HaridusHuviharidus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Tabivere Huvikooli põhimäärus

Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.01.2019, 84

Tabivere Huvikooli põhimäärus

Vastu võetud 20.12.2018 nr 41

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja huvikooli seaduse § 7 lg 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Huvikooli täielik nimi on Tabivere Huvikool (edaspidi huvikool).

  (2) Huvikooli pidaja on Tartu vald ning huvikool on Tartu Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (3) Huvikooli asukoht on Hariduse tn 1, Tabivere alevik, Tartu vald, 49127 Tartu maakond.

  (4) Huvikooli tegevuspiirkond on Tartu valla haldusterritoorium. Vabade kohtade olemasolul võib huvikool vastu võtta ka õpilasi, kes rahvastikuregistri järgi elavad teises kohaliku omavalitsuse üksuses.

  (5) Huvikoolil on oma eelarve Tartu valla eelarves.

  (6) Huvikoolil on oma sümboolika ja huvikooli sümboolikaga pitsat.

  (7) Huvikool juhindub oma tegevuses huvikooli seadusest, teistest Eesti Vabariigi õigusaktidest, Tartu valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (8) Õppetöö ja asjaajamine huvikoolis toimub eesti keeles.

§ 2.   Põhitegevus, eesmärgid ja ülesanded

  (1) Huvikooli põhitegevus on õpilastele õigusaktidega määratud mahus plaanipärase huvitegevusliku hariduse andmine huvikooli võimalusi arvestades.

  (2) Huvikooli eesmärk ja ülesanne on laste ja noorte loomevõimete avastamine ja kavakindel arendamine, kohaliku kultuurielu edendamine eesti kultuuritraditsioonide alusel, olles kõikidele lastele kättesaadavaks lüliks haridussüsteemis.

  (3) Huvikool võib oma põhitegevuse kõrval ning seda kahjustamata tegelda täiskasvanute koolitusega, korraldada seminare ja kursusi, arendada kontserttegevust, tegelda õppematerjalide kirjastamise ja õppevahendite valmistamisega ning osutada tasulisi teenuseid.

§ 3.   Õppe- ja kasvatuskorraldus

  (1) Huvikooli õppekorralduse aluseks on riiklik raamõppekava. Iga huvikoolis õpetatava huviala õppekava kinnitab huvikooli direktor.

  (2) Õppeaasta jaguneb kaheks poolaastaks ning koosneb 35 õppenädalast, mis korrapärase õppetöö kõrval sisaldab ka hindelisi arvestusi, eksameid ja kontserte.

  (3) Huvikooli õppeperiood ja õppevaheaegade pikkus on vastavuses Tabivere Põhikooli õppeperioodi ja õppevaheaegadega.

  (4) Õppetöö toimub tunniplaani alusel 22,5-45-minutiliste individuaal- ja rühmatundidena, sõltuvalt õpilase vanusest (baasharidust andvate koolide õppetegevusest vabal ajal).

  (5) Õpilaste teadmisi ja oskusi hinnatakse iga õppeperioodi (poolaasta, õppeaasta) lõpul, aga samuti kontsertidel, arvestustel, eksamitel, mille hulk ja põhinõuded on määratud õppekavadega.

  (6) Huvikooli klassi- ja lõputunnistustele kantavad hinded lähtuvad tavakohasest viiepallisest hindamissüsteemist, tagamaks nende võrreldavuse õpilase üleminekul ühest õppeasutusest teise.

§ 4.   Õpilaskond

  (1) Huvikooli õpilaskond moodustatakse sisseastumiskatsete alusel õpilastest, kes soovivad õppeasutuses õppida ning omavad selleks vajalikke eeldusi.

  (2) Vormikohase avalduse lapse õppima asumiseks esitab lapsevanem (eestkostja), võttes sellega endale vastutuse õpilase õppetulemuste, õppimiseks vajalike tingimuste loomise ja õppetasu õigeaegse tasumise eest.

  (3) Õpilasel on õigus õppida vastavalt kooli õppekavale ja tunniplaanile, avaldada soovi lisaainete õppimiseks ning saada teavet teda huvitava eriala edasiõppimise võimalustest.

  (4) Õpilane on kohustatud järgima huvikooli kodukorda, hoidma huvikooli kasutuses olevat vara, kohusetundlikult täitma õppeülesandeid, korralikult osa võtma õppetööst kooli õppekavaga määratud mahus, võimalikult aegsasti teatama puudumistest haiguse tõttu või muudel mõjuvatel põhjustel, osalema eksamitel, arvestustel, kontsertidel jt üritustel nii koolis kui ka selle esindajana väljaspool kooli.

