuse osutamisele järgneval kuul esitatava arve alusel 21 kalendripäeva jooksul arvates arve saamisest ülekandega erakooli pidaja pangakontole.

§ 4.  Toetuse määr

 (1) Toetuse määra arvutamiseks teavitab erakool Harku Vallavalitsust (edaspidi vallavalitsus) riigi makstava tegevuskulude katmise lepingulise toetuse suurusest erakoolile vastavaks eelarveaastaks.

 (2) 1. jaanuarist 2017. a kuni 31. detsembrini 2017. a antakse erakooli pidajale toetatava õpilase eest toetust kuumääras, mis on 33,(3)% riigi poolt makstava tegevuskulude katmise lepingulisest toetusest erakoolile.

 (3) 1. jaanuarist 2018. a kuni 31. detsembrini 2018. a antakse erakooli pidajale toetatava õpilase eest toetust kuumääras, mis on 30,(3)% riigi poolt makstava tegevuskulude katmise lepingulisest toetusest erakoolile.

 (4) 1. jaanuarist 2019. a kuni 31. detsembrini 2019. a antakse erakooli pidajale toetatava õpilase eest toetust kuumääras, mis on 27, (3)% riigi poolt makstava tegevuskulude katmise lepingulisest toetusest erakoolile.

 (5) Kui käesoleva paragrahvi lõigetes 2-4 sätestatud kuumäära alusel on vaja arvutada toetuse päevamäära suurust, siis jagatakse vastav kuumäär 21-ga.

§ 5.  Toetuse sihtotstarve

  Erakooli pidaja võib käesoleva määruse kohaselt saadud toetust kasutada erakooli tegevuskulude katteks.

§ 6.  Erakooli pidaja teavitamiskohustus

 (1) Erakooli pidaja on kohustatud vallavalitsust viivitamatult teavitama kõikidest asjaoludest, mis tingivad või võivad tingida käesolevas määruses nimetatud toetuse andmise lõpetamise, sealhulgas toetatavatest õpilastest, kes on lõpetanud õppimise erakoolis.

 (2) Erakooli pidaja on kohustatud viivitamatult teavitama vallavalitsust riikliku järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest ja nende täitmisest.

§ 7.  Järelevalve

  Vallavalitsusel on õigus igal ajal kontrollida toetuse maksmise aluseks olevate tingimuste täitmist ja toetuse kasutamise sihtotstarbelisust, nõudes valla eelarvest toetatava erakooli pidajalt haridusteenuse osutamisega seotud andmete ja dokumentide esitamist.

§ 8.  Toetuse väljamaksmise peatamine ja tagasinõudmine

 (1) Vallavalitsus peatab toetuse väljamaksmise, kui toetuse andmise aluseks olevad tingimused ei ole täidetud, erakooli pidaja ei esita nõutud andmeid ja dokumente tähtaegselt.

 (2) Kui pärast erakooli toetuse väljamaksmist selgub, et toetuse andmise aluseks olevad tingimused ei olnud täidetud või toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt on vallavalitsusel õigustasaarveldada aluseta makstud toetus väljamaksmisele kuuluva toetusega või nõuda aluseta väljamakstud toetus tagasi. Sellisel juhul on erakooli pidajal kohustus toetus tagasi maksta arveldamise kuule järgneval kuul.

§ 9.  Erakooli toetamine kaalutlusõiguse alusel

  Erandkorras võib vallavalitsus teha erisusi käesoleva määruse § 3 lõike 3 punkti 8 tingimuses ja §-s 4 sätestatud määrades sotsiaal- ja tervishoiuosakonna ettepanekul ning vallavalitsuse korralduse alusel, kui õpilane asub õppima hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud erakoolis.

§ 10.  Rakendussätted

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

 (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01. jaanuarist 2017.a.

 (3) Määrus kehtib 31. detsembrini 2019.a.

Anne-Ly Gross-Mitt
Vallavolikogu esimees