HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Vääna Mõisakooli põhimäärus

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.07.2022, 23

Vääna Mõisakooli põhimäärus

Vastu võetud 29.12.2016 nr 30
RT IV, 05.01.2017, 16
jõustumine 08.01.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.06.2022RT IV, 01.07.2022, 704.07.2022

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõigete 2 ja 3; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõigete 1 ja 2; kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2; Harku Vallavolikogu 28. jaanuari 2010 määruse nr 1 „Harku valla koolieelse lasteasutuse põhimääruse kinnitamise kord“ § 5 ja Harku Vallavolikogu 28. oktoobri 2010 määruse nr 16 „Harku valla kooli põhimääruse kehtestamise kord“ § 3 lõike 2 alusel

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Kooli nimetus

  (1) Kooli nimetus on Vääna Mõisakool (edaspidi kool).

  (2) Kooli ametlik lühend on VMK.

§ 2.   Kooli asukoht ja tegutsemiskohad

  Kooli asukoht ja tegutsemiskoht on Vääna mõis, Väänamõisa tee 1, Vääna küla, Harku vald, Harjumaa 76903, Eesti Vabariik.

§ 3.   Kooli tegutsemise vorm, struktuur ja haldusala

  (1) Kooli tegutsemise vorm on ühe asutusena tegutsev lasteaed ja põhikool, kus õpe toimub I ja II kooliastmel. Lasteaias on kaks rühma vanuses lastele kuni 7 eluaastat.

  (2) Kool on Harku valla (edaspidi nimetatud ka kooli pidaja) haldusalas tegutsev munitsipaalkool ja -lasteaed, mis lähtub oma tegevuses seadustest, muudest õigusaktidest ning oma põhimäärusest. Kooli tegevuse aluseks on haridus- ja teadusministri poolt välja antud koolitusluba.

§ 4.   Sümboolika

  (1) Koolil on Harku valla vapi kujutise ja oma nimega pitsat.

  (2) Kooli sümboolika ja selle kasutamise kord kehtestatakse kooli direktori käskkirjaga.

§ 5.   Asjaajamise keel ja õppekeel

  (1) Kooli asjaajamise keel on eesti keel.

  (2) Kooli õppekeel on eesti keel.

§ 6.   Põhimääruse muutmise kord

  Põhimäärust muudetakse kooli pidaja poolt kehtestatud korras.

§ 7.   Kooli tegevuse eesmärgid ja ülesanded

  (1) Kooli eesmärk on pakkuda koolieast noorematele lastele (edaspidi laps) hoidu ja alusharidust ning õpilastele võimalust põhihariduse omandamiseks I ja II kooliastmes ja koolikohustuse täitmiseks.

  (2) Koolil on nii hariv kui ka kasvatav ülesanne – aidata kaasa lapse/õpilase kasvamisele loovaks, mitmekülgseks isiksuseks, kes suudab ennast täisväärtuslikult ühiskonnas teostada erinevates rollides ning valida oma huvide ja võimete kohast õpiteed.

  (3) Kooli ülesanne on luua lapsele/õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav arengu- ja õppekeskkond, mis toetab tema õpihuvi ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist.

  (4) Lasteaial on ülesanne luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav.

  (5) Lasteaial on ülesanne hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.

§ 8.   Kooli kohustuslikud dokumendid

  (1) Kool koostab direktori eestvedamisel koosöös hoolekogu, õpilasesinduse ja õppenõukoguga kooli järjepidava arengu tagamiseks arengukava. Harku Vallavolikogu (edaspidi nimetatud ka vallavolikogu) poolt kinnitatud kooli arengukava avalikustatakse kooli kodulehel, selles määratletakse kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad, tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise kord.

  (2) Kooli kodukorra kehtestab ja avalikustab kodulehel kooli direktor ja see on lastele, õpilastele, vanematele ja koolitöötajatele täitmiseks kohustuslik.

  (3) Kooli kohustuslike õppe- ja kasvatusalaste dokumentide täitmise ja pidamise korra kehtestab haridus- ja teadusminister.