  (5) Õpilase käsutusse antud inventari eest kannab materiaalset vastutust lapsevanem (eestkostja) vastavalt hoolekogu kinnitatud huvikooli kodukorrale.

  (6) Huvikool tagab koolis viibimise ajal õpilasele esmaabi ja teavitab tõsisema probleemi korral koheselt lapsevanemat (eestkostjat). Lapsevanem (eestkostja) on kohustatud teavitama huvikooli lapse tervislikust seisundist, kui see võib mõjutada õpilasele antavate õppeülesannete täitmise võimalikkust ja täitmise kvaliteeti.

  (7) Õpilane kustutatakse huvikooli õpilaste nimekirjast:
  1) lõpetamisel või õppeetapi lõpetamisel;
  2) tervislikel põhjustel;
  3) mitterahuldavate õppetulemuste tõttu;
  4) õppetasu võlgnevuse tõttu;
  5) kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide rikkumisel.

  (8) Õpilaste nimekirjast kustutamise aluseks on:
  1) lapsevanema avaldus (§ 4 lg 7 p 2 puhul);
  2) õppenõukogu otsus (§ 4 lg 7 p-de 1, 3 ja 5 puhul);
  3) hoolekogu otsus (§ 4 lg 7 p 4 puhul).

  (9) Huvikooli ja kodu koostöö koordineerimiseks kutsub huvikooli direktor kokku lastevanemate koosoleku vajadusel üks kord aastas ning ettemängimisi lastevanematele vähemalt üks kord aastas.

  (10) Muudatused õpilaste nimekirjas vormistatakse huvikooli direktori käskkirjaga.

§ 5.   Pedagoogid ja teised koolitöötajad

  (1) Huvikooli personali moodustavad pedagoogid (õppetöö sisule vastava eriharidusega koolijuhid, õpetajad) ja teised töötajad, kes töötavad direktori poolt sõlmitud töölepingu alusel.

  (2) Iga eelarveaasta alguseks vaadatakse üle töötajaskonna suurus ja koosseis, mille kinnitab vallavalitsus.

  (3) Õppekavade täitmiseks tarvilike pedagoogiliste koormuste kohta koostatakse iga õppeaasta alguses pedagoogide kvalifikatsiooni määramiseks ja töötasufondi arvutamiseks vajalikke andmeid sisaldav tarifitseerimisnimekiri.

  (4) Konkursi vabade või uute ametikohtade täitmiseks võib korraldada kooli juhtkond ja hoolekogu vallavalitsuse nõusolekul.

  (5) Pedagooge ja teisi huvikooli töötajaid tasustatakse vastavalt töölepingutele.

  (6) Huvikooli pedagoogi üldised kohustused on:
  1) töötada vastutustundega, arvestades kehtivaid õppekavasid;
  2) säilitada ja täiendada kvalifikatsiooni vastavalt muusikahariduse nõuetele ja õppeasutuse eripärale;
  3) tagada õpilaste võimetekohane loominguline areng;
  4) hoolitseda õppetööks vajalike materjalide ja vahendite täiendamise eest;
  5) võtta osa õpilaste hindamisest ja esinemistest ning huvikooli korraldatud üritustest;
  6) täita õppetööd kajastavaid dokumente kooskõlas Haridus- ja Teadusministeeriumi kehtestatud nõuetega.

  (7) Pedagoogidel ja teistel töötajatel on õigus saada teavet oma tööd ja töötingimusi puudutavate dokumentide kohta, taotleda võimalust kvalifikatsiooni täiendamiseks korraldatud üritustel osalemiseks ja avaldada arvamust kooli tööd ning arengut puudutavates küsimustes

  (8) Koolitöötajate õigused, kohustused ja tööülesanded sätestatakse täpsemalt töölepingus.

§ 6.   Õppenõukogu

  (1) Huvikooli õppenõukogu ülesandeks on kooli õppetegevuse analüüsimine ja hindamine ning juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (2) Õppenõukogu liikmed on õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajad.

  (3) Õppenõukogu tööd juhatab huvikooli direktor. Õppenõukogu võtab oma pädevuses olevate üksikküsimuste lahendamiseks vastu otsuseid.

  (4) Õppenõukogu:
  1) arutab kooli arengu- ja tegevuskavasid;
  2) vaatab läbi ja kinnitab kooli õppekava ning sisseastumiskatsete, arvestuste ja eksamite korraldamise ja õpitulemuste hindamisega seoses koostatud dokumendid;
  3) määrab kindlaks õpilaste hindamise, tunnustamise ja karistamise üldpõhimõtted ning otsustab nende rakendamise üle;
  4) koguneb vähemalt kolm korda aastas: iga õppeaasta algul ja iga poolaasta lõpul;
  5) arutab muid õppekorralduse ning õpilaste arenguga seotud küsimusi ning annab hinnangu õppetulemustele.

