Teksti suurus:

Tartu Vallavalitsuse palgajuhend

Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.01.2018, 21

Tartu Vallavalitsuse palgajuhend

Vastu võetud 28.12.2017 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 35 ja p 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 63 lg 2 alusel

§ 1.   Reguleerimisala

  Tartu Vallavalitsuse palgajuhend (edaspidi palgajuhend) reguleerib Tartu Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) teenistujate palga ja töötasu, puhkusetasu ning hüvitiste ja toetuste maksmise tingimusi ja korda.

§ 2.   Mõisted

  Palgajuhendis kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) teenistuja – Tartu vallaga avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes olev ametnik või eraõiguslikus töösuhtes olev (s.o. töölepingu alusel töötav) töötaja;
  2) ametnik – avalikku võimu teostav, Tartu vallaga avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes olev isik. Ametnik nimetatakse ja vabastatakse teenistusest avaliku teenistuse seaduse alusel. Ametniku teenistuskohta nimetatakse ametikohaks;
  3) töötaja – isik, kes on võetud vallavalitsuse töökohale, millel ei teostata avalikku võimu, vaid tehakse avaliku võimu teostamist toetavat tööd. Töötaja töötab töölepingu alusel ning tema teenistuskohta nimetatakse töökohaks;
  4) palk – ametnikule tehtud töö eest makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast, eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest (lisatasu öötöö, riiklikel pühadel töötamise ja ületundide ning valveaja eest) ning asendustasust;
  5) töötasu – töötajale tehtud töö eest makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast, eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest (lisatasu öötöö, riiklikel pühadel töötamise ja ületunni ning valveaja eest) ning asendustasust;
  6) põhipalk – teenistuja palga või töötasu fikseeritud osa, mis on määratud teenistuskoha ülesannete ning teenistuja teenistusalaste teadmiste, oskuste ja kogemuste põhjal;
  7) muutuvpalk – teenistuja palga või töötasu ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana, lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest või preemiana erakordsete teenistusalaste saavutuste eest;
  8) tulemuspalk – poolaasta või aasta töötulemuste hindamise alusel püstitatud eesmärkide saavutamisel konkreetse töö või perioodi erakordse tulemuse või vallavalitsusele olulise projekti tulemusliku lõpetamise eest makstav täiendav palk või töötasu;
  9) preemia – erakordsete teenistusalaste saavutuste eest makstav täiendav tasu;
  10) asendustasu – puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest makstav lisatasu, mida makstakse ajutiselt äraoleva teenistuja asendamise või ajutiselt vaba teenistuskoha ülesannete täitmise eest, kui asendamine ei ole ette nähtud teenistuja ametijuhendis või töölepingus;
  11) lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest – ametijuhendis või töölepingus sätestamata teenistusülesannete täitmise eest makstav täiendav tasu;
  12) sotsiaalsed garantiid – tasu, mida makstakse soorituse tulemuslikkusest mittesõltuvatel asjaoludel;
  13) teenistuskoht – Tartu Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisus ette nähtud ameti- või töökoht.

§ 3.   Tasustamise üldpõhimõtted

  (1) Teenistujate palkade määramisel ja töötasude kokku leppimisel ning maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest, töölepingu seadusest ning käesolevast palgajuhendist.

  (2) Vallavalitsus maksab ametnikele palka ning töötajatele töötasu sarnastel alustel.

  (3) Palga ja töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Kui teenistujale on kehtestatud tööajanormist lühem tööaeg, arvestatakse palka proportsionaalselt tööl oldud aja eest. Palka ja töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil teenistuja täitis talle pandud ülesandeid.

  (4) Teenistuja põhipalk võidakse vaadata üle kord aastas kalendriaasta jooksul ja põhipalga muutus vormistatakse uue aasta algusest, välja arvatud põhipalga muutmine pärast katseaja lõppu.

  (5) Tööaja arvestus toimub tööajaarvestuse tabeli alusel.

§ 4.   Palga ja töötasu komponendid

  (1) Teenistuja palk ja töötaja töötasu koosneb:
  1) põhipalgast;
  2) muutuvpalgast;
  3) eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest (lisatasu ööajal töötamise, riiklikel pühadel töötamise ja ületunnitöö eest);
  4) asendustasust.

  (2) Muutuvpalka makstakse:
  1) tulemuspalgana;
  2) lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest;
  3) preemiana.

§ 5.   Teenistuja põhipalk

  (1) Põhipalk on ametniku palga või töötaja töötasu fikseeritud osa, mis on määratud teenistuskoha teenistusülesannete ja vastutuse ning teenistuja teenistusalaste teadmiste, oskuste, kogemuste ja hariduse põhjal.

  (2) Vallavanema ja abivallavanema töötasu kinnitab vallavolikogu.

  (3) Teenistujate palgamäära vahemikud on järgmised:
   Valdkondade juhid – 50%–80% vallavanema põhipalgast
   Spetsialistid – 30%–60% vallavanema põhipalgast
   Tehnilised töötajad – kehtiv töötasu alammäär – 30% vallavanema põhipalgast.
Teenistuskohale ettenähtud põhipalga kinnitab vallavanem lähtudes palgamäära vahemikest, kinnitatud vallaeelarvest, teenistuskoha teenistusülesannetest, vastutusest ning teenistuja teenistusalastest teadmistest, oskustest ja kogemustest.
19.01.2018 14:05
Veaparandus. Lisatud paragrahvi 5 lõike 3 puudunud tekst Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel ja arvestades Tartu Vallavalitsuse 18.01.2018 taotlust nr 2-7/188-1.

  (4) Katseajal määratakse ametnikule või lepitakse töötajaga kokku üldjuhul 10% tema teenistuskohale planeeritud põhipalgast madalam põhipalk.

