HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Valga Priimetsa Kooli põhimäärus

Valga Priimetsa Kooli põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Valga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.01.2021, 6

Valga Priimetsa Kooli põhimäärus

Vastu võetud 18.12.2020 nr 117

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõigete 1 ja 2 ning Valga Vallavolikogu 25. mai 2018 määruse nr 34 „Valga valla munitsipaalõppeasutuste põhimääruste ja are0ngukavade kinnitamise kord“ § 7 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Nimi

  Kooli nimi on Valga Priimetsa Kool (edaspidi kool).

§ 2.   Asukoht ja tegutsemiskoht

  Kooli asukoht ja tegutsemiskoht on Vabaduse tn 13, Valga linn, Valga vald, Valgamaa.

§ 3.   Kooli tegutsemise vorm, liik ja haldusala

  (1) Kool on üldhariduskool, mis loob õpilastele võimalused põhihariduse omandamiseks, eesti keele õppeks ja koolikohustuse täitmiseks.

  (2) Kool on munitsipaalkool, mille kõrgemalseisev asutus on Valga Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (3) Kooli tegevust juhendab ja koordineerib vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus.

§ 4.   Õppevorm

  Kooli õppetöö toimub statsionaarses õppevormis.

§ 5.   Pitsat ja sümboolika

  (1) Koolil on Valga valla vapi kujutisega ja oma nimega pitsat.

  (2) Kool võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab kooli direktor oma käskkirjaga kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

§ 6.   Asjaajamiskeel ja õppekeel

  (1) Kooli asjaajamiskeel on eesti keel.

  (2) Kooli õppekeeleks on vene ja eesti keel, keelekümblusklassides toimub õppetöö eesti keeles.

§ 7.   Haldusmenetlus

  Kooli tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades kooli tegevust reguleerivatest seadustest tulenevate erisustega.

2. peatükk Tegevuse eesmärgid ja ülesanded 

§ 8.   Tegevuse eesmärk

  Kooli tegevuse eesmärk on võimaldada õpilastel koolikohustuse täitmist ja põhihariduse omandamist ning eesti keele omandamist läbi õppetegevuste.

§ 9.   Ülesanded

  Kooli ülesanded on:
  1) luua koolikohustuslikule õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õpikeskkond, mis toetab tema õpihuvi ja õpioskuste, enesereflektsiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist;
  2) hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut;
  3) luua kooli juures mitmekülgsed võimalused õppetööväliseks huvitegevuseks;
  4) tagada õpilase eesti keele omandamine tasemel, mis võimaldab jätkata haridusteed eesti keeles;
  5) õpetada osasid õppeaineid vastavalt kehtivatele seadustele ja õppekavadele eesti keeles;
  6) tagada õpilase vene keele omandamine emakeele tasemel;
  7) luua tingimused hariduslike erivajadustega laste õpetamiseks;
  8) luua tingimused koolieelikute ettevalmistusrühmade tööks;
  9) luua tingimused õpilaste kultuuri- ja sporditegevuseks;
  10) luua kaasaegse sisustuse ja õpivaraga keskkond, mis toetab õppekava täitmist ning heade õpitulemuste saavutamist;
  11) kujundada sotsiaalne keskkond, mis väärtustab erinevaid rahvusi ja rahvuskultuure, nendevahelist koostööd ja häid suhteid;
  12) teha õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel koostööd lapsevanematega, teiste koolidega ja muude organisatsioonidega;
  13) luua töötajatele tingimused oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks;
  14) tagada õpilastele tervisekaitse-eeskirjade ja -normide kohane päevakava, õppekorraldus ja koormus ning toitlustamine;
  15) luua tingimused, et õpilased omandaksid teadmised, oskused ja väärtushoiakud, mis võimaldavad jätkata tõrgeteta õpinguid üldkeskharidust võimaldavates koolides ja kutsekoolides.

3. peatükk Õppe- ja kasvatuskorralduse alused 

§ 10.   Struktuur

  (1) Kool on põhikool.

  (2) Koolis töötavad vajadusel ja vallavalitsuse nõusolekul pikapäevarühmad, aine- ja huvialaringid, õpiabi õpperühmad, koolieelikute ettevalmistusrühmad.

  (3) Kool võib avada eriklasse ja keelekümblusklasse.

§ 11.   Õppekava

  (1) Õpilastele põhihariduse võimaldamine toimub riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekava alusel. Kooli õppekava ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse saamiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule. Kooli õppekava kehtestab kooli direktor käskkirjaga.

  (2) Andmed kooli õppekava kohta kantakse hariduse infosüsteemi õppekavade ja koolituslubade alamregistrisse.

