HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lastevanemate poolt kaetavate kulude osa määra kinnitamine Saaremaa valla koolieelsetes lasteasutustes

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.05.2023, 2

Lastevanemate poolt kaetavate kulude osa määra kinnitamine Saaremaa valla koolieelsetes lasteasutustes

Vastu võetud 26.10.2018 nr 57
RT IV, 09.11.2018, 1
jõustumine 01.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.12.2018RT IV, 05.01.2019, 1408.01.2019
30.12.2021RT IV, 08.01.2022, 111.01.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.01.2022
28.04.2022RT IV, 06.05.2022, 909.05.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.01.2022
27.10.2022RT IV, 04.11.2022, 1307.11.2022
22.12.2022RT IV, 31.12.2022, 4003.01.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.09.2022
30.03.2023RT IV, 11.04.2023, 2514.04.2023
27.04.2023RT IV, 09.05.2023, 101.09.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse Saaremaa valla hallatavate koolieelsete lasteasutuste (edaspidi lasteaed) majandamiskulude, personalikulude ja õppevahendite kulude vanemate poolt kaetava osa määr (edaspidi osalustasu), päevatasu ja osaaja kasutamise alused ning toidukulu tasumine ning Saaremaa valla haldusterritooriumil tegutsevale eralasteaia pidajale ning eralapsehoiuteenuse osutajale (edaspidi eralasteaed ja -lastehoid) toidukulu osaline tasumine ning eralasteaias ja -lastehoius lapsevanemale kehtivate osalustasu jm soodustuste tasumine.
[RT IV, 31.12.2022, 40 - jõust. 03.01.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.09.2022]

§ 2.   Osalustasu suurus

  (1) Osalustasu lapse kohta ühes kuus on:
[RT IV, 09.05.2023, 1 - jõust. 01.09.2023]
  1) 53 eurot Kuressaare linnas asuvates Saaremaa Vallavalitsuse hallatavates koolieelsetes lasteasutustes;
[RT IV, 09.05.2023, 1 - jõust. 01.09.2023]
  2) 18 eurot teistes Saaremaa Vallavalitsuse hallatavates koolieelsetes lasteasutustes.
22.12.2023 17:28
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus, eemaldatud liigsed punktid muutva määruse ja Riigi Teataja seaduse § 10 lg 4 alusel.
[RT IV, 09.05.2023, 1 - jõust. 01.09.2023]

  (2) Osalustasu arvutatakse täiseurodes.

  (3) Lasteaia direktor teavitab lapsevanemat osalustasu suurusest lapse lasteaeda vastuvõtmisel ja hiljem jooksvalt selle muutmisest.

§ 3.   Osalustasu tasumine

  (1) Osalustasu tasub lapsevanem 9 kuu eest aastas (1. september - 31. mai), olenemata lapse lasteaias kohal käidud päevade arvust.

  (2) Juhul kui laps kasutab lasteaiakohta suvekuudel (juuni-juuli-august), tasub lapsevanem osalustasu ka nende kuude eest.

  (3) Juhul kui lasteaia ajutise sulgemise periood (kollektiivpuhkuse ajal, ruumide remont) ületab ühe nädala, tasub lapsevanem osalustasu proportsionaalselt lasteaia lahtioleku ajale.

  (4) Lapsevanem, kes soovib kasutada lasteaiakohta suvekuudel, esitab avalduse:
  1) Kuressaare teeninduspiirkonnas haridusregistrisse hiljemalt 31. maiks;
  2) Saaremaa valla teistes koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondades lasteaia direktorile hiljemalt 31. maiks.

  (5) Lapsevanemal, kes on taotlenud lasteaiakohta suvekuudel, säilib osalustasu tasumise kohustus ka juhul kui laps lasteasutuses ei viibi.

  (6) Osalustasu tasumise kohustus tekib päevast, mil jõustub lapse direktori käskkirjaga lasteaia nimekirja arvamine ja lõpeb lapse nimekirjast väljaarvamise kuu viimase kuupäevaga.

  (61) Osalustasu arvestatakse kuutasuna. Kui lasteaiakoha kasutamise algus- või lõpukuul on tegelikult kasutatud päevade arv väiksem kui viis, siis kuulub tasumisele 50% kuutasust.
[RT IV, 04.11.2022, 13 - jõust. 07.11.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.09.2022]

  (7) Osalustasu tasutakse Saaremaa Vallavalitsuse rahandusteenistuse poolt koostatud ja väljastatud arve alusel jooksva kuu 24-ndaks kuupäevaks arvel näidatud pangakontole.

