Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Saaremaa valla kohalike teede liikluspiirangute kehtestamise ja kaitsevööndi kasutamise kord

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 05.01.2019, 13

Saaremaa valla kohalike teede liikluspiirangute kehtestamise ja kaitsevööndi kasutamise kord

Vastu võetud 20.12.2018 nr 70

Määrus kehtestatakse kooskõlas liiklusseaduse §-ga 12 ja ehitusseadustiku §-ga 71.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega sätestatakse Saaremaa valla (edaspidi valla) kohalikel teedel liikluspiirangute kehtestamise, teekaitsevööndisse metsamaterjali ladustamise ning mahasõitude rajamise kord.

  (2) Kohalik tee käesoleva määruse mõistes on tee, mille osas omaniku ülesandeid täidab vald. Kohalik tee võib olla avalikuks kasutamiseks määratud eratee, vallale kuuluv tee või Saaremaa Vallavolikogu (edaspidi volikogu) otsuse kohaselt valla hallata kohaliku liikluse korraldamiseks vajalik muu tee.

  (3) Mahasõit on tee sisse- või väljasõiduks sõiduteega külgnevale õue, põllule, metsa, heinamaale või muule teega külgnevale alale.

  (4) Metsamaterjal käesoleva määruse mõistes on puutüve järkamisel saadud tüveosa, raidmed, samuti raiutud võsa. Raidmeteks loetakse oksad, ladvad, raiutud alusmets.

  (5) Valla kohalike teede kaitsevööndi laius on valla omandis olevate teede puhul mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast 20 m ja avalikult kasutatavate erateede puhul 10 m.

§ 2.   Liikluspiirangute kehtestamine

  (1) Saaremaa Vallavalitsusel (edaspidi valitsus) on kohalikel teedel õigus ajutiselt või alaliselt piirata sõidukite liiklemist lähtuvalt sõidukite tehnilistest näitajatest või keelata liiklus liiklejate ohutuse tagamiseks, teehoiutööde tegemiseks, tee ja teerajatiste kahjustamise vältimiseks või looduskeskkonda kahjustava mõju vähendamiseks.

  (2) Liikluspiirang kehtestatakse valitsuse majandus- ja haldusosakonna teede eest vastutava teenistuja ettepanekul vastava valdkonna eest vastutava abivallavanema käskkirjaga. Vajadusel võib abivallavanem küsida eelnevalt valla liikluskomisjoni seisukohta.

  (3) Valitsuse poolt kehtestatakse massipiirangud eelkõige teedele, mis on välja kujunenud raskeveoste, sealhulgas metsamaterjali intensiivsemaks veoks. Alalise massipiirangu märkidega koos kasutatakse lisatahvlit kirjega „Välja arvatud vallavalitsuse loal“.

  (4) Liiklemiseks massipiirangu alas tuleb valitsusele esitada vormikohane taotlus digitaalselt allkirjastatult aadressil vald@saaremaavald.ee (lisa 1).

  (5) Luba taotlemata võib piirangualas liigelda pääste- ja eriteenistuse sõidukid, ühissõidukid ning korraldatud jäätmevedu teostavad prügiveokid.

  (6) Massipiirangu alas võib valitsuse nimel anda loa liiklemiseks vastava piirkonna teede eest vastustav teenistuja.

  (7) Luba ei väljastata, kui pinnase sulamise, vihma või muude liiklust oluliselt mõjutavate tegurite tõttu on tee konstruktsioon nõrgenenud ja raskekaaluliste veokite liiklus võib muuta tee kasutamiskõlbmatuks või liigelda on ohtlik.

  (8) Alalise massipiirangu kehtestamise asemel võib kasutada ajutise massipiirangu kehtestamist, mille puhul erilubasid ei anta.

§ 3.   Teekaitsevööndisse metsamaterjali ladustamine

  (1) Metsamaterjali ladustamiseks teekaitsevööndisse esitab metsatööde teostaja vähemalt 10 päeva enne metsamaterjali ladustamist valitsusele vormikohase teatise digitaalselt allkirjastatult aadressil vald@saaremaavald.ee (lisa 2).

