HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Olustvere Lasteaia Piilu põhimäärus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.01.2021, 2

Olustvere Lasteaia Piilu põhimäärus

Vastu võetud 17.12.2020 nr 120

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Koolieelse lasteasutuse liik, nimetus ja asukoht

  (1) Koolieelse lasteasutuse liik on lasteaed kuni seitsmeaastastele lastele.

  (2) Lasteaia nimetus on Olustvere Lasteaed Piilu (edaspidi lasteaed).

  (3) Lasteaed asub aadressil Põllu 4, Olustvere, Põhja-Sakala vald, 70401 Viljandi maakond.

§ 2.   Õiguslikud alused

  (1) Lasteaed on Põhja-Sakala Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsuse) hallatav asutus, mille asutamise, ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Põhja-Sakala Vallavolikogu (edaspidi volikogu) ja korraldab vallavalitsus.

  (2) Lasteaed juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest (edaspidi KELS), kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, volikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest, s.h sellest põhimäärusest ning talle laienevad teistest Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused, kohustused ja vastutus.

  (3) Lasteaed töötab haridus- ja teadusministri antud koolitusloa alusel, mis on antud õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimiseks koolieelses lasteasutuses.

§ 3.   Pitsat ja sümboolika

  Lasteaial on oma nimetusega pitsat, logo ja logoga lipp.

§ 4.   Keel ja asjaajamine

  (1) Lasteaia asjaajamise keel on eesti keel.

  (2) Õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles.

§ 5.   Eelarve

  (1) Lasteaial on oma eelarve, mille kinnitab volikogu.

  (2) Lasteaia eelarve eelnõu koostab direktor koos valla finantsjuhiga, arvestades lasteaia vajadusi, personali ettepanekuid ning valla võimalusi.

2. peatükk LASTEAIA STRUKTUUR 

§ 6.   Rühmad

  (1) Lasteaia direktor (edaspidi direktor) moodustab KELS-i alusel vastavalt vajadusele ja võimalusele sõime-, lasteaia- ja liitrühmad.

  (2) Sõimerühmas on pooleteise- kuni kolmeaastased lapsed.

  (3) Lasteaiarühmad jagunevad vanuseliselt:
  1) kolme- kuni kuueaastased lapsed;
  2) kuue- kuni seitsmeaastased lapsed ja lapsed, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud.

  (4) Liitrühma moodustamiseks võivad ettepaneku teha lapsevanemad või eestkostjad (edaspidi vanem). Liitrühmas on sõime- ja lasteaiarühmaealised lapsed.

§ 7.   Laste arv rühmas

  (1) Rühma registreeritud laste arv on järgmine:
  1) sõimerühmas kuni 14 last
  2) lasteaiarühmas kuni 20 last
  3) liitrühmas kuni 18 last

  (2) Lasteaia hoolekogu ettepanekul on vallavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu sõimerühmas ja liitrühmas kuni kahe lapse võrra ning lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra. Otsus tehakse iga sõime-, lasteaia- ja liitrühma kohta eraldi.

  (3) Selle paragrahvi lõike 2 järgi tehtud otsust on lasteaia hoolekogul õigus direktori ettepanekul muuta tagasi vastavaks paragrahvi lõikele 1, et tagada lapse arenguks vajalikud tingimused.

  (4)  Vallavalitsus võib lasteaia direktori ettepanekul moodustada lasteaias vastavalt vajadusele sobitusrühmi, kuhu kuuluvad erivajadustega lapsed koos teiste lastega. Võimaluse korral lähtub lasteasutus erivajadusega lapse arendamiseks vajalike tingimuste rakendamisel sobitus- rühmas põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-is 47 nimetatud koolivälise nõustamismeeskonna soovitustest.

  (5) Erivajadustega laps võetakse sobitusrühma vastu vanema kirjaliku avalduse alusel ning põhikooli ja gümnaasiumiseaduse §-is 47 nimetatud koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel.

  (6) Sobitusrühmas täidab üks erivajadusega laps kolm kohta.

§ 8.   Teeninduspiirkond

  (1) Laste lasteaeda vastuvõtmine ja sealt väljaarvamine toimub vallavalitsuse kehtestatud korra kohaselt.

  (2) Vanematele on lapse jaoks lasteaia valik vaba, kui soovitud lasteaias on vabu kohti.

3. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 9.   Õppekava

  (1) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

  (2) Lasteaia õppekava koostavad ja arendavad lasteaia pedagoogid, kaasates vanemaid. Lasteaia õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

  (3) Lasteaia õppekava läbinud lapsele annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

  (4) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab 31. augustini.

§ 10.   Lasteaia töökorraldus

  (1) Lasteaial on tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava ning paikkonna kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone. Lasteaia tegevus- ja päevakava kinnitab direktor.

  (2) Lasteaia lahtioleku ajad kinnitab ja muudab vallavalitsus lähtudes hoolekogu ettepanekust.

  (3) Lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise otsustab vallavalitsus hoolekogu ettepanekul.

