Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Kuusalu külavanema statuudi kehtestamine

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.01.2019, 28

Kuusalu külavanema statuudi kehtestamine

Vastu võetud 31.12.2018 nr 27

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalituse korralduse seaduse § 58 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Külavanem on ühe või mitme küla elanike ühiste huvide esindaja ning kohaliku omavalitsuse koostööpartner külas. Ta juhindub oma tegevuses ja lepingute sõlmimises küla ühistest seisukohtadest ja küla arengukavast, omavalitsuse otsustest, määrustest ja kehtivast üldplaneeringust ning Eesti Vabariigi seadustest.

  (2) Hääleõiguslik külaelanik on vähemalt 16-aastane rahvastikuregistrijärgne selle küla elanik.

  (3) Käesolevas määruses küla, külaelaniku ja külavanema kohta sätestatu kehtib ka alevike, alevike elanike ja alevikuvanemate kohta.

§ 2.   Külavanemale esitatavad nõudmised

  (1) Külavanem peab olema Kuusalu valla täisealine teovõimeline registrijärgne elanik.

  (2) Külavanem võidakse valida ka mitmele külale.

  (3) Külavanem on ühiskondlik amet, mida sellesse valitud isik täidab vabatahtlikult ning tuginedes külaelanike usaldusele.

§ 3.   Küla koosolek

  (1) Küla koosoleku võib kokku kutsuda külavanem või vähemalt kolm täisealist külaelanikku. Kui külas elab alla 10 inimese, piisab koosoleku kokku kutsumiseks ühe kolmandiku külaelanike taotlusest.

  (2) Küla koosolekust peab olema ette teatatud vähemalt kaks nädalat enne koosoleku toimumist.

  (3) Küla koosoleku kutse edastab(vad) koosoleku kokkukutsuja(d). Kutses näidatakse ära koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord. Koosoleku kutse edastatakse kõikidele hääleõiguslikele külaelanikele nende elektronposti aadressile, viimase puudumisel paberkandjal postkastidesse; samuti teavitatakse koosoleku toimumisest küla teadete tahvli(te)l, kui see on olemas, kohalikus ajalehes ja Kuusalu valla kodulehel.

  (4) Küla koosolek on otsustusvõimeline kui:
  1) külas, kus on hääleõiguslikke külaelanikke alla 51, võtab koosolekust osa vähemalt pool hääleõiguslikest külaelanikest;
  2) külas, kus on hääleõiguslikke külaelanikke 51 kuni 199, võtab koosolekust osa vähemalt 25 hääleõiguslikku külaelanikku;
  3) külas, kus on hääleõiguslikke külaelanikke 200 ja enam, võtab koosolekust osa vähemalt 50 hääleõiguslikku külaelanikku;
  4) Kui toimub mitme küla ühine koosolek, peab kvooruminõue olema täidetud iga asustusüksuse puhul.

  (5) Kui küla koosolekul ei osale käesoleva paragrahvi lõikes 4 nõutud arv külaelanikke, otsustatakse samal koosolekul uue, sama päevakorraga koosoleku toimumise päev, mis ei või olla varem kui 14 päeva pärast.

  (6) Esimesel koosolekul mitteosalenud külaelanikke teavitatakse uue koosoleku toimumisest käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud korra kohaselt vähemalt 7 päeva enne uue koosoleku toimumise päeva. Esimesel koosolekul osalejad loetakse uue koosoleku toimumisest informeerituks ning neile uut kutset saatma ei pea.

  (7) Kui koosoleku otsustuvõimetus kvoorumi puudumise tõttu selgub pärast koosoleku toimumist, teavitatakse kõiki külaelanikke uue koosoleku toimumisest käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud korra kohaselt vähemalt 7 päeva enne uue koosoleku toimumise päeva.

  (8) Korduv, sama päevakorraga toimuv küla koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud hääleõiguslike külaelanike arvust.

  (9) Hääleõiguslik külaelanik võib volitada teise hääleõigusliku külaelaniku ennast küla koosolekul esindama. Volikiri peab olema allkirjastatud ja sisaldama volitaja nime, isikukoodi, volitatava nime ja volikirja kehtivusaega.

