Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Volikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord

Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.01.2019, 11

Volikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord

Vastu võetud 20.12.2018 nr 42

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 42 ja § 49 lõike 44 ning avaliku teenistuse seaduse § 44 lg 5 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2012. a määrusega nr 112 „Ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimused ja kord ning päevaraha määr“.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Tartu Vallavolikogu (edaspidi volikogu) ja Tartu Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) liikmete ning vallavanema teenistuslähetusse saatmise, lähetuse vormistamise ja lähetuskulude hüvitamise kord.

§ 2.  Teenistuslähetus

 (1) Teenistuslähetus (edaspidi lähetus) on volikogu liikme, vallavalitsuse liikme või vallavanema saatmine kindlaksmääratud ajavahemikuks täitma teenistusülesannet või osalema koolitusel väljaspool alalise teenistuskoha asukohta. Volikogu liige ja vallavanem saadetakse lähetusse volikogu esimehe korraldusel ja vallavalitsuse liige vallavanema korraldusel.

 (2) Lähetust välisriiki loetakse välislähetuseks.

§ 3.  Lähetuse vormistamine

 (1) Lähetuse vormistamise aluseks on taotlus või volikogu esimehe või vallavanema ettepanek. Taotlus sisaldab lähetatava nime, ametinimetust, lähetuse aega, sihtkohta ja üritust või sündmust, millega seoses taotlus esitatakse.

 (2) Volikogu liikme ja vallavanema lähetus vormistatakse volikogu esimehe käskkirjaga ning vallavalitsuse liikme lähetus vallavanema käskkirjaga. Käskkirjas märgitakse lähetatava nimi, ametikoht, lähetuse aeg, sihtkoht ja lähetuse eesmärk.

 (3) Välislähetuse käskkirjas märgitakse lähetuse sihtkoht, organisatsioon, kuhu lähetatav suunatakse, lähetuse kestus, eesmärk ning lähetuskulude hüvitamise ja päevaraha määr.

 (4) Volikogu esimehe või vallavanema lähetuse käskkirjas märgitakse asendaja juhul, kui volikogu aseesimees või abivallavanem ei saa volikogu esimeest või vallavanemat asendada.

 (5) Vallavolikogu esimehe ja vallavanema käskkirja valmistab ette ning käskkirja ja alusmaterjalid säilitab valla kantselei.

 (6) Volikogu esimehe lähetusse saatmise käskkirja allkirjastab volikogu aseesimees, viimase äraolekul volikogu vanim liige.

 (7) Kui riigisisese lähetusega ei kaasne lähetatavale lähetuskulude hüvitamist, siis lähetusse saatmise käskkirja ei vormistata. Lähetusse minekust tuleb teatada lähetusse saatmise õigust omavale isikule.

§ 4.  Avansi taotlemine

  Lähetatul on õigus nõuda lähetuskulude katteks avanssi lähetuskulude eeldatavas suuruses mõistliku aja jooksul enne lähetuse algust. Avansi mittesaamise korral võib lähetatav lähetusest keelduda.

§ 5.  Lähetuskulude hüvitamine

 (1) Lähetatule hüvitatakse lähetusega seotud dokumentaalselt tõendatud sõidu- ja majutuskulud ning lähetusülesande täitmisega seotud muud kulud ning makstakse välislähetuses viibimise aja eest päevaraha Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimustel ja korras, vormikohase lähetuskulude õiendi alusel. Riigisisese lähetuse korral päevaraha ei maksta.

 (2) Lähetuskulude aruande ja kulusid tõendavad dokumendid esitab volikogu esimees volikogu aseesimehele, volikogu liige ja vallavanem volikogu esimehele ning vallavalitsuse liige vallavanemale kinnitamiseks. Kõik lähetusega seotud hüvitatavad kulud peavad olema dokumentaalselt tõendatud.

§ 6.  Rakendussätted

 (1) Laeva Vallavolikogu 27.08.2013 määrus nr 81 „Laeva Vallavolikogu liikme, Laeva vallavanema ja Laeva vallavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord” tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Tabivere Vallavolikogu 03.04.2014 määrus nr 3 „Tabivere Vallavolikogu ja Tabivere Vallavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord” tunnistatakse kehtetuks.

 (3) Tartu Vallavolikogu 29.06.2017 määrus nr 6 „Vallavolikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord” tunnistatakse kehtetuks.

 (4) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Üllar Loks
volikogu esimees