Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Elistvere Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.01.2019, 7

Elistvere Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 20.12.2018 nr 43

§ 1.   Üldsätted

  (1) Elistvere Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on üldkasutatav avalik raamatukogu, mis on Tartu Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (2) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, Tartu Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja vallavalitsuse õigusaktidest, muudest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (3) Raamatukogu ametlik nimi on:
  1) eesti keeles Elistvere Raamatukogu;
  2) inglise keeles Elistvere Public Library.

  (4) Raamatukogu asukoht on Elistvere küla, Tartu vald, 49103 Tartu maakond.

  (5) Raamatukogul on oma registrikood ning võib olla oma logo ja sümboolika.

  (6) Raamatukogu teeninduspiirkond on Elistvere, Kaiavere, Juula, Raigastvere, Kärksi, Õvanurme ja Valgma küla.

  (7) Raamatukogu omab oma töötajate suhtes tööandja õigusi ja kannab tööandja kohustusi. Raamatukogu töötajate põhjendatud koosseisu kinnitab vallavalitsus raamatukogu direktori (edaspidi direktor) ettepanekul.

§ 2.   Eesmärk ja ülesanded

  (1) Raamatukogu eesmärk on tagada eelkõige Tartu valla (edaspidi vald) elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

  (2) Raamatukogu põhiülesanded on koguda, säilitada ja teha lugejatele kättesaadavaks neile vajalikud eriliigilised ja –laadilised teavikud ning avalikud andmebaasid.

  (3) Põhiülesannete täitmiseks raamatukogu:
  1) osutab põhiteenuseid (teavikute kohalkasutus, kojulaenutus ja üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine) vallaelanikele ning teistele soovijatele vastavalt rahvaraamatukogu seadusele, teistele õigusaktidele ja raamatukogu kasutamise eeskirjale;
  2) komplekteerib, säilitab ja teeb omakogud ja avalikud elektroonilised andmebaasid kasutajale kättesaadavaks;
  3) komplekteerib kogud vastavalt vallaelanike põhivajadustele;
  4) korraldab teavikute raamatukogundusliku töötlemise;
  5) korraldab tasuta koduteeninduse oma teeninduspiirkonna elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised ajutiselt või alaliselt raamatukogu külastama või kelle jaoks see on raskendatud;
  6) tellib lugeja soovil ja kulul raamatukogukogus puuduvad teavikud või nende koopiad teistest raamatukogudest;
  7) osutab tasulisi eriteenuseid (paljundustööd, väljatrükid üldkasutatavatest andmebaasidest, skaneerimine, kodulooliste teavikute müük, ruumide rent jms). Eriteenuste loetelu ja tasu suuruse kinnitab vallavalitsus;
  8) osaleb valla oma valdkonna arengukavade eelnõude väljatöötamises ja kultuurielu koordineerimises;
  9) osutab internetiteenuseid;
  10) korraldab näitusi ja muid üritusi oma kogudes olevate materjalide tutvustamiseks;
  11) korraldab tööarvestust, aruandlust ja analüüsi vastavalt kehtivates õigusaktides sätestatud korrale, andes oma tegevusest aru vallavalitsusele ja maakonnaraamatukogule;
  12) kogub, säilitab ja teeb kättesaadavaks valla kohta informatsiooni sisaldavad teavikud.

§ 3.   Juhtimine

  (1) Raamatukogutööd juhib direktor, kellel on kutsekvalifikatsiooni nõuetele vastav haridus ja kelle kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul.

  (2) Direktor:
  1) tagab raamatukogu põhiülesannete täitmise ning kannab vastutust raamatukogu arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;
  2) esindab raamatukogu ning tegutseb raamatukogu nimel oma pädevuse piires;
  3) koostab vallaeelarve jaoks raamatukogu eelarveosa projekti vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud korrale;
  4) esitab raamatukogu töötajate koosseisu ja palga alammäärad kinnitamiseks vallavalitsusele;
  5) määrab raamatukogu palgafondi piires töötajatele lisatasusid, preemiaid ja ühekordseid toetusi;
  6) kinnitab raamatukogu töökorralduse reeglid;
  7) sõlmib raamatukogu nimel lepinguid oma pädevuse piires;
  8) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud raamatukogutöötajatega;
  9) annab raamatukogutöö korraldamiseks käskkirju;
  10) kinnitab aegunud, lagunenud, kaotatud ja teavikute liigsete eksemplaride kustutusaktid;
  11) teeb ettepanekuid vallavolikogule muudatuste ja täienduste sisseviimiseks raamatukogu põhimäärusesse.

§ 4.   Raamatukogu nõukogu

  (1) Vallavalitsus moodustab raamatukogu nõukogu vallavolikogule ja vallavalitsusele raamatukoguteeninduse korraldamise kohta ettepanekute tegemiseks, töö hindamiseks ja muude rahvaraamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks. Nõukogul on 3 kuni 5 liiget.

  (2) Nõukogu liikmed määrab vallavalitsus kaheks aastaks. Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe.

  (3) Nõukogu töövormiks on koosolek, mille kutsub kokku esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord aastas.

  (4) Raamatukogu nõukogu ülesanded:
  1) raamatukogu tegevuse ja arenguga seotud küsimuste koordineerimine ja nõustamine;
  2) ettepanekute tegemine raamatukoguga seonduvate sihtprogrammide ja -projektide väljatöötamiseks ja nende väljatöötamises osalemine;
  3) raamatukogu tegevuse analüüsimine ja ettepanekute tegemine arengukavade kohta;
  4) muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine ja vastavate ettepanekute tegemine.

  (5) Nõukogul on õigus kaasata oma töösse spetsialiste ja eksperte.

  (6) Nõukogu koosolekutest võtab osa raamatukogu direktor.

§ 5.   Vara ja finantseerimine

  (1) Raamatukogu valdab, kasutab ja käsutab oma valduses olevat vara vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

  (2) Raamatukogul on oma eelarveosa valla eelarves.

  (3) Raamatukogu finantseeritakse:
  1) valla eelarvest eraldatud vahenditest;
  2) Kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvest eraldatavast toetusest ja eraldistest;
  3) annetustest ja sponsorlusest;
  4) laekumistest fondidest, sihtasutustelt, sihtkapitalidelt, projektidest ning muudest allikatest.

  (4) Raamatukogule äriühingute, organisatsioonide ja üksikisikute poolt annetatud vara võetakse vallavalitsuse poolt arvele ja kasutatakse sihtotstarbeliselt.

  (5) Raamatukogu varade arvestust ja aruandlust korraldab vallavalitsus ja peab vallavalitsuse raamatupidamine.

  (6) Raamatukogu võib temale mittevajalikke teavikuid tasuta võõrandada või müüa vallavolikogu kehtestatud korras.

§ 6.   Kontroll, järelvalve ja aruandlus

  (1) Kontrolli raamatukogu tegevuse üle teostatakse valla põhimääruses ja muudes õigusaktides ettenähtud korras.

  (2) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded.

§ 7.   Kogud, teenindus, lugeja

  (1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades valla elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.

  (2) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab vallavolikogu.

§ 8.   Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub vallavolikogu otsusel.

  (2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Tabivere Vallavolikogu 21.08.2014 määrus nr 12 ”Elistvere Raamatukogu põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Üllar Loks
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json