§ 11.   Sisehindamine

  (1) Lasteaias viiakse läbi sisehindamine, mille eesmärk on tagada laste arengut toetavad tingimused ja lasteaia järjepidev areng. Nimetatud eesmärgist lähtuvalt analüüsitakse lasteaia sisehindamisel õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust.

  (2) Lasteaia sisehindamise läbiviimise korra kehtestab direktor.

  (3) Lasteaed koostab sisehindamise aruande vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul.

  (4) Aruandes tuuakse välja lasteaia tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse arengukava tegevuskava.

  (5) Sisehindamise aruanne kooskõlastatakse lasteaia hoolekoguga ja vallavalitsusega ning aruande kinnitab direktor.

§ 12.   Arengukava

  (1) Lasteaia järjepideva arengu tagamiseks koostab lasteaed koostöös hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga lasteaia arengukava.

  (2) Lasteaia arengukava koostamine, kinnitamine ja uuendamine toimub volikogu kehtestatud korra kohaselt.

  (3) Arengukava avalikustatakse lasteaia veebilehel.

§ 13.   Kodukord

  (1) Lasteaia kodukorra koostab direktor ja esitab selle kinnitamiseks hoolekogule. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

  (2) Laste ja lasteaia töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise ning meetme rakendamise kord sätestatakse kodukorras.

  (3) Kodukord avalikustatakse lasteasutuse veebilehel ning luuakse ka muud võimalused sellega tutvumiseks.

4. peatükk JUHTIMINE JA PERSONAL 

§ 14.   Personal

  (1) Lasteaia töötajad (edaspidi personal) on õpetajad, direktor, õppealajuhataja ning teised õppe- ja kasvatusalal töötavad isikud (edaspidi pedagoogid) ja lasteaia majandamist tagavad ja õpetajaid abistavad töötajad.

  (2) Personali koosseisu määrab direktor lähtuvalt valdkonna eest vastutava ministri kinnitatud miinimumkoosseisudest.

  (3) Personali koosseisu muutmise korral esitab lasteasutuse direktor taotluse vallavalitsusele kooskõlastamiseks.

  (4) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

  (5) Personal on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö- või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

  (6) Lasteaia personali töökorraldus lähtub põhimõttest, et kogu rühma tööaja jooksul on õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni seitsme lapse kohta, liitrühmas kuni üheksa lapse kohta ja lasteaiarühmas kuni kümne lapse kohta.

  (7) Kui käesoleva põhimääruse § 7 lõike 2 alusel on laste arvu rühmas suurendatud, siis võib õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat abistav töötaja olla sõimerühmas kuni kaheksa lapse, liitrühmas kuni kümne ja lasteaiarühmas kuni kaheteist lapse kohta.

  (8) Töölepingud personaliga sõlmib, muudab ja ütleb üles direktor.

§ 15.   Personali tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus

  (1) Lasteaia pedagoogide ülesanne on laste õpetamine ja kasvatamine.

  (2) Pedagoogid:
  1) vastutavad lapse elu, tervise ja turvalisuse eest lapse lasteaias viibimise ajal;
  2) tagavad õppe- ja päevakava järgimise;
  3) nõustavad lasteaias käivate või teeninduspiirkonnas alaliselt elavate lasteaias mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes;
  4)  loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega.

  (3) Logopeed osutab laste kõne arengut toetvat abi.

  (4) Tervishoiutöötaja:
  1) koostab lasteaia päevakava, mille kinnitab direktor;
  2) kontrollib lasteaia ruumide ja territooriumi vastavust tervisekaitse eeskirjadele ning korraldab tervisekaitselist tööd;
  3) kontrollib laste toitlustamist, toidu kvaliteeti ja toidunormidest kinnipidamist, osaleb menüü koostamisel;
  4) jälgib laste tervist;
  5) täidab, hoiab, säilitab ja edastab laste meditsiinidokumente;
  6) teavitab lapse tervisehäiretest vanemaid;
  7) nõustab vanemaid ja pedagooge lapse tervisega seotud küsimustes.

  (5) Lasteaeda teenindav personal:
  1) abistab pedagooge rühmas;
  2) tagab lasteaia häireteta töö ja majandamise ning vara säilimise, korrasoleku ja täiendamise;
  3) tagab laste tervisliku ja häireteta toitlustamise;
  4) hoiab korras lasteaia territooriumi ja ruumid;
  5) tagab laste vaimse ja füüsilise turvalisuse;
  6) täidab teisi lasteaia direktori antud ühekordseid ülesandeid.

  (6) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta. Kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver, on personal kohustatud sellest teavitama lasteaia direktorit, kes vastavalt vajadusele informeerib vallavalitsuse lastekaitsespetsialisti.

  (7) Personalil on õigus:
  1) teha ettepanekuid lasteaia tegevuse arendamiseks;
  2) osaleda täiendõppes;
  3) kasutada teiste dokumentide ja õigusaktidega sätestatud õigusi.

  (8) Personali ülesanded, kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks käesoleva põhimääruse ja lasteasutuse töökorralduse reeglite, ametijuhendite ning töölepingutega, mis on kooskõlas töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

§ 16.   Direktor

  (1) Lasteaeda juhib direktor, kelle ülesanne on tagada lasteaia tulemuslik töö ja juhtida lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga.