§ 4.   Külavanema valimine

  (1) Külavanem valitakse poolthäälteenamusega küla koosolekul, millest võtab osa Kuusalu Vallavalitsuse määratud esindaja (edaspidi valla esindaja).

  (2) Juhul kui valla esindaja esitatakse külavanema kandidaadiks, ei saa ta olla valla esindajaks küla koosolekul.

  (3) Külavanema valimiste läbiviimiseks moodustatakse vähemalt kolmeliikmeline valimiskomisjon, millesse peab kuuluma valla esindaja. Valimiskomisjon korraldab küla koosolekul külavanema valimised.

  (4) Külavanema kandidaat või kandidaadid seatakse üles külaelanike poolt.

  (5) Külavanema kandidaat peab olema nõus oma kandidatuuri ülesseadmisega, juhul kui kandidaat ei viibi koosolekul, peab nõusolek olema kirjalik.

  (6) Külavanem valitakse üldjuhul salajasel hääletamisel. Kui koosolekul seatakse üles vaid üks kandidaat, võib valimine toimuda ka avalikul hääletusel, kui sellega on nõus kõik koosolekust osa võtvad inimesed.

  (7) Igal hääleõiguslikul külaelanikul on üks hääl.

  (8) Juhul, kui külavanem ei osutu valituks esimeses hääletamise voorus, toimub kohapeal teine hääletamise voor, kus saab hääletada esimeses voorus kahe enim hääli saanud külavanema kandidaadi vahel.

  (9) Kui ka teises voorus ei saavuta kumbki kandidaat poolthäälte enamust, kutsutakse mitte varem kui 14 päeva pärast külavanema valimiseks kokku uus küla koosolek.

  (10) Mitme küla ühise külavanema valimise korral osutub külavanem valituks ainult nendes külades, kus ta kogub vajaliku häälteenamuse.

  (11) Külavanem kinnitatakse Kuusalu Vallavalitsuse korraldusega, mille aluseks on küla koosoleku protokoll ja koosolekul osalejate allkirjadega nimekiri.

§ 5.   Külakogu. Külavanema asendamine

  (1) Külakogu on inimeste grupp, kes on volitatud abistama ning asendama külavanemat tema kohustuste täitmisel.

  (2) Külakogu võib moodustada külavanema ettepanekul tema volituste ajaks küla elanikest ja/või külaseltsi liikmetest ja/või külas kinnisvara omavate isikute hulgast.

  (3) Külakogu kinnitatakse külaelanike poolthäälte enamusega üldjuhul samal küla koosolekul, kus valitakse külavanem. Kui külakogu moodustamiseks kutsutakse kokku eraldi koosolek, kehtivad selle kvoorumile käesoleva määruse paragrahvi 3 lõikes 4 sätestatud nõuded.

  (4) Külavanema asendamine toimub ainult külavanema poolt antava kirjaliku volituse alusel.

  (5) Külavanemat saab asendada ainult esindatavas külas elav isik.

§ 6.   Külavanema õigused ja kohustused

  (1) Külavanemale antakse Kuusalu valla poolt külavanema märk ning külavanema soovil tellitakse tema kodusele postiaadressile alates valimisele järgnevast kuust ajaleht Sõnumitooja.

  (2) Külavanemal on õigus:
  1) teha küla koosolekule ettepanek moodustada külakogu;
  2) esindada külaelanikke omavalitsuses, riigiasutustes ja muudes institutsioonides;
  3) kutsuda kokku küla koosolekuid ja algatada lahendamiseks külaelu küsimusi, mis ei ole vastuolus seadustega ning vallavolikogu ja -valitsuse õigusaktidega;
  4) teha ettepanekuid külaelanike huve puudutavate küsimuste arutamiseks kohalikus omavalitsuses, avaldada arvamust küla probleemide lahendamiseks;
  5) taotleda ja kasutada küla nimel rahalisi vahendeid lähtudes küla koosolekul kinnitatud otsustest;
  6) teha ettepanek valla osaüldplaneeringu algatamiseks;
  7) saada omavalitsuselt oma tegevuseks vajalikku teavet;
  8) teha külaelanikele märkusi ja juhtida tähelepanu probleemidele, mis puudutavad heakorda, avalikku käitumist jne;
  9) jälgida külas loodusressursside säästlikku kasutamist ning sekkuma vajadusel;
  10) saada vallavalitsuselt/volikogult/volikogu komisjonilt teavet tema poolt esindatavat küla puudutavate küsimuste lahendamise käigust.

