ElamumajandusEluruumid

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Kallaste linna omandis olevate eluruumide kasutamise, käsutamise ja valdamise kord

Väljaandja:Kallaste Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.01.2017, 32

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Kallaste linna omandis olevate eluruumide kasutamise, käsutamise ja valdamise kord

Vastu võetud 11.10.2012 nr 4
RT IV, 09.11.2012, 21
jõustumine 19.10.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.12.2016RT IV, 05.01.2017, 1408.01.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 5 ja 37, elamuseaduse § 8 punkti 2 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 41 lõike 1 alusel.
[RT IV, 05.01.2017, 14 - jõust. 08.01.2017]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Kallaste linna omandis olevate eluruumide kasutamise, käsutamise ja valdamise kord (edaspidi kord) sätestab Kallaste linna omandis olevate eluruumide kasutusse andmise üldnõuded, tingimused ja menetlemise korra ning käsutamise ja valdamise põhimõtted.

 (2) Kord ei reguleeri sotsiaalabi vajavate isikute öist või ööpäevaringset lühiajalist majutamist.

 (3) Korras reguleerimata juhtudel juhindutakse võlaõigusseadust, asjaõigusseadusest, elamuseadusest, korteriomandiseadusest ja teistest eluasemesuhteid reguleerivatest õigusaktidest.

§ 2.  Eluruumi, sotsiaaleluruumi ja tööandja eluruumi mõiste

 (1) Eluruumiks käesoleva korra mõttes loetakse Kallaste linna omandis olevat elamut või korterit, mis on kasutatav alaliseks elamiseks, samuti muud omaette ruumi, mis vastab eluruumile kehtestatud nõuetele. Kallaste linna omandis olevad eluruumid võivad olla tunnistatud sotsiaaleluruumideks ja tööandja eluruumideks. Eluruumid, mis ei ole tunnistatud sotsiaaleluruumideks või tööandja eluruumideks on munitsipaaleluruumid.

 (2) Sotsiaaleluruumiks loetakse sotsiaalteenust vajava isiku ja tema perekonnale üürile antavat eluruumi, mis koosneb ühest või mitmest toast ja abiruumidest.

 (3) Tööandja eluruumi antakse isikule majutamiseks, kes on Kallaste linnavalitsuse kui ametiasutusega või selle hallatava asutusega töö- või teenistussuhetes.

 (4) Eluruumi tunnistab sotsiaaleluruumiks või tööandja eluruumiks Kallaste Linnavalitsus kui täitevorgan (edaspidi linnavalitsus).

2. peatükk Eluruumi kasutusse andmine 

§ 3.  Eluruumi kasutusse andmise põhimõtted

 (1) Kallaste linna omandis olev eluruum antakse isiku kasutusse vaid juhul, kui linn täidab sellega seadusest, eelkõige sotsiaalhoolekande seadusest ja Eesti Vabariigi omandireformi aluste seadusest tulenevat kohustust.

 (2) Eluruumi kasutusse andmise otsustab ja kasutusse andmise lepingu sõlmib linnavalitsus.

 (3) Eluruum antakse kasutusse kuni 5 (viieks) aastaks. Juhul, kui enne kasutusse andmise lepingu tähtaja möödumist kumbki pool ei teavita teist poolt kirjalikult lepingu lõpetamisest, pikendamisest või uue lepingu sõlmimisest, loetakse see pikenenuks 5 (viieks) aastaks, kui lepingus ei ole ette nähtud teisiti.

 (4) Eluruumi üürile andmise tähtaja määrab linnavalitsus.

 (5) Eluruumide allkasutusse andmine või kõrvalisikute eluruumi majutamine ei ole lubatud.

§ 4.  Eluruumi kasutusse andmise leping ja selle täitmine

 (1) Eluruumi kasutusse andmiseks sõlmib linnavalitsus kirjaliku:
 1) sotsiaalüürilepingu, kui eluruum antakse üürile sotsiaaleluasemeteenuse vajajana arvele võetud isikule sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ülesande täitmiseks;
 2) tasuta kasutamise lepingu juriidilise isikuga, kes sotsiaalteenuse osutamiseks paigutab eluruumi elama sotsiaalteenuseid vajavaid isikuid;
 3) muudel juhtudel eluruumi tavaüürilepingu.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud lepingute vormid kinnitab linnavalitsus.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud lepingute täitmist korraldab Kallaste linnavalitsus kui ametiasutus (edaspidi ametiasutus).

