Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Häädemeeste valla 2017. a eelarve

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 05.01.2017, 26

Häädemeeste valla 2017. a eelarve

Vastu võetud 28.12.2016 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja § 38, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 4, § 5 lõigete 1, 2, 3, 7, § 13-19 ja § 23 lõigete 2 ja 4, Häädemeeste Vallavolikogu 16. jaanuari 2014. a määruse nr 1 „Häädemeeste valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord“ § 5 lõigete 1, 5 ja 6 alusel ning arvestades Häädemeeste Vallavolikogu 16. oktoobri 2014. a määrusega nr 15 „Häädemeeste valla arengukava aastateks 2014-2020 vastuvõtmine“ ja Häädemeeste Vallavolikogu 06. oktoobri 2016.a määrusega nr 7 „Häädemeeste valla eelarvestrateegia aastateks 2017 – 2020“.

§ 1.  Eelarve kogumaht

  Võtta vastu Häädemeeste valla 2017. a eelarve ja kinnitada see vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.  Määruse jõustumine ja rakendamine

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

 (2) Eelarve jõustub 01. jaanuaril 2017. a.

Andrus Soopalu
volikogu esimees

Lisa Häädemeeste valla 2017. a eelarve