ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.01.2018, 2

Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 21.12.2017 nr 10

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1, Sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6, vallavolikogu sotsiaalkomisjoni ettepaneku Haldusreformi seaduse § 12 lõike 7, § 16 lõike 2, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9², § 14¹ lõike 4², Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 97 „Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“, mis on jõustunud 01.07.2017, Alatskivi Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 89 „Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu kinnitamine“, Alatskivi Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 90 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“, Peipsiääre Vallavolikogu 29.12.2016 otsuse nr 46 „Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu kinnitamine“, Peipsiääre Vallavolikogu 29.12.2016 otsuse nr 47 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“, Vara Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 42 „Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu kinnitamine“, Vara Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 43 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“, Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu punkti 8.3.2, Peipsiääre valla valimiskomisjoni 22.10.2017 otsuse nr 15 „Peipsiääre Vallavolikogu liikmete registreerimine“, mille alusel tekkis uus Peipsiääre vald 23.10.2017 ehk Peipsiääre Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval ja Vara põhimääruse punkti 33.1. alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks Peipsiääre vallas.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi tegelikud kulud, kuid mitte üle käesoleva määrusega kehtestatud piirmäärade (edaspidi piirmäärad).

  (2) Eluasemega seotud alalised kulud võetakse toimetulekutoetuse määramisel arvesse eluruumi normpinna ulatuses. Eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normiks on 18 m2 eluruumide üldpinda perekonna iga liikme kohta ja lisaks 15 m2 perekonna kohta.

  (3) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse normpinnana arvesse üldpind, kui eluruumi tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga ja eluruumi üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist suurem. Eluruumis üksinda elavale pensionärile võib toimetulekutoetuse määramisel arvestada normpinnaks kuni 51 m2.

  (4) Eluruumi alaliste kulude hüvitamine toimub teenuse osutaja või kauba müüja poolt esitatud arvete või maksekviitungite/korralduste alusel.

  (5) Juhul, kui kulude tõendamiseks esitatakse kuludokument, millel kajastuvad kuludokumendi esitamisele järgnevate kuude kulud, siis võetakse nimetatud kulud kehtestatud piirmäärade ulatuses arvesse kuludokumendi esitamise kuul ning järgnevatel kuudel kuni kuludokumendil oleva summa hüvitamiseni või uue kuludokumendi esitamiseni.

  (6) Juhul, kui kulu tõendamiseks esitatakse kuludokument, millel kajastub kuludokumendi esitamisele eelnevate kuude kulu, kuid mitte võlgnevus, siis võetakse nimetatud kulud kehtestatud piirmäärade ulatuses arvesse kuludokumendi esitamise kuul ning järgnevatel kuudel kuni uue kuludokumendi esitamiseni.

§ 3.   Eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  Kehtestada toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärad alljärgnevas suuruses:
  1) üür – kuni 3 €/m2;
  2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu – kuni 1.50 €/m2;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse – kuni 2 €/m2;
  4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus – kuni 13 € üheliikmelise pere kohta ning kuni 9 € iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  5) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus – kuni 4 €/m2 kohta kütteperioodil 1. oktoobrist kuni 30. aprill, sealhulgas ahiküttega eluruumides mitte üle 20 m3 küttepuude maksumuse kütteperioodis;
  6) elektrienergia tarbimisega seotud kulud – kuni 30 € üheliikmelise pere kohta ning kuni 15 € iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  7) majapidamisgaasi maksumus – kuni 10 € üheliikmelise pere kohta ning kuni 5 € iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  8) hoonekindlustuse kulu – kuni 0.50 €/m2 kohta kuus kindlustuspoliisi alusel;
  9) olmejäätmete veotasu – kuni 10 € üheliikmelise pere kohta ning kuni 5 € iga järgneva pereliikme kohta kuus.

§ 4.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 97 „Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine moodustus haldusreformi tulemusel Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Peipsiääre vald, mis Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 alusel on ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane.
Arvestades eelmärgitut ning arvestades haldusreformi § 16 lõike 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõikeid 41‒42, tunnistada kehtetuks:
1) Tunnistada kehtetuks Vara Vallavolikogu 17.02.2016 määrus nr 5 „Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“.
2) Tunnistada kehtetuks Alatskivi Vallavolikogu 31.03.2016 määrus nr 15 „Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alatiste kulude piirmäärade kehtestamine“.
3) Tunnistada kehtetuks Kallaste Linnavolikogu 28.04.2015 määrus nr 4 „Eluruumi alatiste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel“.
4) Tunnistada kehtestuks Pala Vallavolikogu 27.05.2015 määrus nr 6 „Eluasemekulude piirmäärde kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks“.
5) Tunnistada kehtetuks Peipsiääre Vallavolikogu 17.03.2009 määrus nr 6 „Toimetulekutoetuse taotlemise, arvestamise, määramise ja maksmise kord“.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. veebruaril 2018.

Jaako Lindmäe
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json