Teksti suurus:

Lääne-Nigula valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise ja muutmise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.01.2018, 24

Lääne-Nigula valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise ja muutmise kord

Vastu võetud 27.12.2017 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse korralduse seaduse § 372 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega sätestatakse Lääne-Nigula valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise ja muutmise kord ning Lääne-Nigula vallast sõltuvate üksustelt või valitseva mõju all olevatelt ühingutelt eelarvestrateegia koostamiseks vajaliku informatsiooni saamiseks andmete esitamise tähtaeg ja kord.

§ 2.   Arengukava koostamine, muutmine ja menetlemine

  (1) Arengukava koostamine ja muutmine algatatakse vallavolikogu otsusega.

  (2) Vallavalitsus informeerib avalikkust arengukava muutmise algatamisest valla veebilehel ja sotsiaalmeedias ning ettevõtjate ja kodanikuühenduste meililistides. Arengukava muutmise algatamise otsus edastatakse teadmiseks osavallakogudele ja kogukonnakogudele. Kõigil on õigus algatada ettepanekuid arengukava muutmiseks. Vajadusel korraldab vallavalitsus koostöös volikogu arenguküsimustega tegeleva komisjoniga arutelusid töörühmades.

  (3) Valla ametiasutuse hallatavad asutused, sõltuvad üksused ja valitseva mõju all olevad ühingud ning osavallakogud ja kogukonnakogud esitavad vallavalitsusele kuu aja jooksul arvates arengukava koostamise või muutmise algatamisest ettepanekud arengukava täiendamiseks.

  (4) Iga-aastase arengukava läbivaatamise otsuse eelnõu, kus kajastatakse arengukava täitmist, avalikkuse poolt esitatud ettepanekuid ning muutmise vajadust koos arengukava täitmise aruandega, esitatakse vallavalitsuse poolt hiljemalt augustikuu volikogu istungile I lugemiseks.

  (5) Valla arengukava osaks on investeeringute kava. Investeeringute kava koosneb valla arengukavale vastavatest arengueesmärkidest ja ülesannetest, neile vastavatest investeerimisprojektide nimistust, mis on jaotatud aastate lõikes vastavalt nende kavandatavale teostamise ajale. Investeeringute kavas näidatakse ka kavandatud tegevuste hinnangulised maksumused, finantseerimisallikad ja teostajad. Investeeringute kava peab olema kooskõlas eelarvestrateegiaga.

  (6) Arengukava või selle muutmise eelnõu avalikustatakse pärast I lugemist vähemalt seadusega nõutud tähtajaks vallakantseleis ning valla veebilehel ning tagatakse eelnõu paberkujul kättesaadavus valla raamatukogudes ja haruraamatukogudes, osavalla valitsustes ning teeninduskeskustes.

  (7) Osavallakogud vaatavad arengukava või selle muutmise eelnõu läbi 2 nädala jooksul pärast arengukava või selle muudatuste I lugemise läbiviimist volikogus ning kujundavad eelnõu osas oma seisukoha ning ettepanekud.

  (8) Arengukava või selle eelnõu kohta tehtud ettepanekud esitab vallavalitsus koos oma seisukohaga volikogu arenguküsimustega tegelevale komisjonile, kes korraldab avalikul koosolekul ettepanekute läbivaatamise ja kujundab iga ettepaneku osas oma seisukoha.

  (9) Komisjoni koosolekul heakskiidu leidnud ettepanekute alusel teeb vallavalitsus valla arengukava või selle muutmise eelnõus vastavad täiendused ja parandused ning esitab eelnõu volikogule kinnitamiseks hiljemalt septembrikuus.

  (10) Arengukava võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses ja valla põhimääruses kehtestatud korras.

§ 3.   Eelarvestrateegia koostamine, muutmine ja menetlemine

  (1) Eelarvestrateegia koostatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 sätestatud korras.

  (2) Valla ametiasutuse hallatavad asutused, osavalla- ja kogukonnakogud esitavad vallavalitsusele hiljemalt 31. maiks ettepanekud eelarvestrateegia täiendamiseks.

  (3) Valla sõltuvad üksused või valitseva mõju all olevad ühingud esitavad nõukogu poolt heaks kiidetud eelarvestrateegid vallavalitsusele hiljemalt 31. augustiks seaduses sätestatud kohustusliku info ja sobival vormil.

  (4) Vallavalitsus esitab eelarvestrateegia eelnõu vallavolikogule koos arengukava muutmise eelnõuga septembri kuu volikokku. Arengukava muutmise eelnõu ja eelarvestrateegia eelnõu peavad olema üksteisega kooskõlas.

  (5) Eelarvestrateegiat muudetakse, menetletakse ning võetakse vastu kohaliku omavalitsuse ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse kehtestatud korras.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Neeme Suur
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json