2. peatükk KOOLI JUHTIMINE 

§ 9.   Direktor

  (1) Kooli juhib direktor. Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ja tulemuslikkuse ning muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Direktor:
  1) vastutab kooli arengukava koostamise ja elluviimise eest;
  2) kehtestab kooli õppekava;
  3) esindab kooli ja tegutseb kooli nimel ning käsutab kooli eelarvevahendeid põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse ning kooli põhimäärusega antud volituste ulatuses;
  4) kehtestab kooli palgakorralduse põhimõtted, esitades need enne kehtestamist arvamuse andmiseks õpetajatele ja hoolekogule ning kooskõlastamiseks kooli pidajale;
  5) sõlmib õpetajate ning teiste töötajatega töölepingud;
  6) kinnitab kooli pidaja kehtestatud korras koolitöötajate koosseisu;
  7) teeb kooli pidajale ja hoolekogule ettepaneku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis;
  8) kehtestab kooli sisehindamise korra;
  9) kehtestab arenguvestluste korraldamise tingimused ja korra;
  10) kehtestab kooli päevakava;
  11) otsustab isikute kooli nimekirja arvamise ning koolist välja arvamise vastavalt põhikooli ja gümnaasiumiseaduse vastavatele paragrahvidele;
  12) korraldab tugispetsialistide teenuse rakendamist;
  13) vastutab tuleohutuse eest, korraldab kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamise ning kehtestab selle;
  14) esitab kooli kodukorra enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule ja õpilasesindusele;
  15) esitab kord aastas vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate kooli õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest, samuti teatab kirjalikult kooli majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalve tehtud ettekirjutustest;
  16) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ja vastutab asjaajamise õigsuse ja dokumentide säilitamise eest.

  (3) Direktor annab oma pädevuse piires käskkirju.

  (4) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kehtestab Harku vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (5) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi.

  (6) Direktoriga sõlmib töölepingu vallavanem või tema volitatud ametiisik.

§ 10.   Hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli laste ja õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, laste ja õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hoolekogu moodustatakse, liikmete volituste kestus määratakse ja selle töökord kehtestatakse kooli pidaja kehtestatud korras.

  (2) Hoolekogu ülesanded:
  1) osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse;
  2) annab arvamuse kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;
  3) annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks, sealhulgas nõusoleku muuta põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-s 15 sätestatud korras õppeainete nimistut;
  4) annab nõusoleku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis;
  5) annab nõusoleku suurendada erandjuhul laste arvu rühmas;
  6) annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;
  7) annab nõusoleku valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
  8) annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;
  9) kehtestab kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
  10) annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta, osaleb esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  11) annab soovitusi kooli eelarve koostamisel, eelarvevahendite otstarbekamaks kasutamiseks ja annab arvamuse kooli eelarve projekti kohta;
  12) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;
  13) annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;
  14) annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;
  15) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  16) annab hinnangu huvitegevuse ja pikapäevarühma töökorralduse kohta;
  17) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid kooli tööaja kohta;
  18) annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
  19) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

  (3) Kooli hoolekogusse kuuluvad kooli pidaja, õppenõukogu, vanemate, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad, kusjuures vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust. Kui koolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt õpilasesinduse nimetatud esindaja.

  (4) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

  (5) Hoolekogu valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe. Hoolekogu koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord nelja kuu jooksul.

  (6) Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

§ 11.   Kooli õppenõukogu

  (1) Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse korraldamine, analüüsimine ja hindamine ning kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (2) Õppenõukogu liikmeteks on kooli direktor, õppejuht, õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse koolis moodustatud õpilasesinduse esindaja.

  (3) Õppenõukogu ülesanded ja töökorra kehtestab haridus- ja teadusminister.

3. peatükk KOOLI ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUS 

§ 12.   Õppe ja kasvatuse korralduse alused

  (1) Koolis toimub statsionaarne õpe. Statsionaarne õpe on õpilastele, kelle jaoks on õppimine põhitegevus, suunatud õpe, kus kooli poolt juhendatud tegevusel on suurem osakaal, kui iseseisval õppimisel.

  (2) Õppe- kasvatuskorralduse aluseks on õppekavad: lasteaia õppekava, mis on koostatud koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel ja põhikooli õppekava, mis on koostatud riikliku õppekava alusel. Õppekavades tuuakse välja kooli eripärast tulenevad valikud riiklike õppekavade raames.