§ 5.  Tasu eluruumi kasutamise eest

 (1) Tasuta kasutamise lepingu või sotsiaalüürilepingu alusel eluruumi kasutamise korral tasub üürnik ainult eluruumiga seotud kõrvalkulud.Lõike tekst

 (2) Tavaüürilepingu alusel eluruumi kasutamise korral tasub üürnik üüri ja eluruumiga seotud kõrvalkulud.

 (3) Üüri suuruse eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta kuus kehtestab linnavalitsus.

 (4) Kõrvalkulude suurus sõltub eluruumi kasutamisega seotud linna või kolmandate isikute

3. peatükk Sotsiaaleluruumi üürile andmine 

§ 6.  Sotsiaaleluruumi taotlema õigustatud isik

 (1) Sotsiaaleluruumi võib taotleda sotsiaaleluasemeteenust vajav füüsiline isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Kallaste linnas (edaspidi sotsiaaleluruumi taotleja), eelkõige:
 1) isik, kellel on tervislikel põhjustel raskusi eluruumis liikumise või endaga toimetulekuga;
 2) puudega isik, kellel on raskusi igapäevase toimetulekuga;
 3) regulaarseid sotsiaalteenuseid, sh laste hoolekannet vajav vähekindlustatud lastega pere;
 4) orb;
 5) isik, kes tulekahju, loodusõnnetuse muul sarnasel põhjusel on kaotanud oma eluaseme;
 6) isik, kes lähtuvalt oma vanusest, arengutasemest või varalisest olukorrast ei ole ise suuteline eluruumi endale või oma perele soetama ning sotsiaaleluruumi eraldamata jätmine ohustab isiku toimetulekut, elu ja tervist.

 (2) Sotsiaaleluruumi võib taotleda sotsiaaleluasemeteenust vajav füüsiline isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel ei ole Kallaste linnas, kuid kes tegelikult viibib või elab alaliselt Kallaste linna haldusterritooriumil ning kellele vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele tuleb anda vältimatut sotsiaalabi, eelkõige:
 1) isik, kes vabanes kinnipidamiskohast ja vahetult enne kinnipidamiskohta paigutamist oli tema elukohaks Kallaste linn;
 2) isik, kellel ei ole alalist elukohta, kuid tema kohta on sotsiaalhoolekande-, meditsiini-, pääste- või politseiasutus oma pädevuse piires teatanud, et ta viibib püsivalt Kallaste linna haldusterritooriumil ja eluruumi eraldamata jätmine ohustab isiku elu ja tervist.

§ 7.  Sotsiaaleluruumi taotlemine

 (1) Sotsiaaleluruumi taotlemiseks esitab sotsiaaleluruumi taotleja linnavalitsuse sotsiaaltööspetsialistile kirjaliku vormikohase avalduse.

 (2) Sotsiaaleluruumi taotlemisel on sotsiaaltööspetsialistil õigus nõuda dokumente, mis tõendavad isiku vastavust käesoleva korra §-s 5 ette nähtud tingimustele.

§ 8.  Sotsiaaleluruumi taotluse läbivaatamine ja otsuse tegemineParagrahvi pealkiri

 (1) Sotsiaaleluruumi taotlus registreeritakse ametiasutuses asjaajamist reguleerivate õigusaktidega sätestatud korras.

 (2) Sotsiaaltööspetsialist kontrollib sotsiaaleluruumi taotluses esitatud andmeid ja esitab linnavalitsusele otsuse tegemiseks motiveeritud ettepaneku.

 (3) Otsuse sotsiaaleluruumi üürile andmise või mitteandmise kohta teeb linnavalitsus sotsiaaleluruumi taotluse registreerimisest 10 (kümne) tööpäeva jooksul.

 (4) Korralduse ärakiri sotsiaaleluruumi üürile andmisest või mitte andmisest edastatakse taotlejale ja üürilepingu sõlmijale 3 (kolme) tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

 (5) Juhul, kui isik on vähemalt kaks korda järjest keeldunud talle pakutud sotsiaaleluruumist, teeb linnavalitsus otsuse sotsiaaleluruumi andmisest keeldumise kohta.

