HaridusHuviharidus

Kultuur ja sportSport

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Saue valla laste ja noorte huvitegevuse toetamise kord erahuvikoolides ja eraspordiklubides

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.01.2019, 26

Saue valla laste ja noorte huvitegevuse toetamise kord erahuvikoolides ja eraspordiklubides

Vastu võetud 27.12.2018 nr 53

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus reguleerib erahuvikoolidele ja -spordiklubidele Saue valla eelarves ette nähtud vahendite arvelt antavate toetuste taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuste andmise ja toetuste kasutamise üle järelevalve teostamise korda (edaspidi määrus).

  (2) Määruse eesmärk on soodustada Saue valla laste ja noorte võimalusi huvi- ja sporditegevuseks, võimaldades erahuvikoolidel ja spordiklubidel, kes pakuvad huviharidust Saue valla lastele ja noortele, taotleda oma tegevuskulude osalist katmist vallaeelarvest.

  (3) Määrusega kehtestatakse toetuse maksmise alused, toetuse määramise ja maksmise kord ning järelevalve kord toetuse kasutamise üle.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) Saue valla laps on üldhariduskoolis või põhikoolijärgses kutseõppes õppiv kuni 19-aastane laps või noor, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Saue vald;
  2) toetus on sihtotstarbeline eraldis Saue valla eelarvest Saue valla laste huvitegevuse koolituskulude osaliseks katmiseks lapsevanema eest erahuvikoolis või
spordiklubis;
  3) baastoetus on eraldis Saue valla eelarvest Saue valla laste huvitegevuse kulude osaliseks katmiseks erahuvikoolis või spordiklubis;
  4) huvikool on erahuvikool või -spordiklubi, mis tegutseb mittetulundusühingu, sihtasutuse või muu eraõigusliku juriidilise isikuna;
  5) Saue valla territooriumil tegutsev huvikool on erahuvikool või -spordiklubi, mille tegevus või gruppide tegevus toimub vähemalt 50 protsendi ulatuses Saue valla territooriumil;
  6) Saue Vallavalitsus on Saue valla ametiasutus;
  7) Saue vallavalitsus on Saue valla kollegiaalne täitevorgan.

§ 3.   Toetuse maksmise alused

  (1) Toetust makstakse huvikoolile, kus käib Saue valla laps.

  (2) Toetust makstakse huvikoolile Saue valla lapse eest, kelle elukoht toetuse väljamaksmise aasta 1. jaanuari seisuga koos vähemalt ühe vanemaga on Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue vallas.

  (3) Toetust on õigus saada huvikoolil, kelle õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis või kes on Eesti Olümpiakomitee alaliidu liige ning kes pakub lastele ja noortele võimalust osaleda huvi- ja sporditegevuses.

  (4) Toetust ei ole õigust saada huvikoolil, kelle tegevust toetab Saue vald läbi oma eelarve.

  (5) Toetuse suurus on 16 eurot lapse kohta kuus.

  (6) Määruse alusel toetatakse Saue valla lapse huvi- või sporditegevust ainult ühes huvikoolis ühel huvialal.

  (7) Juhul, kui laps käib korraga mitmes huvikoolis ja lapsevanem soovib muuta toetust saavat huvikooli, teavitab lapsevanem Saue Vallavalitsust hiljemalt toetuse saamise kuule eelneva kuu 20. kuupäevaks, millise huvikooli eest toetust makstakse.

  (8) Toetuse saaja kohustub kasutama toetust sihtotstarbeliselt õppemaksu katteks ja vähendama toetuse suuruse võrra lapsevanema poolt üldkehtiva hinnakirja alusel tasutavat õppemaksu.

  (9) Toetust makstakse huvikoolile 12 kuud aastas.

  (10) Toetust makstakse huvikoolile sagedusega üks kord kuus, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

  (11) Toetust makstakse huvikoolile Saue valla lapse eest toetuse maksmise perioodil lapse huvikoolis õppima asumisele järgneva kalendrikuu 1. kuupäevast.

  (12) Lapsevanem kohustub teavitama huvikooli ja Saue Vallavalitsust, kui laps lõpetab huvikoolis käimise hiljemalt eelneva kuu 20. kuupäevaks. Toetuse maksmine lõpetatakse lapse lahkumisel huvikoolist lahkumisest teavitamise kuule järgnevast kuust.

§ 4.   Saue valla territooriumil tegutsevate huvikoolide baastoetus

  (1) Saue valla territooriumil tegutsevad huvikoolid saavad taotleda laste ja noorte huvi- või sporditegevuste läbiviimiseks baastoetust.

  (2) Baastoetuse taotlus tuleb esitada hiljemalt 30. novembriks.