  (2) Otsuse vastuväite esitamise vajaduse osas teeb kavandatud tegevuse piirkonna teede eest vastutav valitsuse majandus-ja haldusosakonna teenistuja, tuginedes käesolevale paragrahvile.

  (3) Kui viie päeva jooksul teatise saamisest ei esitata vastuväidet, loetakse metsamaterjali ladustamine kooskõlastatuks.

  (4) Metsamaterjali ladustamise võib jätta kooskõlastamata, kui tee laius ei võimalda hilisemat metsamaterjali peale laadimist või puiduhakke valmistamist ilma liiklust sulgemata.

  (5) Metsamaterjali ladustamisel tuleb täita järgmisi nõudeid:
  1) metsamaterjali ladustamine on lubatud mitte lähemal kui 3 m tee kattest;
  2) metsamaterjal tuleb ladustada selliselt, et oleks välistatud metsamaterjali varisemine teele ja tagatud liiklusohutus;
  3) metsa väljavedu korraldada selliselt, et teele ei satuks oksi ega mulda;
  4) metsamaterjali ladustamine võib toimuda väljaspool teemaalt.

  (6) Laoplatsilt veo lõppedes 10 päeva jooksul korrastab metsatööde teostaja laoplatsi ja sellega piirneva teemaa-ala ning informeerib sellest valitsust. Ebasobivate ilmastikutingimuste puhul võidakse kokku leppida ka pikem korrastamise periood.

  (7) Teemaa-ala õigeaegsel korrastamata jätmisel on valitsusel õigus teemaa-ala korrastamine ja nõuda teemaa-ala korrastamisega seonduvad kulud sisse metsatööde teostajalt.

  (8) Kui laoplatsi alune maa ei kuulu metsatööde teostajale, peab metsatööde teostaja esitama koos käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teatisega laoplatsi aluse maa omaniku kirjaliku kooskõlastuse.

§ 4.   Mahasõidu rajamine

  (1) Uue mahasõidu ehitamine või olemasoleva rekonstrueerimine on lubatud üldjuhul pädeva isiku poolt koostatud ehitusprojekti alusel. Tehnilised tingimused väljastab valitsuse majandus- ja haldusosakonna vastava valdkonna eest vastutav teenistuja.

  (2) Ehitusprojekti vajaduse puudumisel võib mahasõidu ehitamine või olemasoleva rekonstrueerimine toimuda ilma projektita ning kinnistu omanik või tema esindaja peab oma tegevuse kooskõlastama valitsusega.

  (3) Kooskõlastamiseks esitatakse valitsusele vabas vormis taotlus digitaalselt allkirjastatult aadressile vald@saaremaavald.ee, millele lisatakse kavandatava tegevuse asukoha skeem ja mahasõidu joonis.

  (4) Mahasõidu joonisena võib kasutada Maanteeameti poolt välja töötatud tüüpjooniseid.

  (5) Mahasõidu rajamise kooskõlastab kavandatud tegevuse piirkonna teede eest vastutav valitsuse majandus- ja haldusosakonna teenistuja.

  (6) Mahasõidu rajamise võib jätta kooskõlastamata, lähtudes alljärgnevalt:
  1) ristumiskoht valla teega puudub ohutuks väljasõiduks vajalik külgnähtavus (ei ole võimalikult täisnurga all);
  2) kavandatud on ebapiisav pöörderaadius;
  3) on kavandamata meetmed (truup), et oleks tagatud takistamatu vee vool tee kraavides;
  4) puuduvad kommunikatsioonide valdajate kooskõlastused.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Mustjala Vallavolikogu 20. märtsi 2015. a määrus nr 5 „Metsamaterjali kokkuveo ja kohaliku tee kaitsevööndisse ajutise ladustamise ja äraveo kord“;
  2) Valjala Vallavolikogu 27. detsembri 2012. a määrus nr 17 „Metsamaterjali kokkuveo, kohaliku tee kaitsevööndisse ajutise ladustamise ja sealt äraveo kord Valjala vallas“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiiu Aro
Volikogu esimees

Lisa Taotlus liiklemiseks alalise massipiirangu piirangualas

Lisa Teatis metsamaterjali ladustamiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json