HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lastevanemate poolt kaetavate kulude osa määra kinnitamine Saaremaa valla koolieelsetes lasteasutustes

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.01.2022
Avaldamismärge:RT IV, 05.01.2019, 65

Lastevanemate poolt kaetavate kulude osa määra kinnitamine Saaremaa valla koolieelsetes lasteasutustes

Vastu võetud 26.10.2018 nr 57
RT IV, 09.11.2018, 1
jõustumine 01.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.12.2018RT IV, 05.01.2019, 1408.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted


Määrusega kehtestatakse Saaremaa valla hallatavate koolieelsete lasteasutuste (edaspidi lasteaed) majandamiskulude, personalikulude, õppevahendite kulude vanemate poolt kaetava osa määr (edaspidi osalustasu), päevatasu ja osaaja kasutamise alused ning toidukulu tasumine.

§ 2.   Osalustasu suurus

  (1) Osalustasu lapse kohta ühes kuus on:
  1) 9% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast Kuressaare Ida-Niidu Lasteaias, Kuressaare Pargi Lasteaias, Kuressaare Ristiku Lasteaias, Kuressaare Rohu Lasteaias ja Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaias;
  2) 4% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast Aste Lasteaias "Mõmmik", Kärla Lasteaias ja Lümanda Karu-Kati Lasteaias;
  3) 3% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast Orissaare Lasteaias "Päikesekiir" ja Salme Lasteaias;
  4) 2% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast Kaali Koolis, Kahtla Lasteaed-Põhikoolis, Kihelkonna Lasteaed-Põhikoolis, Mustjala Lasteaed-Põhikoolis, Pihtla Koolis, Tornimäe Lasteaias, Pärsama Lasteaias ja Valjala Lasteaias.

  (2) Osalustasu arvutatakse täiseurodes.

  (3) Lasteaia direktor teavitab lapsevanemat osalustasu suurusest lapse lasteaeda vastuvõtmisel ja hiljem jooksvalt selle muutmisest.

§ 3.   Osalustasu tasumine

  (1) Osalustasu tasub lapsevanem 9 kuu eest aastas (1. september - 31. mai), olenemata lapse lasteaias kohal käidud päevade arvust.

  (2) Juhul kui laps kasutab lasteaiakohta suvekuudel (juuni-juuli-august), tasub lapsevanem osalustasu ka nende kuude eest.

  (3) Juhul kui lasteaia ajutise sulgemise periood (kollektiivpuhkuse ajal, ruumide remont) ületab ühe nädala, tasub lapsevanem osalustasu proportsionaalselt lasteaia lahtioleku ajale.

  (4) Lapsevanem, kes soovib kasutada lasteaiakohta suvekuudel, esitab avalduse:
  1) Kuressaare teeninduspiirkonnas haridusregistrisse hiljemalt 31. maiks;
  2) Saaremaa valla teistes koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondades lasteaia direktorile hiljemalt 31. maiks.

  (5) Lapsevanemal, kes on taotlenud lasteaiakohta suvekuudel, säilib osalustasu tasumise kohustus ka juhul kui laps lasteasutuses ei viibi.

  (6) Osalustasu tasumise kohustus tekib päevast, mil jõustub lapse direktori käskkirjaga lasteaia nimekirja arvamine ja lõpeb lapse nimekirjast väljaarvamise kuu viimase kuupäevaga.

  (7) Osalustasu tasutakse Saaremaa Vallavalitsuse rahandusteenistuse poolt koostatud ja väljastatud arve alusel jooksva kuu 24-ndaks kuupäevaks arvel näidatud pangakontole.

§ 4.   Osalustasu soodustused

  (1) Kui lapsevanemal on kaks või enam last, kes kasutavad kohta lasteaias, siis tasub vanem:
  1) 50% pere teise lapse eest;
  2) kolmanda ja järgneva lapse eest lapsevanem osalustasu maksma ei pea.

  (2) Osalustasu soodustuste rakendamiseks peab üks lapsevanem ja tema käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud lapsed elama Eesti rahvastikuregistri andmetel Saaremaa vallas ühel aadressil.

  (3) Osalustasu soodustuse taotlemiseks tuleb lapsevanemal esitada iga õppeaasta algul lasteaia direktorile taotlus hiljemalt jooksva kuu 5. kuupäevaks. Osalustasu soodustuse kinnitab lasteaia direktor käskkirjaga ja esitab selle rahandusteenistusele.

§ 5.   Osaaja kasutamine ja päevatasu

  (1) Osaaja kasutamiseks loetakse lasteaiakoha kasutamist kindlatel päevadel kuus. Osaaja kasutamise täpsemad tingimused sätestatakse lasteaia direktori ja lapsevanema vahel sõlmitud lepingus.

  (2) ) Osaajalise koha kasutuse puhul on lapsevanema osalustasu 50% paragrahvis 2 lõikes 1 nimetatud osalustasu suurusest.

  (3) Suvekuudel (juuni, juuli, august) lasteaia kohta kasutavale väljaspool Saaremaa valda või välisriigis elavale lapsele rakendatakse osalustasu summas 10 eurot päev koos toidurahaga.

§ 6.   Toidukulu tasumine

  (1) Lapse toitlustamisega seotud kulud kannab lapsevanem.

  (2) Lasteaedades, kus enne Saaremaa valla moodustumist laienesid soodustused toidukulu tasumisel, katab Saaremaa vald toidukulu päevamaksumuse järgmise piirmäära ulatuses:
  1) Aste Lasteaias Mõmmik 0,80 eurot päevas;
  2) Kihelkonna Lasteaed-Põhikoolis 0,50 eurot päevas;
  3) Kärla Lasteaias 0,80 eurot päevas;
  4) Lümanda Karu-Kati Lasteaias 0,80 eurot päevas;
  5) Mustjala Lasteaed-Põhikoolis 0,60 eurot päevas;
  6) Pärsama Lasteaias 0,52 eurot päevas;
  7) Salme Lasteaias 0,40 eurot päevas.
[RT IV, 05.01.2019, 14 - jõust. 08.01.2019; lõige 2 kehtib kuni 31.12.2021]

§ 7.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub alates 1. jaanuarist 2019.

  (2) Käesoleva määruse § 6 lõige 2 kehtib kuni 31.12.2021.
[RT IV, 05.01.2019, 14 - jõust. 08.01.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json