  (5) Õppenõukogu koosolekud protokollitakse.

§ 7.   Hoolekogu

  (1) Huvikooli hoolekogu suunab huvikooli tegevust ja teeb ettepanekuid huvikooli direktorile ja vallavalitsuse kaudu kooli pidajale huvikooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.

  (2) Hoolekogu liikmed on huvikooli pidaja ja huvikooli toetavate organisatsioonide esindajad, õppe- ja kasvatustööga seotud koolitöötajate ja õppurite esindaja või õpilasomavalitsuse olemasolul selle esindaja ning lapsevanemate esindaja.

  (3) Huvikooli pidaja esindaja hoolekogu koosseisu esitab Tartu Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

  (4) Vallavalitsus moodustab huvikooli kolme- kuni viieliikmelise hoolekogu.

  (5) Hoolekogu:
  1) koguneb vähemalt 1 kord õppeaastas;
  2) teeb vajadusel kooli pidajale ettepaneku järelevalve teostamiseks huvikooli tegevuse üle;
  3) kuulab ära huvikooli direktori aruande huvikooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga kooli pidajale;
  4) kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga kooli pidajale;
  5) teeb ettepanekuid huviala õppekava või õppekorralduse muutmiseks;
  6) teeb ettepanekuid huvikooli põhimääruse muutmiseks;
  7) teeb üksikküsimustes otsuseid.

  (6) Hoolekogu tööd juhib hoolekogu esimees, kes valitakse hoolekogu koosolekul hoolekogu liikmete poolt salajasel hääletamisel koosseisu poolthäälte enamusega.

  (7) Otsustamine hoolekogus toimub hääletamise teel: otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks hoolekogu esimehe hääl.

  (8) Hoolekogu koosoleku käik ja otsused protokollitakse, protokolli koopia edastatakse hoolekogu liikmetele ja huvikooli direktorile kolme tööpäeva jooksul alates koosoleku toimumise päevast.

§ 8.   Huvikooli juhtimine

  (1) Huvikooli tööd juhib direktor, kelle koht täidetakse avaliku konkursi korras ning kelle kinnitab ametisse vallavalitsus. Direktoriga sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

  (2) Direktor:
  1) teeb huvikooli kasuks kooli pidaja nimel tehinguid ulatuses, mis on vajalik tema seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;
  2) vastutab huvikooli tegevuse ja üldise arengu eest;
  3) tagab hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmise;
  4) koostab huvikooli eelarveprojekti ning esitab selle hoolekogule arvamuse avaldamiseks ja kooli pidajale kinnitamiseks;
  5) kinnitab huvikooli asjaajamiskorra ja kodukorra ning muud töökorraldusdokumendid;
  6) esitab vähemalt üks kord aastas huvikooli tegevuse aruande huvikooli hoolekogule ja huvikooli pidajale;
  7) sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingud koolitöötajatega;
  8) tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
  9) annab huvikooli tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks seadustes, muudes õigusaktides ja huvikooli põhimääruses sätestatud pädevuse piires käskkirju.

§ 9.   Vara, vahendid ja aruandlus

  (1) Huvikooli kasutuses on Tartu valla vara, mida huvikool valdab ja kasutab oma ülesannete täitmiseks vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

  (2) Huvikooli eelarve kinnitatakse vallaeelarve koosseisus.

  (3) Huvikooli eelarve tulud moodustuvad riigi- ja vallaeelarve eraldistest, huvikooli põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamisest saadud tulust, sihtasutustelt laekunud summadest, annetustest ja huvikooli põhimääruses sätestatud huvikooli õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest ning muudest vahenditest. Huvikooli kulud kaetakse huvikooli eelarvest.

  (4) Huvikooli finantseerimisel osalevad lapsevanemad (eestkostjad) õppetasu tasumisega.

  (5) Huvikooli raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

§ 10.   Järelvalve

  (1) Haldusjärelevalvet huvikooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.

  (2) Järelevalvet huvikooli tegevuse üle teostab vallavolikogu revisjonikomisjon ja vallavalitsus.

§ 11.   Huvikooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Huvikool ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

  (2) Huvikooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse teatavaks õppuritele, lapsevanematele, koolitöötajatele ning Eesti Hariduse Infosüsteemi volitatud töötlejale vähemalt neli kuud enne kooli õppeperioodi lõppu.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Huvikooli põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Üllar Loks
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json