Teksti suurus:

Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla ühinemislepingu kinnitamine

Väljaandja:Varbla Vallavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 05.01.2017, 30

Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla ühinemislepingu kinnitamine

Vastu võetud 21.12.2016 nr 93

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 10 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9¹ lg 6 ja lg 7 alusel, arvestades Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla vahel peetud läbirääkimisi ja omavalitsusüksusi esindanud volitatud isikute poolt saavutatud kokkuleppeid ning asjaolu, et ühinemislepingu kavand oli avalikustatud kõikide omavalitsusüksuste veebilehtedel, raamatukogudes ja kantseleides 03.10.-25.10.2016.a, et ühinemislepingut tutvustati kõikides omavalitsusüksustes toimunud rahvakoosolekutel ajavahemikul 11.10.-20.10.2016.a ning et ühinemislepingu kavandi kohta esitatud ettepanekud ja vastuväited on kõikide volikogude poolt läbi vaadatud ja läbivaatamise tulemused kinnitatud, Varbla Vallavolikogu o t s u s t a b:

1. Kinnitada Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla ühinemisleping (lisatud) koos järgmiste ühinemislepingu lisadega, s.h:
lisa 1 Seletuskiri Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla ühinemislepingule;
lisa 2 Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valla ühinemisel moodustuva valla kaart mõõtkavas 1:50 000;
lisa 3 Juhtimisstruktuuri projekt;
lisa 4 Prioriteetsete investeeringute kava 2017-2021;
lisa 5 Hanila valla 2015. aasta majandusaasta auditeeritud aruanne;
lisa 6 Lihula valla 2015. aasta majandusaasta auditeeritud aruanne;
lisa 7 Koonga valla 2015. aasta majandusaasta auditeeritud aruanne;
lisa 8 Varbla valla 2015. aasta majandusaasta auditeeritud aruanne;
lisa 9 Üleminekuperioodi tegevus- ja ajakava.

2. Ühinemisleping koos lisadega avalikustada Varbla valla veebilehel ning avaldada Riigi Teatajas.

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Margit Merila
Vallavolikogu esimees

Lisa Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla ühine

Lisa 1 Seletuskiri Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla ühinemislepingule

Lisa 2 Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valla ühinemisel moodustuva valla kaart mõõtkavas 1:50 000

Lisa 3 Juhtimisstruktuuri projekt

Lisa 4 Prioriteetsete investeeringute kava 2017-2021

Lisa 5 Hanila valla 2015. aasta majandusaasta auditeeritud aruanne

Lisa 6 Lihula valla 2015. aasta majandusaasta auditeeritud aruanne

Lisa 7 Koonga valla 2015. aasta majandusaasta auditeeritud aruanne

Lisa 8 Varbla valla 2015. aasta majandusaasta auditeeritud aruanne

Lisa 9 Üleminekuperioodi tegevus- ja ajakava

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json