§ 9.  Sotsiaalüürilepingu sõlmimine

 (1) Enne sotsiaalüürilepingu sõlmimist on sotsiaaleluruumi taotlejal õigus talle linnavalitsuse korraldusega antud eluruum üle vaadata ja sellest keelduda, kui sotsiaaleluruumi seisukord, suurus või asukoht põhjendatult ei sobi üürnikule või tema perekonnaliikmetele.

 (2) Sotsiaalüürileping sõlmitakse 10 (kümne) tööpäeva jooksul linnavalitsuse korralduse teatavakstegemisest. Nimetatud tähtaja jooksul üürilepingu sõlmimata jätmisel on linnavalitsusel õigus tunnistada vastav korraldus kehtetuks.

§ 10.  Sotsiaaleluruumi kasutamise õigus

 (1) Õigus kasutada sotsiaaleluruumi tekib isikul pärast sotsiaalüürilepingu sõlmimist.

 (2) Sotsiaaleluruumi üürnik võib majutada talle üürile antud sotsiaaleluruumi oma abikaasat, alaealisi lapsi ning töövõimetuid ja hooldust vajavaid vanemaid, teavitades sellest linnavalitsust.

§ 11.  Sotsiaaleluruumi üürniku kohustused

 (1) Sotsiaaleluruumi üürnik on kohustatud
 1) kasutama sotsiaaleluruumi, abiruume ja kinnistut vastavalt nende otstarbele ning arvestama teiste sotsiaaleluruumi elanike ja naabrite huvidega;
 2) pidama oma sotsiaaleluruumi üldkasutatavates kohtades ning kinnistul kinni sanitaar-, tuleohutuse- ja elamute ekspluateerimise eeskirjadest;
 3) hoidma sotsiaaleluruumi üldkasutatavates ruumides ja kinnistul puhtust ja korda;
 4) rakendama sotsiaaleluruumi üldkasutatavates kohtades rikete avastamisel viivitamatult abinõusid rikete kõrvaldamiseks ning teavitama rikete olemasolust ametiasutust;
 5) lubama avariide ja rikete likvideerimiseks sotsiaaleluruumi siseneda ametiasutuse esindajal;
 6) andma üürilepingu lõppemisel sotsiaaleluruumi üle ametiasutusele samas seisukorras kui see oli üürilepingu sõlmimisel (v.a loomulik kulumine);
 7) sõlmima elektri- ja võrguteenuse lepingu energiaettevõttega;
 8) vabastama sotsiaaleluruumi kohe pärast üürilepingu lõppemist.

 (2) Sotsiaaleluruumi üürnikul on keelatud:
 1) pidada sotsiaalüürilepingus näidatud objektidel lemmikloomi ilma linnavalitsuse nõusolekuta;
 2) teha sotsiaaleluruumi või selle seadmete ümberehitust või -paigutust ilma linnavalitsuse nõusolekuta.

§ 12.  Sotsiaalüürilepingu pikendamine

 (1) Üürniku põhjendatud avalduse ja linnavalitsuse korralduse alusel võib sotsiaalüürileping pikendada. Sotsiaalüürilepingut pikendatakse juhul, kui isik on täitnud kõik sotsiaalüürilepingust tulenevad kohustused.

 (2) Sotsiaalüürilepingut võib pikendada kuni (1) üheks aastaks.

 (3) Üürilepingut võib pikendada korduvalt.

 (4) Sotsiaalüürilepingu pikendamiseks esitab üürnik avalduse ametiasutusele vähemalt kaks nädalat enne sotsiaalüürilepingu lõppemist.

 (5) Sotsiaalüürilepingu pikendamise otsuse tegemisel lähtub linnavalitsus senise sotsiaaleluruumi sobilikkusest üürnikule ja tema perele ning sotsiaalüürilepingu järgsete kohustuste täitmisest.

