HaridusKool

Teksti suurus:

Lohusuu Kooli hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord

Väljaandja:Lohusuu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 05.01.2017, 18

Lohusuu Kooli hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord

Vastu võetud 20.12.2016 nr 26

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lg 1 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 5 lg 3 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord (edaspidi kord) reguleerib ühe asutusena tegutseva põhikooli ja lasteasutuse Lohusuu Kooli (edaspidi kool) hoolekogusse liikmete valimist, nende volitusi, hoolekogu koosseisu kinnitamist, hoolekogu töökorralduse põhimõtteid ja aruandlust.

§ 2.  Kooli hoolekogu mõiste

 (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe-ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimiste loomine.

 (2) Kooli hoolekogu juhindub oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, kooli pidaja poolt kinnitatud kooli hoolekogu valimise ja tegutsemise korrast.

§ 3.  Kooli hoolekogu moodustamine

 (1) Kooli hoolekogu on vähemalt 7-liikmeline, sinna kuuluvad:
 1) kooli pidaja esindaja;
 2) vähemalt 3 vanemate esindajat (põhikooli osast 2, kellest üks on eesti osa vanem, teine vene osa vanem ning lasteaia vanem);
 3) kaks õppenõukogu esindajat (üks põhikooli esindaja, teine lasteaia esindaja);
 4) õpilasesinduse olemasolul nende esindaja;
 5) vilistlaste organisatsiooni olemasolul vilistlaste esindaja;
 6) kooli toetavate organisatsioonide olemasolul nende esindaja.

 (2) Vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad peavad moodustama enamuse hoolekogu koosseisust. Kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt õpilasesinduse nimetatud esindaja.

 (3) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda kooli töötajate hulka.

 (4) Hoolekogu moodustab ja selle koosseisu kinnitab vallavalitsus korraldusega kooli direktori ettepanekul õppeaasta teise poole alguses.

 (5) Volikogu esindaja nimetatakse hoolekogusse volikogu poolt, õppenõukogu esindajad valitakse õppenõukogu koosolekul, vanemate esindajad valitakse hoolekogusse vanemate koosoleku poolt, kooli toetava organisatsiooni esindajal peab olema esindamiseks kooskõlastus vastava organisatsiooniga, vilistlaste esindajal peab olema kooskõlastus vilistlaste organisatsiooniga.

 (6) Hoolekogu koosseisu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni, mis peab toimuma käesoleva § lõikes 4 toodud tähtaega arvestades.

 (7) Volikogu esindaja volitus kestab volikogu poolt uue liikme nimetamiseni.

 (8) Vanemate esindaja volitus kestab kuni liikme lapse kooli lõpetamiseni või kuni uue koosseisu kinnitamiseni.

 (9) Õppenõukogu esindajate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate volitused lõppevad uute esindajate kinnitamisel.

 (10) Kõikidel hoolekogu koosseisu valitud esindajatel on õigus oma volitusest loobuda.

 (11) Vallavalitsusel on õigus hoolekogu liige hoolekogu koosseisust välja arvata:
 1) hoolekogu liikme volituste lõppemisel;
 2) hoolekogu liikme kirjaliku avalduse alusel;
 3) hoolekogu liikme tegevusetuse korral (ei osale hoolekogu töös kolmel järjestikusel koosolekul);
 4) hoolekogu liikme surma korral;
 5) muul põhjusel hoolekogu ettepanekul.

 (12) Hoolekogu liikme hoolekogust väljaarvamise vajadusest teavitab kooli direktor koheselt vallavalitsust ning esitab taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks koos uue esindaja andmetega. Hoolekogu koosseisu muutmine toimub vallavalitsuse korralduse alusel.

 (13) Hoolekogu on tegutsemisvõimetu, kui ta ei ole võimeline kuue kuu jooksul kokku tulema. Hoolekogu tegutsemisvõimetuse korral informeerib kooli direktor koheselt vallavalitsust ja alustab hoolekogu esindajate valimist.