  (3) Lasteaia ja kooli õppekavad kehtestab kooli direktor. Lasteaia ja kooli õppekavad ja nende muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

  (4) Kool võib teha õpilase õpetamiseks muudatusi või kohandusi õppeajas, õppesisus, õppeprotsessis ja õppekeskkonnas. Kui muudatuste või kohandustega kaasneb nädalakoormuse või õppe intensiivsuse oluline kasv või kahanemine võrreldes kooli õppekavaga või riiklikes õppekavades sätestatud õpitulemuste vähendamine või asendamine, koostatakse õpilasele riiklikes õppekavades sätestatud tingimustel individuaalne õppekava.

  (5) Põhiharidust omandavat õpilast võib õpetada vanema taotlusel koduõppes vastavalt ministri kehtestatud tingimustele ja korrale.

  (6) Lasteaia õppekava läbinule annab kool välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

§ 13.   Hariduslike erivajadustega õpilase õppekorralduse erisused

  (1) Hariduslike erivajadustega lapse/õpilase õppe korraldamisel lähtub kool põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ja koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatust.

  (2) Kooli direktor moodustab erivajadustega õpilaste rühmi ja klasse vastavalt vajadusele lähtudes kas koolieelse lasteasutuse seaduse § 6 lõikest 5 või põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse § 51 lõikest 1 ja vallavalitsuse nõusolekul.

4. peatükk KOOLI ÕPPEKAVAVÄLINE TEGEVUS 

§ 14.   Koolis toimuva õppekavavälise tegevuse korraldamise alused

  (1) Kool võib õppekavaväliselt korraldada:
  1) toitlustamist, sealhulgas laste/õpilaste täiendavat toitlustamist lisaks põhikooli poolt tervisekaitsenõuete kohaselt korraldatavale toitlustamisele;
  2) huvitegevust erinevates vormides, sealhulgas ringides, stuudiotes, treening-gruppides ja muudes vormides;
  3) võistlusi, kontserte, seminare, laagrid ja näitusi;
  4) õppematerjalide valmistamist, koostamist, paljundamist ja kirjastamist;
  5) pedagoogilise tegevusega seotud ürituste korraldamist;
  6) laste, õpilaste, vanemate ja nendega tegelevate spetsialistide nõustamist ja koolitamist;
  7) kooli kasutuses olevate ruumide ja vara rentimist.

  (2) Õppekavavälise tegevuse korraldamise eest võib kool võtta tasu hinnakirja alusel. Tegevuste osutamise tingimused ning hinnakirja kehtestab direktor, esitades eelnevalt vastava eelnõu arvamuse avaldamiseks kooli hoolekogule ning seejärel kooskõlastamiseks vallavalitsusele.

  (3) Koolis korraldatud nõustamisteenus on õpilastele, lastele, nende vanematele ning koolitöötajatele tasuta.

5. peatükk ÕPILASED JA VANEMAD 

§ 15.   Laste ja/või õpilaste õigused ja kohustused

  (1) Lapsel on õigus:
  1) vaimselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning kooli töötjate igakülgsele abile ja toetusele hariduse omandamisel;
  2) võtta osa õppetööst.

  (2) Õpilasel on lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodule õigus:
  1) valida oma huvidele ja võimetele vastavaid õppeaineid koolis õpetatavate valikainete piires või õppida individuaalõppekava järgi;
  2) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks täiendavalt õpiabi, sealhulgas tugimeetmete rakendamist põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ning selle alusel kehtestatud tingimustel ja korras;
  3) taotleda õppeajas, õppesisus, õppeprotsessis ja õppekeskkonnas muudatusi või kohandusi ja osaleda individuaalse õppekava koostamises;
  4) pöörduda õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral kooli hoolekogu poole;
  5) saada teavet koolikorralduse ja oma õiguste kohta;
  6) moodustada koolis õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda koolisisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega, ning osaleda selle töös;
  7) osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu korraldamises ja probleemide lahendamises;
  8) kasutada klassi- ja koolivälises töös kooli ruume, rajatisi ja vahendeid tasuta;
  9) saada sõidu- ja muid soodustusi Vabariigi Valitsuse ja vallavolikogu poolt kehtestatud ulatuses ja korras.
  10) kasutada muid õigusi, mis on ette nähtud kooli tegevust reguleerivates õigusaktides.