§ 4.   Osalustasu soodustused

  (1) Kui ühest perest käib kaks või enam last Saaremaa valla hallatavas koolieelses lasteasutuses või mõnes Saaremaa Vallavalitsusega lepingu sõlminud eralasteaias või -lastehoius, siis lapsevanem:
  1) tasub 50% pere teise (vanema) lapse eest;
  2) kolmanda ja järgneva (alates vanimast) lapse eest osalustasu maksma ei pea.
[RT IV, 31.12.2022, 40 - jõust. 03.01.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.09.2022]

  (2) Osalustasu soodustuste rakendamiseks peab üks lapsevanem ja tema käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud lapsed elama Eesti rahvastikuregistri andmetel Saaremaa vallas ühel aadressil.

  (3) Osalustasu soodustuse saamiseks tuleb lapsevanemal esitada lasteaia direktorile taotlus lasteaiakoha kasutamist alustades. Soodustus arvestatakse jooksva kuu eest, kui taotlus on esitatud kuu 5. kuupäevaks. Hilisemal taotluse esitamisel arvestatakse osalustasu soodustus järgneva täiskuu eest. Osalustasu soodustuse kinnitab lasteaia direktor käskkirjaga ja esitab selle vallavalitsuse rahandusteenistusele.
[RT IV, 11.04.2023, 25 - jõust. 14.04.2023]

  (31) Eralasteaia ja eralastehoiu puhul esitab lapsevanem taotluse eralasteaia pidajale või eralapsehoiuteenuse osutajale teenuse osutamise lepingu sõlmimisel.
[RT IV, 31.12.2022, 40 - jõust. 03.01.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.09.2022]

  (32) Saaremaa vald hüvitab eralasteaia pidajale või eralapsehoiuteenuse osutajale osalustasu soodustuse rakendamisel saamata jäänud tulu vastavalt Saaremaa Vallavalitsuse ja eralasteaia pidaja või eralapsehoiuteenuse osutaja vahel sõlmitud finantseerimislepingule.
[RT IV, 11.04.2023, 25 - jõust. 14.04.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.01.2023]

  (4) Saaremaa Vallavalitsus võib oma korraldusega anda lapsevanematele põhjendatud asjaoludel osalustasude maksmiseks täiendavaid soodustusi või vabastada vanem osalustasu maksmisest täies ulatuses.
[RT IV, 06.05.2022, 9 - jõust. 09.05.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.01.2022]

§ 5.   Osaaja kasutamine ja päevatasu

  (1) Osaaja kasutamiseks loetakse lasteaiakoha kasutamist kindlatel päevadel kuus. Osaaja kasutamise täpsemad tingimused sätestatakse lasteaia direktori ja lapsevanema vahel sõlmitud lepingus.

  (2) ) Osaajalise koha kasutuse puhul on lapsevanema osalustasu 50% paragrahvis 2 lõikes 1 nimetatud osalustasu suurusest.

  (3) Suvekuudel (juuni, juuli, august) lasteaia kohta kasutavale väljaspool Saaremaa valda või välisriigis elavale lapsele rakendatakse osalustasu summas 10 eurot päev koos toidurahaga.

§ 6.   Toidukulu tasumine

  (1) [Kehtetu - RT IV, 04.11.2022, 13 - jõust. 07.11.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.10.2022]

  (2) Saaremaa Vallavalitsuse hallatavas lasteaias, eralasteaias ja -lastehoius katab Saaremaa vald toidukulu päevamaksumuse:
  1) 1. oktoobrist kuni 31. oktoobrini 2022. a piirmääras 1 euro päevas, välja arvatud lõikes 3 sätestatud juhtudel;
  2) 1. novembrist kuni 31. detsembrini 2022. a piirmääras 0,50 eurot päevas, välja arvatud lõikes 3 sätestatud juhtudel;
  3) alates 1. jaanuarist 2023. a piirmääras 0,80 eurot päevas.
[RT IV, 04.11.2022, 13 - jõust. 07.11.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.10.2022]

  (3) Lasteaedades, kus enne Saaremaa valla moodustumist laienesid soodustused toidukulu tasumisel, katab Saaremaa vald 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini 2022. a toidukulu päevamaksumuse järgmise piirmäära ulatuses:
  1) Aste Lasteaias Mõmmik 0,80 eurot päevas;
  2) Kärla Lasteaias 0,80 eurot päevas;
  3) Leisi Koolis 0,52 eurot päevas;
  4) Lümanda Karu-Kati Lasteaias 0,80 eurot päevas;
  5) Mustjala Lasteaed-Põhikoolis 0,60 eurot päevas.
[RT IV, 04.11.2022, 13 - jõust. 07.11.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.10.2022]

§ 7.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub alates 1. jaanuarist 2019.

  (2) [Kehtetu - RT IV, 08.01.2022, 1 - jõust. 11.01.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.01.2022.a.]

  (3) Paragrahvi 4 lõiget 32 rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2023. a.
[RT IV, 11.04.2023, 25 - jõust. 14.04.2023]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json