Teksti suurus:

Lasva valla, Sõmerpalu valla ja Võru valla ühinemislepingu kinnitamine

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 05.01.2017, 28

Lasva valla, Sõmerpalu valla ja Võru valla ühinemislepingu kinnitamine

Vastu võetud 14.12.2016 nr 196

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9¹ lg 2, lg 3, lg 5, lg 6 ja lg 7, halduskohtumenetluse seadustiku § 46 ning arvestades kohalike omavalitsuste vahelisi läbirääkimisi, ühinemislepingu avalikustamise ning elanike arvamuse väljaselgitamise tulemusi, Võru Vallavolikogu otsustab:

1. Kinnitada Lasva valla, Sõmerpalu valla ja Võru valla ühinemisleping ja selle lisad vastavalt käesoleva otsuse lisale.

2. Ühinemislepingul on alljärgnevad lisad:
  1) Lisa 1. Seletuskiri Lasva valla, Sõmerpalu valla ja Võru valla ühinemislepingule;
  2) Lisa 2. Ühineva omavalitsusüksuse kaart mõõtkavas 1:50 000;
  3) Lisa 3. Prioriteetsete investeeringute kava 2017-2020;
  4) Lisa 4. Üleminekuperioodi tegevus- ja ajakava;
  5) Lisa 5. Vallavalitsuse juhtimisstruktuur;
  6) Lisa 6. Võrumaa omavalitsuste ühistegevused;
  7) Lisa 7. Lasva valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne;
  8) Lisa 8. Sõmerpalu valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne;
  9) Lisa 9. Võru valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne;
  10) Lisa 10. Volikogudele esitatud ühinemislepingu ettepanekud ja vastuväited ning õiend.

3. Ühinemisleping koos lisadega avalikustada Võru valla veebilehel.

4. Käesolevat otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Võru Vallavolikogule haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus 30 päeva jooksul haldusakti teatavaks tegemisest arvates Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Priit Süüden
vallavolikogu esimees

Lisa Lasva valla, Sõmerpalu valla ja Võru valla ühinemisleping

Lisa 1.  Seletuskiri Lasva valla, Sõmerpalu valla ja Võru valla ühinemislepingule

Lisa 2.  Ühineva omavalitsusüksuse kaart mõõtkavas 1:50 000

Lisa 3.  Prioriteetsete investeeringute kava 2017-2020

Lisa 4.  Üleminekuperioodi tegevus- ja ajakava

Lisa 5.  Vallavalitsuse juhtimisstruktuur

Lisa 6.  Võrumaa omavalitsuste ühistegevused

Lisa 7.  Lasva valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Lisa 8.  Sõmerpalu valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Lisa 9.  Võru valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Lisa 10.  Volikogudele esitatud ühinemislepingu ettepanekud ja vastuväited ning õiend

/otsingu_soovitused.json