  (3) Õpilane on kohustatud:
  1) osalema õppetöös;
  2) täitma kooli kodukorda;
  3) õppima vastavalt oma võimetele, täiustama pidevalt oma teadmisi ja oskusi;
  4) suhtuma lugupidavalt kaasinimestesse, ilmutama kodanikutunnet;
  5) hoidma kooli kasutuses olevat vara ning ümbritsevat loodust;
  6) osalema vastavalt eakohastele võimetele kooli heaks tehtavas töös;
  7) alluma mõjutusmeetmetele ja kasutama kokkulepitud tugimeetmeid;
  8) hoidma kooli head mainet;
  9) täitma teisi õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 16.   Vanema õigused ja kohustused

  (1) Vanemal on õigus:
  1) saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ning lapse ja/või õpilase õiguste ja kohustuste kohta;
  2) saada koolist teavet vastuvõtu tingimuste ja korra ning kooli üle riiklikku järelevalvet teostavate asutuste kohta;
  3) saada teavet kooli kodukorra kohta;
  4) saada teavet oma lapse hinnetest ja käitumisest;
  5) teha koolielu korralduse kohta ettepanekuid;
  6) taotleda haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras õpilasele koduõppe rakendamist;
  7) otsustada õigusaktides sätestatud juhtudel oma lapsele kooli pakutavate tugimeetmete rakendamise üle;
  8) osaleda vanemate koosolekul;
  9) kandideerida kooli hoolekogusse;
  10) pöörduda selgituste saamiseks või vaidlusküsimuste lahendamiseks kooli õpetaja, kooli direktori, kooli hoolekogu, kooli pidaja, Haridus- ja Teadusministeeriumi, õiguskantsleri, kohtu ja muude asutuste või organisatsioonide poole.

  (2) Vanem on kohustatud võimaldama ja soodustama alushariduse ja põhihariduse omandamist ja/või koolikohustuse täitmist, sealhulgas:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias ja/või õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
  2) kinni pidama kooli päevakavast, kodukorrast ja laste/õpilaste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
  3) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
  4) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
  5) tegema koolieelse lasteasutuse seaduse ja/või põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja nende seaduste alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras kooliga koostööd;
  6) kasutama erinevaid tugimeetmeid, mida talle pakub kool või vallavalitsus;
  7) pöörduma kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole;
  8) maksma lasteaias kohatasu vanema osa määra pidaja poolt kehtestatud suuruses;
  9) taotlema vajaduse korral koolilt ja/või vallavalitsuselt õpilasele koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist.

§ 17.   Õpilaskond ja õpilasesindus

  (1) Õpilaskonna moodustavad kõik kooli direktori käskkirjaga õpilaste nimekirja arvatud õpilased.

  (2) Õpilaskonnal on õigus moodustada õpilasesindus.

  (3) Õpilaskonna kõik liikmed võivad esitada kandidaate õpilasesindusse ja osaleda õpilasesinduse liikmete valimistel.

  (4) Õpilasesindusse valitakse igast klassist vähemalt üks õpilane.
[RT IV, 01.07.2022, 7 - jõust. 04.07.2022]

  (5) Õpilasesinduse ülesanded ja õpilasesinduse valimiskorra sätestab õpilasesinduse põhimäärus, mille kiidab heaks kooli õpilaskond ning kinnitab direktor.

§ 18.   Esimese õpilasesinduse valimise kord

  (1) Esimese õpilasesinduse valimised korraldab direktor, kes õpilaskonnalt laekunud kirjaliku taotluse alusel teavitab õpilasesinduse moodustamise aja ja koha vähemalt kaks nädalat ette kooli infotahvlil ning kooli koduleheküljel.

  (2) Esimene õpilasesindus valitakse õpilaskonna üldkoosolekul lihthääletamise korras. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt pool õpilaskonnast. Üldkoosoleku otsused protokollitakse.

§ 19.   Õpilasesinduse põhimäärus

  (1) Kui esimene õpilasesindus on valitud, koostab õpilaskond direktori määratud koolitöötaja abil õpilasesinduse põhimääruse, milles sätestatakse:
  1) õpilasesinduse moodustamise kord;
  2) õpilasesinduse õigused, kohustused ja vastutus;
  3) õpilasesinduse töökord.

  (2) Põhimäärus ja selle muudatused kiidetakse heaks õpilaskonna üldkoosolekul, mis on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt pool õpilaskonnast. Õpilasesinduse põhimäärus kiidetakse heaks lihthäälteenamusega.

  (3) Õpilasesindus esitab põhimääruse kinnitamiseks kooli direktorile.