§ 4.  Hoolekogu tööülesanded õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel ja juhtimisel

  Hoolekogu:
 1) osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse;
 2) annab arvamuse kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;
 3) annab arvamuse kooli ja lasteasutuse õppekava kinnitamiseks ja muutmiseks, sealhulgas nõusoleku muuta põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-s 15 sätestatud korras õppeainete nimistut;
 4) annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;
 5) annab nõusoleku haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
 6) annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks ning kinnitab kooli direktori poolt koostatud lasteasutuse kodukorra;
 7) annab arvamuse kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;
 8) annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;
 9) annab arvamuse kooli eelarve kava projekti kohta;
 10) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;
 11) annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;
 12) annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;
 13) annab hinnangu huvitegevuse, pikapäevarühma töökorralduse kohta;
 14) teeb vallavalitsusele ettepaneku laste arvu suurendamiseks sõimerühmas, lasteaiarühmas ning liitrühmas;
 15) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekud lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
 16) teeb ettepanekuid lasteasutuse õppekavasse õppe- ja kasvatustegevusega seotud täiendavate sätete lisamiseks;
 17) teeb vallavalitsusele ettepaneku lasteasutuse aastaringse või hooajalise tegutsemise kohta;
 18) teeb vallavalitsusele ettepaneku lasteasutuse lahtiolekuaja kohta;
 19) kuulab ära direktori esitatud ülevaate lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest ning tutvub direktori esitatud teabega lasteasutuse majandusliku seisundi olulise halvenemise ja järelevalveasutuse tehtud ettekirjutuste kohta;
 20) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
 21) puuduste ilmnemisel informeerib vallavalitsust;
 22) teeb vallavalitsusele põhjendatud ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks korraldamiseks;
 23) annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
 24) täidab teisi seadusega ja seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

§ 5.  Vanemate esindaja valimine

 (1) Nii põhikooli kui lasteasutuse vanemate esindaja valitakse hääletamise teel. Kandidaadi võib üles seada iga vanem. Kandidaadiks võib olla üles seatud iga vanem. Esindaja valimine otsustatakse lihthäälteenamusega salajase hääletamise teel.

 (2) Vanemate esindaja valimine protokollitakse.

 (3) Vanemate esindaja esindab hoolekogus esindatavate arvamusi, mille selgitab välja enda valitud viisil.

§ 6.  Kooli vilistlaste esindaja

  Kooli vilistlased, kes tegutsevad organiseerunult, võivad valida hoolekogusse oma esindaja, kui kooli direktor on neile teinud vastava ettepaneku.

§ 7.  Kooli toetava organisatsiooni esindaja

  Kooli tegevust toetav organisatsioon, mis tegutseb juriidilise isikuna või seltsinguna ning mille tegevuse eesmärk lepingu või põhikirja kohaselt on kooli toetamine, võib valida hoolekogusse oma esindaja, kui kooli direktor on teinud organisatsioonile vastava ettepaneku.

§ 8.  Kooli õppenõukogu esindaja

 (1) Kooli õppenõukogu esindajaks võib olla kooli iga pedagoog, välja arvatud pedagoog, kelle töölepingujärgne ülesanne on juhtida kooli või asendada direktorit tema eemalviibimise ajal. Õppenõukogu esindajad valitakse hääletamise teel. Kandidaadi võib üles seada iga õppenõukogu koosolekust osavõttev pedagoog. Esindaja valimine otsustatakse lihthäälteenamusega.

 (2) Õppenõukogu esindaja valimine protokollitakse.

§ 9.  Kooli pidaja esindaja

  Vallavolikogu nimetab kooli hoolekogusse oma esindaja, kelleks võib olla volikogu või volikogu komisjoni liige.

§ 10.  Hoolekogu liikmete valimise algatamine

 (1) Hoolekogu liikmete valimise algatab kooli direktor.

 (2) Kooli direktor esitab hoolekogu liikmete muutmise vajadusel 10. detsembriks vallavalitsusele hoolekogusse valitud esindajate andmed.