  (2) Direktor on lasteaia seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal.

  (3) Direktoril on oma ülesannete täitmiseks õigus teha tehinguid lasteaia varaga õigusaktidega kehtestatud korras.

  (4) Direktor kannab vastutust lasteasutuse arengu ning eelarvevahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest.

  (5) Direktor annab oma pädevuse piires lasteasutuse töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist.

  (6) Direktor sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingud lasteaia töötajatega.

  (7) Direktori tööülesanded on kirjeldatud töölepingus.

  (8) Direktorit asendab puhkusel või töölähetuses olemise ajal ning haigestumise korral direktori määratud ulatuses lasteaia töötaja, kellele see on ametijuhendiga või direktori käskkirjaga ülesandeks pandud.

§ 17.   Hoolekogu

  (1) Lasteaia hoolekogu moodustamise korra ja töökorra kehtestab volikogu.

  (2) Lasteaia hoolekogusse kuuluvad iga rühma vanemate esindaja, õpetajate esindaja ja valla nimetatud esindaja.

  (3) Vanemate esindajad valitakse vanemate üldkoosolekul hääletamise teel. Kandidaadi võib üles seada iga üldkoosolekust osavõttev vanem. Kandidaadiks võib olla üles seatud iga üldkoosolekust osavõttev vanem, kes on andnud selleks nõusoleku. Üldkoosolekul mitte osaleva vanema kandidaadiks ülesseadmiseks peab olema tema kirjalik nõusolek. Valituks osutuvad enim hääli saanud kandidaadid. Kandidaadid hoolekogusse võib üles seada juba varem toimunud ja protokollitud rühmakoosolekul. Vanemate esindajate valimine protokollitakse.

  (4) Lasteasutuse õpetajate esindajaks võib olla lasteasutuse iga õpetaja, välja arvatud õpetaja, kes kuulub lasteasutuse juhtkonda. Õpetajate esindaja valitakse hääletamise teel. Kandidaadi võib üles seada iga pedagoogilise nõukogu liige. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat. Õpetajate esindaja valimine protokollitakse.

  (5) Vallavalitsus kinnitab koosseisuliste muutuste korral igaks õppeaastaks lasteasutuse hoolekogu koosseisu jooksva õppeaasta oktoobrikuu jooksul. Hoolekogu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

  (6) Hoolekogu liikme volitused lõpevad:
  1) esindajaks valitud vanema lapse väljaarvamisel lasteaia rühma nimekirjast;
  2) esindatavate otsusel uue esindaja valimisel;
  3) esindajaks valitud õpetajate esindaja töösuhte lõppemisel;
  4) esindaja surma korral;
  5) hoolekogu liikme kirjaliku avalduse põhjal.

  (7) Hoolekogu ülesanded:
  1) anda arvamus lasteaia eelarve projektile;
  2) teha direktorile ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  3) teha vastavalt vajadustele ja tingimuste olemasolule vallavalitsusele ettepanek suurendada laste arvu rühmas;
  4) täita teisi õigusaktidega hoolekogule pandud ülesandeid.

  (8) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

  (9) Hoolekogu liikmete volitused kehtivad kuni uue hoolekogu moodustamiseni.

§ 18.   Pedagoogiline nõukogu

  (1) Lasteaias töötab pedagoogiline nõukogu, mille liikmeteks on direktor, õppealajuhataja, õpetajad ning teised õppe- ja kasvatusalal töötavad isikud.

  (2) Pedagoogilise nõukogu ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ning vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.

  (3) Pedagoogilise nõukogu töövorm on koosolek, mille käik protokollitakse.

§ 19.   Lasteaia juhtkond

  (1) Lasteaial on juhtkond, kuhu kuuluvad lasteaia direktor, õppealajuhataja ning tervishoiutöötaja.

  (2) Lasteaia juhtkond on direktorile lasteaia tegevusega seotud küsimuste lahendamisel nõuandev organ.

5. peatükk LASTE JA VANEMATE ÕIGUSED NING KOHUSTUSED 

§ 20.   Laste õigused

  Vastavalt oma ealistele, soolistele, individuaalsetele vajadustele ja iseärasustele on lastel õigus:
  1) vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale;
  2) eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele;
  3) pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 21.   Vanemate õigused ja kohustused

  (1) Vanematel on õigus:
  1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga;
  4) saada teavet lasteaia töökorralduse kohta.

  (2) Vanemad on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
  2) kinni pidama lasteaia kodukorrast, päevakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
  3) tasuma esitatud arvete alusel igakuiselt toiduraha ja osalustasu vastavalt vallavalitsuse kehtestatud korrale.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 22.   Põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Põhimääruse kinnitamine ja muutmine toimub volikogu poolt kehtestatud korras.

§ 23.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Suure-Jaani Vallavolikogu 28.04.2009 määrus nr 158 „Olustvere Lasteaia Piilu põhimäärus“.

§ 24.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aino Viinapuu
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json