6. peatükk KOOLITÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 20.   Töötajate õigused ja kohustused

  (1) Töötajatel on õigus:
  1) saada koolilt teavet õppe- ja töökorralduse reeglite kohta;
  2) anda ja teha ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks;
  3) võtta vastu oma pädevuse piire ületavaid otsuseid juhtudel, mis nõuavad edasilükkamatut tegutsemist ja lahendamist;
  4) saada vajaduse ja täiskasvanute koolituse seaduses ning koolis sätestatud tingimuste kohaselt täiendusõpet;
  5) kasutada muid õigusaktides sätestatud töötajate õigusi.

  (2) Õpetajate ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate töötajate ülesanne on tagada õpilaste areng õppe- ja kasvatustegevuse abil, mis tugineb ühiselt seatud eesmärkidele ja kokkulepitud hindamispõhimõtetele, samuti luua tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega ning hoolitseda laste elu ja tervise eest lasteasutuses. Õpetajate ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate töötjate ülesandeks on nõustada vanemaid ja kooli teeniduspiirkonnas elavate ja koolis mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes. Teiste töötajate ülesanne on tagada kooli häireteta töö ja majanduslik teenindamine.

  (3) Töötajad on kohustatud lähtuma oma ülesannete täitmisel, omavahelises suhtluses ja suhtluses õpilaste ning nende vanematega kooli arengukavas ja riiklikus õppekavas sätestatud eesmärkidest ning väärtustest.

  (4) Hädaolukorras on töötajad kohustatud võtma vastu oma pädevuse piire ületavaid otsuseid juhtudel, mis nõuavad edasilükkamatut tegutsemist ja lahendamist.

  (5) Töötajatel on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta va juhul, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver. Sellisel juhul on personal kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused.

  (6) Töötajate täpsemad õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks tööandja kehtestatud töökorralduse reeglite, ametijuhendi ja töölepinguga sh:
  1) teha töölepingus kokku lepitud ja ametijuhendis fikseeritud tööd ning täita ülesandeid, mis tulenevad töö iseloomust ja kooli direktori või tema volitatud isiku korraldustest;
  2) pidada kinni ette nähtud tööajast ja töödistsipliinist;
  3) täita töökaitse- ja tuleohutusnõudeid ning nõuda seda ka õpilastelt.

7. peatükk MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 21.   Kooli vara

  (1) Kooli valduses olev vara on Harku valla omand.

  (2) Kooli valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub Harku valla kehtestatud korras.

  (3) Koolitöötajate ning õpilaste õigused ja kohustused kooli valduses oleva vara kasutamisel sätestatakse vajadusel kooli kodukorras, ametijuhendites ja töölepingutes.

§ 22.   Kooli eelarve

  (1) Koolil on oma eelarve, mis kinnitatakse Harku Vallavolikogu poolt Harku valla eelarve osana (alaeelarvena).

  (2) Kooli eelarve koostamisel, vastuvõtmisel, muutmisel ja täitmisel lähtutakse koolieelse lasteasutuse seadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ja Harku valla põhimäärusest.

  (3) Kooli eelarve tulud moodustavad:
  1) eraldised riigieelarvest;
  2) eraldised Harku valla eelarvest sh vanamate poolt kaetavast kohamaksust;
  3) laekumised sihtasutustelt;
  4) asutuste, organisatsioonide, ettevõtete ja üksikisikute annetustest;
  5) tulud kooli õppekavavälisest tegevusest.

§ 23.   Õppekava toetava tegevuse rahastamine

  (1) Üldjuhul toimub õppekava toetava tegevuse rahastamine kooli eelarvest.

  (2) Vanem võib osaleda õppekava toetava tegevuse kaasrahastamisel juhul, kui ta peab lapse arengu seisukohalt oluliseks lapse osalemist koolis korraldatavas tegevuses.

§ 24.   Asjaajamine ja aruandlus

  (1) Asjaajamine koolis toimub vastavalt asjaajamiskorrale, mille kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

  (2) Õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide täitmisel ja hoidmisel lähtub kool haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud kooli õppe- ja kasvatusalastes kohustuslikes dokumentides esitatavate andmete ning dokumentide täitmise ja pidamise korrast.

  (3) Kool esitab oma tegevuse kohta aruandeid rahandusministri, haridus- ja teadusministri ning vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

  (4) Kooli raamatupidamine toimub vallavalitsuses.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 25.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 26.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json