  (3) Baastoetus määratakse vastavalt huvi- või sporditegevuses osalevate Eesti rahvastikuregistris Saue valda registreeritud laste arvule toetuse saamisele eelneva aasta 1. novembri seisuga järgmistes määrades:
  1) 1-20 osalejat, toetus 400 eurot;
  2) 21 -50 osalejat, toetus 800 eurot;
  3) 51-100 osalejat, toetus 1600 eurot;
  4) 101 ja rohkem osalejat, toetus 3200 eurot.

§ 5.   Toetuse ja baastoetuse taotlemine

  (1) Toetuse ja baastoetuse taotlemiseks esitab huvikool Saue Vallavalitsusele kirjaliku taotluse.

  (2) Järgmiseks kalendriaastaks toetuse ja baastoetuse taotlemiseks tuleb taotlus esitada Saue Vallavalitsusele hiljemalt 30. novembril.

  (3) Saue Vallavalitsus kontrollib taotluse ning selles esitatud andmete vastavust määruse nõuetele ning nõuab vajadusel täiendavaid dokumente ja selgitusi. Puuduste esinemisel taotluses, dokumentides või andmetes annab Saue Vallavalitsus taotlejale täiendava tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (4) Toetuse ja baastoetuse eraldamise või mitteeraldamise huvikoolile otsustab Saue vallavalitsus korraldusega 30 päeva jooksul arvates taotluse lahendamiseks viimase vajaliku ja nõuetekohase dokumendi esitamisest.

  (5) Taotluse rahuldamise korral sõlmib Saue Vallavalitsus huvikooliga 30 päeva jooksul peale vastava otsuse tegemist toetuse kasutamise lepingu, milles sätestatakse vähemalt järgmised tingimused:
  1) toetuse sihtotstarve;
  2) toetuse suurus ja ülekandmise tähtaeg või maksegraafik;
  3) huvikooli kohustused toetuse kasutamisel;
  4) vallavalitsuse õigused toetuse kasutamise sihipärasuse kontrollimisel;
  5) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
  6) aruannete esitamise tähtaeg ja kord.

  (6) Saue vallavalitsusel on õigus jätta taotlus rahuldamata, kui:
  1) huvikoolil ei ole õigust toetusele käesoleva määruse alusel;
  2) huvikool ei kõrvalda taotluses esinevaid puudusi määratud täiendava tähtaja jooksul;
  3) huvikool on taotluses esitanud valeandmeid;
  4) huvikoolil on võlgnevus kohaliku omavalitsuse või riigi ees;
  5) huvikool ei ole eelneva toetuse kasutamise perioodi kohta esitanud vallavalitsusele nõuetekohast toetuse kasutamise aruannet.

  (7) Taotluse rahuldamata jätmisest ning selle põhjustest teavitab Saue Vallavalitsus huvikooli kirjalikult.

§ 6.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Eraldatud toetuse kasutamise sihtotstarbelise kasutamise kontrollimiseks esitab huvikool igal aastal 30. jaanuariks Saue Vallavalitsusele vormikohase toetuse kasutamise aruande eelmise aasta toetuse kasutamise kohta.

  (2) Kontrolli toetuse kasutamise sihtotstarbelise kasutamise üle teostab Saue Vallavalitsus, kellel on õigus kontrolli teostamise käigus nõuda huvikoolilt toetuse kasutamise kohta kuludokumentide koopiaid, seletusi ja vahearuandeid ning viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures.

  (3) Saue Vallavalitsusel on õigus osaliselt või täies mahus lõpetada toetuse maksmine ja/või nõuda toetuse osalist või täielikku tagastamist, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) huvikool lõpetab tegevuse toetuse eraldamise perioodi kestel;
  4) muudel huvikooliga sõlmitud lepingus sätestatud juhtudel.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Endise Saue linna territooriumil rakendatakse määrust alates 1. septembrist 2019.

  (2) Käesoleva määruse § 4 rakendatakse alates 1. septembrist 2019.

  (3) Käesoleva määruse § 3 lõiget 7 rakendatakse alates 1. augustist 2019.

  (4) 2019. aastal makstakse baastoetust perioodi 1. september kuni 31. detsember eest proportsionaalselt § 4 sätestatud aastamääradega. Baastoetuste taotluste esitamise tähtaeg 2019. aastal on 31. juuli 2019.

  (5) Käeoleva määruse § 5 lõikes 2 sätestatud tähtajaks 2019. aastaks toetuste taotluste esitamisel endiste Kernu ja Nissi valla territooriumitel tegutsevatele erahuvikoolidele ja spordiklubidele on 1. märts 2019 ning toetuse rakendamine võib toimuda tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2019.

  (6) Tunnistada kehtetuks Saue Vallavolikogu 26.06.2014. a määrus nr 14 „Saue valla laste ja noorte huvitegevuse toetamise kord erahuvikoolides ja –spordiklubides“ alates 1. jaanuarist 2019.

  (7) Tunnistada kehtetuks Saue Linnavolikogu 23.09.2010. a määrus nr 16 „Saue linna eelarvest noorte sporditegevuse toetamise kord“ alates 1. septembrist 2019.

Harry Pajundi
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json