Teksti suurus:

Sünni- ja matusetoetuse määramise ja maksmise tingimused ja kord Tartu vallas

Sünni- ja matusetoetuse määramise ja maksmise tingimused ja kord Tartu vallas - sisukord
Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.01.2018, 22

Sünni- ja matusetoetuse määramise ja maksmise tingimused ja kord Tartu vallas

Vastu võetud 28.12.2017 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrus sätestab Tartu valla eelarvest makstava sünni- ja matusetoetuse määramise ja maksmise tingimused ja korra.

§ 2.   Sünnitoetus

  (1) Sünnitoetuse määr on 512 eurot lapse kohta, millest esimene osa (320 eurot) makstakse vanemale pärast lapse sünni registreerimist ja teine osa (192 eurot) lapse aastaseks saamisel, tingimusel, et laps on Rahvastikuregistri andmetel jätkuvalt Tartu valla elanik.

  (2) Lapse sünnitoetust makstakse lapse sünni puhul lapse vanemale või lapsendajale, kes on elukoha registreerinud Tartu vallas enne lapse sündi ning tingimusel, et laps on Rahvastikuregistri andmetel Tartu valla elanik ja elab toetuse taotlejaga ühel aadressil.

  (3) Sünnitoetust ei maksta, kui laps on riiklikul ülalpidamisel või kui sünnitoetust maksti ühele vanematest teises omavalitsuses.

  (4) Sünnitoetuse taotlemiseks esitab taotleja avalduse Tartu Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) enne lapse kolmekuuseks saamist.

  (5) Sünnitoetuse teise osa maksab vallavalitsus välja omal algatusel pärast toetuse saamise aluseks olevate asjaolude kontrollimist.

  (6) Lapse lapsendamisel või lapse üle eestkoste seadmisel võib sünnitoetust taotleda enne lapse üheaastaseks saamist tingimusel, et varem pole selle lapse sündimisel sünnitoetust ühegi omavalitsuse poolt makstud.

  (7) Vallavalitsusel on õigus nõuda vajaduse korral täiendavaid dokumente, teha päringuid andmekogudesse ning pöörduda teiste omavalitsuste poole.

§ 3.   Matusetoetus

  (1) Matusetoetuse määraks on 250 eurot.

  (2) Matusetoetuse taotlemiseks esitab matuse korraldaja Tartu Vallavalitsusele avalduse.

  (3) Matusetoetus makstakse matuse korraldajale, kui surnu elukoht oli surma hetkel Rahvastikuregistri andmetel Tartu vallas.

  (4) Matusetoetust ei maksta:
  1) isiku surnuks tunnistamise korral;
  2) kui matuse korraldajaks on riigiasutus.

  (5) Matuse korraldaja on isik, kes kannab surnu matuse korraldamise kulud.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Sünni- ja matusetoetus makstakse viie tööpäeva jooksul taotleja avalduses näidatud pangakontole.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avaldamist Riigi Teatajas ja määrust rakendatakse alates 01. jaanuarist 2018.

  (3) Kui sünnitoetuse esimene osa maksti välja enne 1. jaanuari 2018, siis järgmised osad makstakse Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 104 „Laeva valla, Piirissaare valla, Tabivere valla ja Tartu valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ alusel ühinenud omavalitsusüksustes kehtinud määrades, tähtaegadel, tingimustel ja korras.

Üllar Loks
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json