  (3) Kool võimaldab õpilasel tasuta kasutada kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti.

§ 12.   Õppe korraldus

  (1) Õppeaasta kestab 1. septembrist 31. augustini ja koosneb õppetrimestritest ning koolivaheaegadest.

  (2) Õppetrimestrites on kokku vähemalt 175 õppepäeva. Lõpuklassis on õppetrimestrites kokku vähemalt 185 õppepäeva. Koolivaheajad kehtestab haridus- ja teadusminister.

  (3) Õppepäev on kalendripäev, mil õpilane on päevakava või individuaalse õppekava alusel kohustatud õppes osalema. Ühes nädalas on kuni viis õppepäeva.

  (4) Õppetunni arvestuslik pikkus on 45 minutit. Õppetund vaheldub vahetunniga, mille pikkus on üldjuhul 10 minutit iga õppetunni kohta. Õppetunni võib jagada mitmeks osaks ning kuni kaks õppetundi võib toimuda järjest, ilma vahetunnita.

  (5) Kooli õppe- ja kasvatustöö on korraldatud kooli päevakava järgi. Päevakava kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

  (6) Õpilaste teavitamiseks nende õppetulemustest kasutatakse elektroonset õppeinfosüsteemi eKool.

  (7) Klassi täitumuse ülemine piirnorm on 24 õpilast. Õpiabirühmas on rühmatäitumuse piirnorm 6 õpilast.

4. peatükk Õppekavavälise tegevuse korraldamine 

§ 13.   Pikapäevarühm

  (1) Kooli direktor võib vallavalitsuse nõusolekul moodustada koolis pikapäevarühmi, mis pakuvad õpilastele järelevalvet, pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel.

  (2) Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu ja arvatakse sealt välja direktori otsusega vanema taotluse alusel.

§ 14.   Raamatukogu

  (1) Koolil on raamatukogu, mille töökorralduse alused kehtestab haridus- ja teadusminister.

  (2) Raamatukogu põhiülesanne on toetada trükiste, audiovisuaalsete ja muude infokandjate säilitamise ja kättesaadavaks tegemise kaudu kooli õppekava järgset õpet, arendada õpilaste iseseisva õppetöö ja teabe hankimise oskust ning lugemishuvi.

§ 15.   Huvitegevus

  (1) Huvitegevus on koolis toimuv või kooli korraldatud õppekava läbimist toetav või muu õppekavaväline tegevus.

  (2) Huvitegevuses kasutatakse erinevaid õppevorme ja -meetodeid, sh ringid ja stuudiod.

5. peatükk Õpilaste ja vanemate õigused ja kohustused 

§ 16.   Õpilaste õigused

  Õpilastel on õigus:
  1) kaudu osaleda koolielu edendamises ja arendamises, täita õpiülesandeid ja osaleda temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes;
  2) saada teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilaste õiguste ja kohustuste kohta;
  3) saada tugispetsialistide teenust;
  4) asutada klubisid, stuudioid ja ringe, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlustega;
  5) kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi jm vahendeid kooli kodukorras sätestatud korras;
  6) saada teavet ainelise abi ja soodustuste saamise kohta Vabariigi Valitsuse ning vallavolikogu poolt kehtestatud ulatuses ja korras;
  7) saada teavet koolikorralduse ja õpilaste õiguste kohta ning esmast teavet õppetöö sisu ja õppimisvõimaluste kohta;
  8) saada tasuta õpilaspilet;
  9) pöörduda oma õiguste kaitseks hoolekogu, vallavalitsuse, Haridus- ja Teadusministeeriumi, lastekaitseorganisatsiooni poole;
  10) olla valitud õpilasesindusse, osaleda selle töös ning õpilasesinduse.

§ 17.   Õpilaste kohustused

  Õpilane on kohustatud:
  1) täitma õpiülesandeid ja osalema temale koolipäevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes;
  2) täitma kooli kodukorda;
  3) omandama teadmisi ja oskusi vastavalt oma võimetele;
  4) kinni pidama väärika käitumise tavadest ja käituma kaasinimestega lugupidavalt;
  5) hoidma kooli kasutuses olevat vara.

§ 18.   Vanemate õigused

  Vanemal on õigus:
  1) olla kaasatud õpilase individuaalse õppekava koostamisel;
  2) esitada taotlus õpilase pikapäevarühma vastuvõtmiseks;
  3) saada teavet ja selgitusi kooli vastuvõtu tingimuste ja korra, koolikorralduse ning õpilaste õiguste ja kohustuste kohta;
  4) vähemalt üks kord aastas osaleda vanemate koosolekul;
  5) kandideerida vanemate esindajana kooli hoolekogusse;
  6) pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral;
  7) olla kaasatud kooli õppekava ja arengukava koostamisel.