  (3) Külavanema kohustused on:
  1) organiseerida külas ühistegevust ning ärgitada külaelanikke koostööle;
  2) edastada külaelanike ühised soovid ja ettepanekud kohalikule omavalitsusele ja muudele institutsioonidele;
  3) võimaldada külaelanikele omavalitsusest ja mujalt tulnud külaelanikke puudutava informatsiooni kättesaamist;
  4) teavitama omavalitsust küla probleemidest;
  5) aidata organiseerida töid õnnetusjuhtumite ja eriolukordade puhul kuni erialase abi saamiseni;
  6) esitama vähemalt 5 külaelaniku kirjalikul nõudmisel kirjaliku aruande oma eelneva aasta tegevuse kohta, mis avaldatakse ka Kuusalu valla kodulehel;
  7) teha koostööd vallavalitsuse hallatavate asutustega, et lahendada küla eluga seonduvaid küsimusi;
  8) külavanema kohalt tagasi astudes, kutsuda eelnevalt kokku küla koosoleku uue külavanema valimiseks;
  9) teha sisulist koostööd külakogu liikmetega ning kaasata neid külavanema tööga seotud tegevustesse.

  (4) Vallavalitsuse poolt külavanemale pandud ülesannete täitmine külavanema poolt sätestatakse vastava lepinguga, milles märgitakse ära ka hüvitis külavanemale vallavalitsuse ülesannete täitmise eest.

§ 7.   Külavanema volituste kestus. Külavanema ülesannetest vabastamine

  (1) Külavanema ülesannetest vabastamine toimub seoses:
  1) külavanema tagasiastumisega. Külavanem ja/või külakogu korraldab enne külavanema volituste lõppemist küla koosoleku uue külavanema valimiseks.
  2) küla koosoleku algatusega. Külavanema ülesannetest vabastamist võib taotleda küla koosolek, mis on kokku kutsutud samadel alustel kui on toimunud külavanema valimine. Külavanem vabastatakse küla koosolekul toimuval avalikul hääletusel poolthäälte enamusega. Samal koosolekul valitakse külale tagasikutsutud külavanema asemel uus külavanem. Juhul, kui külavanema vabastamise poolt ei anta piisavalt hääli, ei saa kolme kuu jooksul külavanemat küla koosoleku algatusel püüda uuesti tagandada;
  3) külavanema elukoha muutusega, kui selle tagajärjel muutub külavanema registrijärgne kohalik omavalitsus;
  4) seoses jõustunud kriminaalkaristusega.

  (2) Külavanem vabastatakse Kuusalu Vallavalitsuse korraldusega, mille aluseks on:
  1) külavanema isiklik avaldus ja koosoleku protokoll, kui külavanema vabastamine toimub külavanema algatusel;
  2) küla koosoleku protokoll, kui külavanema vabastamine toimub küla koosoleku algatusel;
  3) Karistusregistris avaldatud teade jõustunud karistusest, kui vabastamine toimub seoses kriminaalkaristusega;
  4) valla registripidaja esildis, kui vabastamine toimub seoses külavanema elukoha muutusega.

  (3) Kui külavanem vabastatakse seoses kriminaalkaristuse, elukoha muutuse või surmaga, teavitab Kuusalu Vallavalitsus valla veebilehel, küla teadetetahvlil ja kohalikus ajalehes külavanema volituste lõppemisest ning teeb külaelanikele ettepaneku kutsuda kokku küla koosolek, kus viiakse läbi uued külavanema valimised vastavalt käesolevale statuudile.

  (4) Külavanemal, kelle volitused on lõppenud, on võimalus uuesti külavanemaks kandideerida ning olla valitud piiramatu arv kordi.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Käesoleva määrusega tunnistatakse kehtetuks volikogu 28.05.2014 määrus nr 18 „Kuusalu külavanema statuut“.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrus rakendub tagasiulatuvalt alates 1. jaanuar 2019.

Margus Soom
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json