§ 11.  Hoolekogu koosseisu muutmine

 (1) Hoolekogu liikme volituse ennetähtaegsel lõppemisel teavitab kooli direktor sellest esimesel võimalusel vallavalitsust ning esitab uue liikme andmed.

 (2) Hoolekogu koosseisu muudatused kinnitab vallavalitsus.

§ 12.  Hoolekogu juhtimine

 (1) Hoolekogu koosseisu esimesel koosolekul valivad hoolekogu liikmed enda hulgast esimehe ja aseesimehe ning protokollija.

 (2) Hoolekogu tegevust juhib hoolekogu esimees, keda asendab tema äraolekul kõigis küsimustes aseesimees. Hoolekogu esimees on kohustatud oma äraolekust (sh kui esineb takistus hoolekogu esimehe ülesannete täitmiseks) aseesimeest teavitama.

§ 13.  Hoolekogu töövorm ja tegevuse planeerimine

 (1) Hoolekogu peamine töövorm on koosolek.

 (2) Kooli koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord kvartalis.

 (3) Hoolekogu koostab igaks õppeaastaks tööplaani, milles on välja toodud:
 1) koosolekute toimumise orienteeruv aeg;
 2) tegevuste sisu (temaatika);

 (4) Hoolekogu tööplaanist teavitatakse vanemaid seitsme kalendripäeva jooksul pärast tööplaani kinnitamist. Hoolekogu tööplaan avalikustatakse kooli kodulehel.

§ 14.  Hoolekogu korraline koosolek

 (1) Kooli hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku esimees.

 (2) Koosoleku toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord teatatakse hoolekogu liikmetele ja teistele koosolekule kutsutud isikutele vähemalt seitse kalendripäeva enne koosoleku toimumist.

 (3) Kui hoolekogu päevakorras on teema, mille osas peab hoolekogu liige välja selgitama esindatavate arvamuse, peab hoolekogu liikmele enne koosoleku toimumist jääma mõistlik aeg esindatavate arvamuse välja selgitamiseks.

 (4) Hoolekogu korralise koosoleku toimumise aeg, koht ja kavandatud päevakord tehakse vanematele teatavaks hiljemalt kolm kalendripäeva enne koosoleku toimumist.

§ 15.  Hoolekogu erakorraline koosolek

 (1) Hoolekogu erakorralise koosoleku kutsub kokku esimees vähemalt kahe hoolekogu liikme või kooli direktori ettepanekul või kui see on vajalik erakorralise küsimuse lahendamiseks.

 (2) Hoolekogu erakorralise koosoleku toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord teatatakse hoolekogu liikmetele ja teistele koosolekule kutsutud isikutele hiljemalt kolm tööpäeva enne erakorralise koosoleku toimumist.

 (3) Hoolekogu erakorralise koosoleku toimimise aeg, koht ja kavandatud päevakord tehakse vanematele teatavaks võimalusel hiljemalt hoolekogu koosoleku toimumisega samal päeval.

§ 16.  Hoolekogu koosoleku läbiviimine

 (1) Hoolekogu koosolekut juhatab hoolekogu esimees.

 (2) Hoolekogu esimees koostöös kooli töötajatega korraldab koosolekul arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamise ning asjakohaste materjalide eelneva tutvustamise hoolekogu liikmetele.

 (3) Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute saamiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastava ala spetsialiste, moodustada komisjone või töörühmi.

 (4) Vajadusel kutsub hoolekogu esimees liikmeks mitteolevaid isikuid hoolekogu koosolekule nõu või selgitusi andma päevakorras olevatel teemadel.

 (5) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees. Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub hoolekogu esimees kokku uue koosoleku.

 (6) Hoolekogu koosolekutest võtab aruandekohustuslikuna osa kooli direktor.