 (6) Juhul, kui üürnik ei ole täitnud kõiki sotsiaalüürilepingu järgseid kohustusi, kuid tal säilib korras sätestatud alustel õigus ja vajadus sotsiaaleluruumile ning ta ei ole ise võimeline eluruumi endale või oma perekonnale tagama ja kui sotsiaaleluruumi mitteandmine ohustab oluliselt isiku või tema perekonna toimetulekut, elu või tervist, võib linnavalitsus anda taotlejale üürile senisest vähem heakorrastatud ja väiksemaid kulutusi nõudva sotsiaaleluruumi.

§ 13.  Sotsiaalüürilepingu lõppemine

 (1) Sotsiaalüürileping lõpeb tahtaja möödumisel, välja arvatud käesoleva korra §-s 12 nimetatud juhul.

 (2) Sotsiaalüürilepingu võib üürnik igal ajal üles öelda, esitades sellekohase avalduse linnavalitsusele vähemalt kaks nädalat enne üürilepingu lõpetamist.

 (3) Linnavalitsus võib sotsiaalüürilepingu erakorraliselt üles öelda juhul, kui:
 1) sotsiaaleluruumi üürnik ja temaga koos elavad isikud rikuvad sotsiaalüürilepingu tingimusi või teiste üürnike rahu;
 2) isik ei asu mõjuva põhjuseta 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates sotsiaalüürilepingu sõlmimisest temale üürile antud eluruumi elama;
 3) üürnik või temaga koos elavad isikud jätavad sotsiaaleluruumi alalise elukohana kasutamata üle 2 (kahe) kuu, teavitamata sellest linnavalitsust.

4. peatükk Tööandja eluruumi üürile andmine 

§ 14.  Tööandja eluruumi taotlema õigustatud isik

  Tööandja eluruum antakse üürile Kallaste linna ametiasutusega või Kallaste linna ametiasutuse hallatava asutusega töö- või teenistussuhtes olevale isikule, kes on vajalik linna jaoks olulise avaliku teenuse osutamiseks ning ei oma eluruumi Kallaste linnas.

§ 15.  Tööandja eluruumi taotlemine ja otsuse tegemine

 (1) Asutus, kes soovib majutada käesoleva korra §-s 14 nimetatud isikut tööandja eluruumi, peab esitama linnavalitsusele põhjendatud taotluse, näidates ära:
 1) ametikoha vajaduse;
 2) isiku kvalifikatsiooni tõendavad asjaolud;
 3) tööandja eluruumi kasutamise perioodi pikkuse, arvestades käesoleva korra § 3 lõiget 3.

 (2) Otsuse tööandja eluruumi üürile andmise või mitteandmise kohta teeb linnavalitsus tööandja eluruumi taotluse registreerimisest 10 (kümne) tööpäeva jooksul.

§ 16.  Tööandja eluruumi üürilepingu sõlmimine, tingimused ja lõppemine

 (1) Pärast otsuse tegemist tööandja eluruumi andmise kohta sõlmib linnavalitsus käesoleva korra §-s 14 nimetatud isikuga tavaüürilepingu 10 (kümne) tööpäeva jooksul linnavalitsuse korralduse teatavakstegemisest.

 (2) Tööandja eluruumi üürileping peab sisaldama vähemalt järgmiseid andmeid ja tingimusi:
 1) üürniku andmed ja ametikoht;
 2) tööandja eluruumi üürilepingu tähtaeg;
 3) üüri suurus ja selle maksmise kord;
 4) tööandja eluruumi kasutamise tingimused;
 5) tööandja eluruumi vabastamise tingimused.

 (3) Tööandja eluruumi üürileping lõpeb tähtaja möödumisel.

 (4) Tööandja eluruumi üürilepingu võib igal ajal üles öelda, esitades sellekohase avalduse linnavalitsusele vähemalt kaks nädalat enne üürilepingu lõpetamist.

 (5) Tööandja eluruumi üürilepingu võib erakorraliselt üles öelda lepingu olulise rikkumise tõttu.

5. peatükk Eluruumi käsutamine 

§ 17.  Eluruumi käsutamise mõiste

 (1) Eluruumi käsutamine käesoleva määruse mõttes on:
 1) võõrandamine, sealhulgas erastamine;
 2) väljaarvamine eluruumide hulgast.

 (2) Eluruumide käsutamisel lähtutakse Kallaste linnavara eeskirjast.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 18.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.