Rahandus ja eelarveFinantsjuhtimine

Teksti suurus:

Saaremaa valla kaasava eelarve menetlemise kord

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.01.2019, 12

Saaremaa valla kaasava eelarve menetlemise kord

Vastu võetud 20.12.2018 nr 68

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 1 punkti 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib Saaremaa valla (edaspidi vald) eelarve menetlemisel kaasava eelarve menetlust.

  (2) Valla kaasava eelarve koostamisega antakse vallaelanikele võimalus valla eelarves selleks määratud summa osas kaasa rääkida, tehes ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaledes hääletamisel parimate ettepanekute väljaselgitamiseks.

  (3) Valla kaasava eelarve elluviimisel arvestatakse tehtud ettepanekuid ja hääletustulemusi.

  (4) Kaasava eelarve menetlust korraldab Saaremaa Vallavalitsus (edaspidi valitsus).

§ 2.   Kaasava eelarve eesmärgid

  Kaasava eelarve eesmärgid on:
  1) vallaelanike teadlikkuse tõstmine valla rahanduse ja eelarve koostamise alustest;
  2) vallaelanike kaasamine vallaeelarve prioriteetide seadmisesse.

§ 3.   Kaasava eelarve objekt

  (1) Kaasava eelarve objektiks on avalikes huvides kasutatavate investeeringute tegemine.

  (2) Kaasava eelarve menetluse käigus elluviidav ettepanek peab pakkuma avalikku hüve, olema realiseeritav avalikku kasutusse või suunatud avalikkusele ning ettepanek ei tohi kaasa tuua ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

  (3) Kaasava eelarve objektiks ei ole valitsuse hallatavate asutuste, valla enamusosalusega äriühingute ja valla poolt asutatud sihtasutustega seotud investeerimisettepanekud.

§ 4.   Pädevus kaasava eelarve menetluses

  (1) Kaasava eelarve summa määratakse igal aastal Saaremaa Vallavolikogu (edaspidi volikogu) poolt kinnitatava vallaeelarve koosseisus.

  (2) Kaasava eelarve menetluse läbiviimise tähtajad kehtestab valitsus.

  (3) Valitsus töötab välja metoodika kaasavasse eelarvesse ettepanekute tegemiseks ja hääletamiseks, vallaelanike kaasamiseks ja teadlikkuse tõstmiseks.

  (4) Valitsus teavitab vallaelanikke kaasava eelarve menetluse käigust valla veebilehel.

§ 5.   Ettepanekute esitamine

  (1) Valitsus tutvustab kaasava eelarve menetlust avalikkusele ja kutsub vallaelanikke ning kõiki valla arengust huvitatud füüsilisi ja juriidilisi isikuid ettepanekuid esitama.

  (2) Ettepanekuid võib esitada nii füüsiline kui ka juriidiline isik paberkandjal või vastavas veebikeskkonnas.

  (3) Esitatud ettepanekus peab olema märgitud:
  1) esitaja nimi, kontakttelefon või e-posti aadress;
  2) ettepaneku elluviija ja edasine haldaja/hooldaja (füüsiline/juriidiline isik);
  3) nimetus (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
  4) eesmärk ja olulisus (millise kogukonna probleemi lahendab või millise uue võimaluse loob; mis on ettepaneku eesmärk);
  5) kirjeldus (kes, kus, millal, kuidas ettepaneku ellu viib; kas ettepanek on teostatav 12 kuu jooksul ja muu oluline teave, mida ettepaneku hindajal on oluline teada);
  6) sihtrühm (kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse loomisest otsest kasu; hinnanguline sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
  7) eelarve (ettepaneku teostamise hinnanguline maksumus ning soovitavalt hinnapakkumine);
  8) informatsioon oma-/kaasfinantseerijate ja erinevate potentsiaalsete rahastusallikate kohta;
  9) muu oluline info (mida ettepaneku esitaja peab oluliseks ettepaneku hindajatele ettepaneku kohta teada anda, sh eskiis, joonis, foto vmt).

  (4) Ettepaneku minimaalne suurus on 1000 eurot ja maksimaalne suurus 25 000 eurot.

§ 6.   Ettepanekute hindamine ja tulemuste avalikustamine

  (1) Esitatud ettepanekuid hindab valitsuse poolt moodustatud komisjon.

