Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Tartu valla jäätmekava 2018-2023

Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 05.01.2019, 10

Tartu valla jäätmekava 2018-2023

Vastu võetud 20.12.2018 nr 39

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 364 ja jäätmeseaduse § 59 alusel.

§ 1.   Jäätmekava vastuvõtmine

  Võtta vastu Tartu valla jäätmekava 2018-2023 vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2017 määruse nr 104 „Laeva valla, Piirissaare valla, Tabivere valla ja Tartu valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995 määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine” alusel moodustus haldusreformi tulemusel uus omavalitsusüksus Tartu vald, mis Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 alusel on ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane. Lähtudes eeltoodust ning arvestades haldusreformi seaduse § 16 lg-t 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lg-t 41, tunnistada kehtetuks Tabivere Vallavolikogu 24.09.2015 määrus nr 20 „Alatskivi, Avinurme, Jõgeva, Palamuse, Saare, Torma, Tabivere ja Vara valla ning Kallaste ja Mustvee linna ühise jäätmekava vastuvõtmine aastateks 2015-2020“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Üllar Loks
volikogu esimees

Lisa Tartu valla jäätmekava 2018-2023

/otsingu_soovitused.json