§ 17.  Hoolekogu liikme õigused

  Igal hoolekogu liikmel on õigus:
 1) teha ettepanekuid koosoleku päevakorra täiendamiseks või muutmiseks;
 2) avaldada koosolekul arvamust;
 3) esineda arutatavates küsimustes selgitustega;
 4) teha otsuse suhtes ettepanekuid;
 5) jääda eriarvamusele, mis lisatakse kirjalikult protokollile.

§ 18.  Hoolekogu koosoleku protokollimine

 (1) Hoolekogu koosolekul arutatud teemade ning vastuvõetud otsuste kohta koostatakse protokoll, mille allkirjastavad koosoleku juhataja ja protokollija. Protokollija edastab protokolli kooli asjaajamise eest vastutavale töötajale seitsme päeva jooksul hoolekogu koosoleku toimumisest.

 (2) Koosoleku protokolli märgitakse:
 1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
 2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
 3) koosoleku juhataja ees- ja perekonnanimi;
 4) protokollija ees- ja perekonnanimi;
 5) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed;
 6) koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed ning nende ametinimetused või esimehe loal koosolekust osavõtnud isikud;
 7) päevakord;
 8) koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja sõnavõtu lühike sisu;
 9) vastuvõetud otsused.

 (3) Protokollile lisatakse hoolekogu liikme kirjalik eriarvamus, kui see on esitatud.

§ 19.  Hoolekogu otsused ja nende täitmine

 (1) Hoolekogu otsused võetakse üldjuhul vastu avalikul hääletamisel. Hoolekogu liikme nõudmisel või omal äranägemisel võib hoolekogu esimees välja kuulutada salajase hääletamise.

 (2) Hoolekogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe hääl.

 (3) Hoolekogu otsused jõustuvad nende vastuvõtmisel, kui otsuses ei ole sätestatud teisiti. Kui hoolekogu otsus on suunatud kindlale adressaadile, teavitab hoolekogu esimees tehtud otsusest adressaati hiljemalt koosolekule järgneva tööpäeva jooksul. Adressaadi nõudmisel väljastab kooli asjaajamise eest vastutav töötaja väljavõtte hoolekogu protokollist, mis sisaldab adressaati puudutavat otsust.

 (4) Hoolekogu õiguspäraste otsuste täitmist korraldab kooli direktor ning teavitab sellest järgmisel koosolekul hoolekogu.

 (5) Hoolekogu vastuvõetud otsused on avalikud isikuandmeid mittesisaldavas osas ning asjast huvitatud isikul on õigus koolis nendega tutvuda. Ülevaade hoolekogu istungist avalikustatakse kooli koduleheküljel.

§ 20.  Otsuse vastuvõtmine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu

 (1) Erandkorras võib kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

 (2) Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu, selgitab otsustamist vajavat küsimust ja teeb kättesaadavaks otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning annab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kaks tööpäeva.

 (3) Hoolekogu liige teavitab hoolekogu esimeest oma seisukohast. Otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt on üle poole hoolekogu liikmetest.

 (4) Hääletustulemused protokollib hoolekogu esimees. Protokoll registreeritakse ning selle allkirjastab hoolekogu esimees. Protokollis tuuakse välja hoolekogu liikmete antud vastuse aeg ja sisu.

§ 21.  Hoolekogu otsusega mittenõustumine

  Hoolekogu otsusega mittenõustumisel on huvitatud isikul õigus pöörduda kooli üle järelevalvet teostava asutuse poole 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama.

§ 22.  Aruandlus

 (1) Kooli hoolekogu kinnitab septembris eelneva õppeaasta jooksul tehtud töö aruande ja esitab selle septembrikuu jooksul kooli veebilehe kaudu vanematele teadmiseks.

 (2) Aruanne peab kajastama õppeaasta jooksul tehtud tööd, saavutatud tulemusi, lahendatud küsimusi. Hoolekogu aruandes ei või välja tuua hoolekogu koosolekutel arutatud küsimustega seotud isikute isikuandmeid.

Aivar Altmäe
Vallavolikogu esimees