Teksti suurus:

Ühinemislepingu ja lisade kinnitamine

Väljaandja:Surju Vallavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.01.2017
Avaldamismärge:RT IV, 05.01.2017, 33

Ühinemislepingu ja lisade kinnitamine

Vastu võetud 02.01.2017 nr 1

Võttes aluseks haldusreformi seaduse, sh seaduse I-III peatükist tulenevad kohalike omavalitsuste suuruskriteeriumid, läbirääkimiste tähtajad ja tähtaegadest mittekinnipidamisel haldusterritoriaalse korralduse muutmise Vabariigi Valitsuse algatusel,kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §22 lõike 1 punkti 37, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse §91 lõiked 6 ja 7; samuti tuginedes haldusreformi seaduse §9 lõike 3 punktile 1; arvestades Häädemeeste, Saarde, Surju ja Tahkuranna valdade vaheliste läbirääkimiste tulemusi ja valdasid esindanud ühiskomisjoni saavutatud kokkuleppeid, sh tuginedes Surju Vallavolikogu otsusele nr 40, 29.12.2016 ning ühinemisläbirääkimiste tulemustele Saarde vallaga, kus eesmärgiks sõlmida Saarde valla ja Surju valla ühinemisleping uueks omavalitsusüksuseks,

Surju Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Kinnitada Surju valla ja Saarde valla ühinemisleping koos järgmiste lisadega:
1.1 Lisa 1. Seletuskiri haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjenduse, territooriumi suuruse ja alaliste elanike arvu kohta;
1.2 Lisa 2. Valla kaart mõõtkavas 1:50 000;
1.3 Lisa 3. Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate investeeringute tegemise põhjendus ja eelarve;
1.4 Lisa 4. Ühinenud omavalitsuse juhtimisstruktuur, seletuskiri;
1.5 Lisa 5. Saarde ja Surju valla auditeeritud 2015. aasta majandusaasta aruanded.
2. Kinnitada ühinemislepingu ja selle lisade kohta avaliku väljapaneku käigus esitatud ettepanekud ja vastuväited ning õiend nende volikogus läbivaatamise tulemuste kohta.
3. Ühinemisleping koos lisadega avalikustada Surju valla veebilehel.
4. Ühinemisleping avalikustada Riigi Teatajas.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Kadri-Aija Viik
Volikogu esimees

Lisa Saarde ja Surju valla ühinemisleping

Lisa 1 Seletuskiri haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjenduse, territooriumi suuruse ja alaliste elanike arvu kohta

Lisa 2 Valla kaart mõõtkavas 1:50 000

Lisa 3 Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate investeeringute tegemise põhjendus ja eelarve

Lisa 4 Ühinenud omavalitsuste juhtimisstruktuur, seletuskiri

Lisa 5   Surju valla auditeeritud 2015. aasta majandusaasta aruanne

Lisa 5 Saarde valla auditeeritud 2015. aasta majandusaasta aruanne