  (2) Ettepanekuid hinnatakse lähtuvalt järgmistest kriteeriumitest:
  1) vajalikkus ja olulisus vallale;
  2) teostatavus 12 kuu jooksul ettepaneku esitamise tähtpäevast;
  3) jätkusuutlikkus;
  4) rahastamisvajaduse põhjendatus kaasava eelarve osast ning rahastuse suuruse ja vallas kasusaajate arvu suhte optimaalsus;
  5) kulutuste põhjendatus ja eelarve läbipaistvus;
  6) teostaja varasem edukus sarnaste ettepanekute elluviimisel.

  (3) Komisjonil on õigus esitatud ettepanek kaasavast eelarvest rahvahääletusele esitamisest kõrvaldada, kui ettepanek on vastuolus heade kommete, käesoleva korra või teiste õigusaktidega.

  (4) Komisjonil on õigus sarnased ettepanekud liita, samuti paluda ettepanekute esitajatel oma ideed täiendada ning täpsustada.

  (5) Komisjonil on õigus teha ettepanekutest eelvalik ja piirata vallaelanike hääletamisele minevate ettepanekute arvu, põhjendades sealjuures oma valikuid.

  (6) Esitatud ettepanekute hindamise tulemused avaldatakse valla veebilehel, hääletuskeskkonnas, vallalehes jm meediakanalites koos komisjoni hinnanguga ettepaneku elluviimise ja eeldatava maksumuse kohta.

  (7) Kaasava eelarve summa piiresse mahtuva eeldatava maksumusega ettepanekute hulgast elluviidavate ettepanekute selgitamiseks korraldatakse vallaelanike hääletus. Ettepanekute lõplik paremusjärjestus selgub vallaelanike hääletuse tulemusel.

§ 7.   Vallaelanike hääletuse korraldamine

  (1) Vallaelanike hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane füüsiline isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Saaremaa vallas.

  (2) Iga hääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva ettepaneku poolt. Isik saab oma antud häält muuta kuni hääletamise lõppemiseni. Sellisel juhul jääb kehtima viimasena antud hääl.

  (3) Hääletus viiakse läbi elektrooniliselt valitsuse poolt ettevalmistatud veebikeskkonnas.

  (4) Hääletamine on salajane, hääletamistulemused on reaalajas jälgitavad.

  (5) Hääletada saab ainult isiklikult, hääletamiseks identifitseeritakse ennast isikutunnistuse või mobiil-IDga.

  (6) Valitsus määrab hääletamise koha, kus saab hääletada isik, kellel ei ole arvuti kasutamise võimalust.

  (7) Hääletamisprotsessi viib läbi ja hääletamise salajasuse ning kõigi võrdse kohtlemise hääletusprotsessis tagab valitsus.

§ 8.   Vallaelanike hääletuse tulemuste väljaselgitamine

  (1) Vallaelanike hääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust. Hääletustulemusena selgunud paremusjärjestuse ja käesoleva paragrahvi lõikes 2 märgitud elluviimisele kuuluvad ettepanekud kinnitab korraldusega valitsus.

  (2) Elluviimisele kuulub üks või mitu käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud korras moodustatud paremusjärjestuses enim hääli saanud ettepanekut, mis lähtuvalt ettepaneku eeldatavast maksumusest mahuvad kaasavale eelarvele vallaeelarves eraldatud summa sisse, kuni olukorrani, kus paremusjärjekorras järgmist ettepanekut ei ole võimalik enam täies ulatuses rahastada.

  (3) Kui pingerea põhjal tekib olukord, et paremusjärjestuse kohaselt järgmisena rahastatava ettepaneku jaoks on jäänud kaasava eelarve summast alles väiksem summa kui selle ettepaneku eeldatav maksumus, pakutakse ettepaneku esitajale osalist rahastust. Viimase loobumisel osalisest rahastamisest pakutakse osalist rahastust paremusjärjestuses järgmise ettepaneku elluviimiseks.

§ 9.   Ettepanekute elluviimine

  (1) Vallaelanike hääletusel enim toetust saanud ettepanekud viiakse ellu valla kaasava eelarve summast.

  (2) Ettepaneku viib ellu ettepaneku tegija või ettepaneku tegija koostöös tema poolt nimetatud füüsilis(t)e või juriidilis(t)e isiku(te)ga.

  (3) Valitsus sõlmib ettepaneku elluviijaga lepingu, kus märgitakse muuhulgas elluviimiseks eraldatud summa ja kirjeldatakse lepingu esemena ettepaneku elluviimisega saavutatav tulemus.

§ 10.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Kuressaare Linnavolikogu 23. märtsi 2017. a määrus nr 6 „Kuressaare linna kaasava eelarve koostamise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiiu Aro
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json