§ 6.   Muutuvpalk

  (1) Muutuvpalka makstakse vallavalitsuse selleks ettenähtud vahendite olemasolul.

  (2) Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul teenistuja põhipalgale juurde maksta kuni 20 protsenti teenistuja aastasest põhipalgast.

§ 7.   Tulemuspalk

  (1) Tulemuspalka võib teenistujale teenistuskohustuste tulemuslikuma täitmise tunnustamiseks maksta püstitatud eesmärkide saavutamisel:
  1) poolaasta töötulemuste hindamise alusel,
  2) aasta töötulemuste hindamise alusel.

  (2) Kui tulemuspalga maksmise aluseks on vallavalitsuse kollektiivne tulemus, makstakse tulemuspalka kõikidele teenistujatele võrdsetel alustel.

  (3) Nende eesmärkide ja tulemuste loetelu, mille eest on järgmisel aastal võimalik maksta tulemuspalka, ning soovitava tulemuse ja täitmise ajakava lepivad teenistuja ja vahetu juht kokku vestlusel.

  (4) Tulemuspalka ei maksta:
  1) teenistujale katseajal;
  2) teenistujale, kelle teenistussuhe oli tulemustasu maksmise aluseks oleva hindamisperioodi jooksul peatunud üle poole hindamisperioodist;
  3) ametnikule distsiplinaarkaristuse kehtivuse ajal;
  4) töölepingu seaduse § 88 lõike 3 kohase kirjaliku hoiatuse saanud töötajale aasta jooksul hoiatuse tegemisest.

§ 8.   Eritingimustes töötamise aja eest makstav lisatasu

  (1) Eritingimustes töötamise eest makstavateks lisatasudeks on:
  1) lisatasu ületunnitöö eest,
  2) lisatasu ööajal töötamise eest, kui nimetatud kohustus ei sisaldu teenistuja ametijuhendis ja seda ei ole arvestatud tema palga määramisel;
  3) lisatasu riigipühal töötamise eest.

  (2) Eritingimustes töötamise eest makstakse lisatasu vastavalt avaliku teenistuse seadusele ja töölepingu seadusele, kui eritingimustes tehtud tööd ei ole võimalik hüvitada täiendava vaba aja andmisega.

§ 9.   Asendustasu

  (1) Teenistujale puuduva teenistuja ülesannete andmisel ja lisatasu maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seaduse §-st 57.

  (2) Puuduva teenistuja teenistusülesannete täitmise eest juhul, kui teenistuja ei ole asendamise ajal vabastatud oma ülesannete täitmisest, makstakse asendamise ajal teenistujale lisaks tema oma palgale lisatasu, kui asendamine ei tulene ametniku ametijuhendist või tingib võrreldes ametijuhendis ettenähtuga töökoormuse olulise suurenemise. Lisatasu puuduva ametniku ülesannete täitmise eest makstakse lähtuvalt asendatava ametniku põhipalgast proportsionaalselt asendavale ametnikule antud asendatava ametniku ülesannete mahuga. Kui asendatava teenistuja põhipalk on kõrgem asendava teenistuja põhipalgast, siis võib asendava teenistuja määrata asendatava teenistuja ülesannetesse ja maksta talle asendatava teenistuja põhipalka.

§ 10.   Preemia

  (1) Teenistujatele võib maksta preemiat kauaaegse laitmatu teenistuse või teenistuskohustuste silmapaistvalt hea täitmise eest.

  (2) Vallavalitsuse või struktuuriüksuse heade tulemuste korral makstakse preemiat kõikidele teenistujatele võrdsetel alustel.

  (3) Otsuse preemia maksmiseks teenistuskohustuste või kodanikukohuse silmapaistvalt hea täitmise eest või erakordse saavutuse või projekti lõpetamise eest teeb vallavanem.

  (4) Käesolevas paragrahvis sätestatud preemiat ei maksta ametnikule distsiplinaarkaristuse kehtivuse ajal ega töölepingu seaduse § 88 lõike 3 kohase kirjaliku hoiatuse saanud töötajale aasta jooksul hoiatuse tegemisest.

§ 11.   Palga ja töötasu maksmise aeg ja viis

  (1) Palka ja töötasu makstakse üks kord kuus järgneva kuu 5. päeval.

  (2) Palk ja töötasu kantakse vallavalitsuse kulul teenistuja poolt vastavas avalduses näidatud pangakontole.

  (3) Kui palgapäev langeb riigi- või rahvuspühale, makstakse palk ja töötasu välja sellele eelneval tööpäeval.

  (4) Teenistujale väljastatakse teatis arvestatud palga või töötasu, puhkusetasu ja neist tehtud kinnipidamiste, teenistuja eest arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse kohta. Teenistujal on õigus saada selgitusi talle palga või töötasu määranud isikult ja palgaarvestajalt.

§ 12.   Puhkus ja puhkusetasu

  (1) Teenistujale kohaldatakse töölepingu seaduse sätestatud puhkuseregulatsiooni.

  (2) Ametniku ja soodustingimustel teenistuja põhipuhkuse kestus on 35 kalendripäeva, töötaja põhipuhkuse kestus on 28 kalendripäeva.

  (3) Puhkusetasu arvutamise algdokument on vallavanema kinnitatud puhkuse ajakava ja/või vallavanema käskkiri.

  (4) Puhkusetasu arvutatakse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud keskmise töötasu maksmise tingimuste ja korra alusel.

  (5) Puhkusetasu makstakse teenistuja pangakontole hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või teenistuja soovi korral järgmisel palgapäeval.

§ 13.   Palgatingimuste täitmise kontroll

  Vallavalitsusele eraldatud palgafondi otstarbeka ja säästliku kasutamise eest vastutab vallavanem.

§ 14.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Üllar Loks
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json