§ 19.   Vanemate kohustused

  Vanemal on kohustus:
  1) luua koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
  2) esitada koolile oma kontaktandmed ja teavitada nende muutustest;
  3) tutvuda koolielu reguleerivate aktidega;
  4) pöörduda kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole;
  5) taotleda vajaduse korral koolilt ja vallavalitsuselt õigusaktide sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist.

§ 20.   Vanemate vastutus

  Vanem vastutab koolikohustuse täitmise tagamata jätmise eest.

§ 21.   Õpilasesindus

  (1) Koolis on õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires koolisisestes suhetes ning teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega. Õpilasesindus lähtub oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.

  (2) Kooli õpilasesindus tegutseb õpilasesinduse põhimääruse alusel, millega sätestatakse esinduse üldpõhimõtted, eesmärgid, õigused ja kohustused, sisekorraldus ja juhtimine ning tegevuse lõpetamine.

  (3) Õpilasesinduse põhimääruse koostab õpilaskond, kiidab heaks õpilasesindus ja kinnitab kooli direktor.

  (4) Esimesed õpilasesinduse valimised korraldab kooli direktor koos noorsootöö juhiga lähtudes demokraatlikest põhimõtetest.

  (5) Õpilasesinduse poolt valitud liikmel on õigus esindada õpilasesindust kooli õppenõukogu ja hoolekogu töös.

  (6) Õpilasesindus annab oma arvamuse kooli põhimäärusele, arengukavale, õppekavale ja kodukorrale.

6. peatükk Koolitöötajate õigused ja kohustused 

§ 22.   Kooli personal

  (1) Koolitöötajaks on pedagoogid ja teised töötajad (edaspidi personal).

  (2) Pedagoogidena käsitatakse direktorit, õpetajaid ning teisi õppe ja kasvatuse alal töötavaid isikuid.

  (3) Arvestades haridus- ja teadusministri kehtestatud koolitöötajate miinimumkoosseisu, kinnitab kooli personali koosseisu eelarve piires direktor.

  (4) Töölepingud sõlmib ja lõpetab kooli direktor vastavalt töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

  (5) Pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks korraldab direktor avaliku konkursi hoolekogu poolt kehtestatud korras.

§ 23.   Õpetajad

  (1) Põhikoolis töötavad klassiõpetajad ja ühe või mitme õppeaine õpetajad.

  (2) Õpetaja põhiülesanne on toetada iga õpilase arengut ning aidata õpilasel kujundada huvi- ja võimetekohast õpiteed. Õpetaja ametialane kohustus on arendada oma kutseoskusi ja olla kursis haridusuuendustega.

  (3) Õpetaja tööaja arvestamise ja töötasustamise aluseks on ametikoht. Õpetaja tööaeg jaguneb vahetu õppekasvatustöö ja teiste, töölepingust, ametijuhendist ja töökorralduse reeglitest tulenevate või tööandja antud ülesannete vahel.

  (4) Õpetaja kvalifikatsiooninõudeks on vähemalt kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsid.

§ 24.   Kooli personali ülesanded, õigused ja kohustused

  (1) Pedagoogilise personali ülesandeks on õpilaste õpetamine ja kasvatamine, mis põhineb vastastikusel lugupidamisel ja teineteisemõistmisel ning koostööl õpilaste lastevanematega.

  (2) Kooli teenindava personali ülesandeks on tagada kooli häireteta töö ja majandamine ning vara säilimine ja korrasolek.

  (3) Kooli personali konkreetsed tööülesanded, õigused kohustused ja vastutus on määratakse kooli töökorralduse reeglite, ametijuhendi ja töölepinguga.

7. peatükk Kooli juhtimine 

§ 25.   Kooli direktor

  (1) Kooli juhib direktor.

  (2) Direktor kindlustab kooli tulemusliku ja häireteta töö ning kodukorra täitmise, juhib õppe- ja kasvatustegevust koostöös õppenõukogu, kooli hoolekogu ja õpilasesindusega.

  (3) Direktorit asendab puhkusel või töölähetuses olemise ajal ning haigestumise korral direktori poolt määratud isik.

  (4) Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud korrale.

  (5) Direktoriga sõlmib töölepingu vallavanem või tema poolt volitatud ametiisik.

§ 26.   Direktori ülesanded

  (1) Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ja muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Direktor:
  1) korraldab kooli valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist;
  2) korraldab kooli arengukava koostamist;
  3) korraldab kooli finantsmajanduslikku tegevust;
  4) kinnitab asutuse struktuuri ja töötajate koosseisu informeerides sellest eelnevalt vallavalitsust;
  5) esitab vallavalitsusele kooli eelarve kava ja eelarve muudatuste ettepanekud;
  6) teostab tehinguid seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks vallaeelarves ettenähtud vahendite piires;
  7) tegutseb kooli nimel ja esindab seda ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  8) sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingud;
  9) annab oma pädevuse piires kooli töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  10) vastutab asjaajamise õigsuse ja dokumentide säilitamise eest;
  11) sõlmib igapäevase õppe- ja majandustegevuse raames kooli nimel lepinguid ja kokkuleppeid.

§ 27.   Juhtkond

  (1) Kooli juhtkond on direktori poolt moodustatud direktorile nõu andvad isikud, mille koosseisu kinnitab direktor.

  (2) Juhtkond võtab vastu ja täidab koolielu korralduslikke otsuseid.

  (3) Juhtkonna otsused on koolitöötajatele täitmiseks kohustuslikud.

  (4) Juhtkonna koosolekud protokollitakse.

§ 28.   Õppenõukogu

  (1) Koolil on õppenõukogu. Õppenõukogu liikmeteks on kooli direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori poolt nimetatud isikud. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse esindaja.

  (2) Õppenõukogu ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse korraldamine, analüüsimine ja hindamine ning kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (3) Õppenõukogu tegutseb haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

§ 29.   Kooli metoodikanõukogu

  (1) Koolis tegutseb metoodikanõukogu, mille ülesanne on õppe- ja metoodilise tegevuse kavandamine, korraldamine ja analüüsimine.

  (2) Metoodikanõukogu koosseisu, täpsemad ülesanded ja tegevuse korraldamise põhimõtted kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

§ 30.   Hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organisatsioon, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (2) Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

  (3) Hoolekogu moodustamise ja selle töökorra kehtestab volikogu.

8. peatükk Majandamise alused, aruandlus ja järelevalve 

§ 31.   Kooli vara

  (1) Kooli kasutuses oleva vara moodustavad talle sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks Valga vallavara eeskirja alusel antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Kooli kasutuses olev vara on Valga valla omand.

  (3) Kooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Valga Vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

§ 32.   Kooli eelarve ja finantstegevuse korraldamine

  (1) Koolil on valla eelarves iseseisev eelarve.

  (2) Kooli eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigi- ja vallaeelarvest, laekumistest eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, annetustest ning kooli põhimääruses sätestatud kooli õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest.

  (3) Koolil on õigus osutada tema kasutuses ja valduses oleva varaga tasulisi teenuseid.

  (4) Tasuliste teenuste loetelu ja hinnakirja kehtestab direktori ettepanekul vallavalitsus.

  (5) Kooli raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

§ 33.   Asjaajamine ja aruandlus

  (1) Kool korraldab oma asjaajamist õigusaktidega kehtestatud nõuete ja asjaajamiskorra kohaselt.

  (2) Õppe- ja kasvatusalaste kohustuslike dokumentide pidamine ja täitmine toimub haridus- ja teadusministri määruses kehtestatud korras.

  (3) Kool esitab aruanded riigi õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

§ 34.   Järelevalve

  (1) Haldusjärelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet kooli ja direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teeb vallavalitsus.

9. peatükk Ümberkorraldamine, pidamise üleandmine ja tegevuse lõpetamine 

§ 35.   Kooli ümberkorraldamine, pidamise üleandmine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kooli korraldab ümber ja tegevuse lõpetab kooli pidaja arvestades õigusaktide ettenähtud tingimusi ja tähtaegu.

  (2) Kooli ümberkorraldamise, pidamise üleandmise või tegevuse lõpetamise otsusest teavitatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi, kooli õpilasi, koolitöötajaid ning õpilaste elukoha järgseid vallavalitsusi kirjalikult vähemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust.

  (3) Kooli ümberkorraldamine ja -kujundamine ning tegevuse lõpetamine toimub vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele.

10. peatükk Rakendussätted 

§ 36.   Kooli põhimääruse kehtestamine, muutmine ja täiendamine

  (1) Kooli põhimääruse ja selle muudatused kehtestab vallavolikogu.

  (2) Kooli põhimäärus ja selle muudatused ning täiendused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule, v.a juhul, kui muudatus tuleneb seadusest.

§ 37.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Valga Vallavolikogu 26. oktoobri 2018 määrus nr 51 „Valga Priimetsa Kooli põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 38.   Määruse jõustumine.

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Alar Nääme
esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json