HaridusKool

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Tõrva valla haridusasutuste hoolekogude moodustamise kord ja töökord

Väljaandja:Tõrva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.01.2024, 13

Tõrva valla haridusasutuste hoolekogude moodustamise kord ja töökord

Vastu võetud 28.12.2023 nr 23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1, huvikooli seaduse § 17 lõike 1 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Tõrva valla üldhariduskoolide ja huvikoolide (edaspidi kool) ning koolieelsete lasteasutuste (edaspidi lasteaed) hoolekogu moodustamise kord ja töökord.

§ 2.   Hoolekogu ülesanne

  (1) Üldhariduskooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (2) Huvikooli hoolekogu suunab huvikooli tegevust ning teeb ettepanekuid huvikooli direktorile ja kooli pidajale huvikooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.

  (3) Lasteaia hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.

§ 3.   Hoolekogu koosseis

  (1) Ühe asutusena tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kuuluvad:
  1) kooli pidaja esindaja;
  2) kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab põhikooli ja üks gümnaasiumi õpetajaid;
  3) lapsevanemate esindajad, arvestusega igast kooliastmest kuni kaks esindajat;
  4) vilistlaste esindaja;
  5) kooli toetava organisatsiooni esindaja;
  6) kaks õpilasesinduse esindajat, kellest üks esindab põhikooli ja üks gümnaasiumi õpilasi.

  (2) Ühe asutusena tegutseva põhikooli ja lasteaia hoolekogu koosseisu kuuluvad:
  1) kooli pidaja esindaja;
  2) vähemalt neli õppenõukogu esindajat ehk iga õppekoha lasteaiaõpetajate ja kooliõpetajate esindajad;
  3) iga õppekoha lasteaialaste iga rühma vanemate esindajad ja kooliosa lapsevanemate esindajad;
  4) vilistlaste esindaja;
  5) kooli toetava organisatsiooni esindaja;
  6) kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus, siis õpilasesinduse nimetatud kaks esindajat.

  (3) Huvikooli hoolekogu koosseisu kuuluvad:
  1) kooli pidaja esindaja;
  2) kooli toetava organisatsiooni esindaja;
  3) lastevanemate esindajat;
  4) kuni kaks õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindajat;
  5) õpilaste esindaja.

  (4) Lasteaia hoolekogusse kuuluvad:
  1) iga rühma vanemate esindaja;
  2) iga õppekoha õpetajate esindaja;
  3) lasteasutuse pidaja esindaja.

  (5) Kooli või lasteaia direktor otsustab asendusliikmete vajaduse ning algatab esindajate valimise. Vanemate, vilistlaste ja kooli toetava organisatsiooni esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust.

  (6) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda asutuse töötajate hulka.

  (7) Vallavalitsusele hoolekogu liikmete kandidaatide esitamisel lähtub direktor järgmistest põhimõtetest:
  1) õpetajate esindajad valitakse õppe- või pedagoogilise nõukogu koosolekul;
  2) vanemate esindajad valitakse lastevanemate koosolekul, mille kutsub kokku kooli või lasteaia direktor;
  3) kooli või lasteaeda toetava organisatsiooni esindaja kooskõlastatakse organisatsiooniga, keda liige hoolekogus esindab;
  4) vilistlaste esindaja kooskõlastatakse vilistlaste organisatsiooniga selle olemasolul.

§ 4.   Vanemate esindaja valimine koolis

  (1) Kooli õpilaste vanemad valivad hoolekogusse oma esindajad kooli lastevanemate üldkoosolekul või lastevanemate hulgas korraldatava kirjaliku või elektroonilise hääletuse teel.

  (2) Lastevanemate üldkoosolekul valitakse vanemate esindajad hääletamise teel. Kandidaadi võib üles seada iga üldkoosolekust osavõttev vanem. Kandidaadiks võib olla üles seatud iga vanem. Valituks osutuvad enim hääli saanud kandidaadid.

  (3) Kandidaadid kirjalikult korraldatavaks hääletuseks seatakse üles klassi lastevanemate koosolekutel. Vanemate esindaja kandidaadiks võib olla iga klassikoosolekul üles seatud lapsevanem.

  (4) Kirjaliku hääletuse puhul osutuvad valituks enim hääli saanud kandidaadid.

  (5) Vanemate esindaja valimine protokollitakse. Protokoll registreeritakse dokumendiregistris.

§ 5.   Vanemate esindaja valimine lasteaias

  (1) Lasteaias valivad iga rühma laste vanemad hoolekogusse oma esindaja.

  (2) Vanemate esindajaks ei või olla isik, kes on samas lasteaias valitud mõne teise rühma vanemate esindajaks.

  (3) Vanemate esindaja valitakse rühma lastevanemate koosolekul hääletamise teel. Kandidaadi võib üles seada iga koosolekust osavõttev vanem. Kandidaadiks võib olla üles seatud iga vanem. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat.

  (4) Vanemate esindaja valimine protokollitakse. Protokoll registreeritakse dokumendiregistris.

§ 6.   Asendusliikme valimine

  (1) Kooli või lasteaia direktori otsusel võib vanemate ja õpilaste esindajana hoolekogusse valitavale isikule (põhiliige) valida asendusliikme. Asendusliige valitakse põhiliikme valimisega samas korras.

  (2) Asendusliige osaleb hoolekogu töös hääleõigusega, kui põhiliige ei saa hoolekogu töös osaleda või põhiliikme volitused on lõppenud.

§ 7.   Hoolekogu koosseisu kinnitamine ja liikmete volitused

  (1) Vallavalitsus kinnitab koosseisuliste muutuste korral igaks õppeaastaks lasteaia hoolekogu koosseisu jooksva õppeaasta oktoobrikuu jooksul ja üldhariduskooli hoolekogu koosseisu jooksva õppeaasta novembrikuu jooksul.

  (2) Huvikooli hoolekogu moodustab vallavalitsus.

  (3) Hoolekogu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

  (4) Hoolekogu liikme volitused lõpevad enne tähtaega:
  1) esindajaks valitud vanema lapse väljaarvamisel kooli õpilaste või lasteaia rühma nimekirjast;
  2) esindatavate otsusel uue esindaja valimisel;
  3) esindajaks valitud õppenõukogu või õpetajate esindaja töösuhte lõppemisel;
  4) esindajaks valitud õpilase väljaarvamisel kooli õpilaste nimekirjast;
  5) esindaja surma korral;
  6) hoolekogu liikme kirjaliku avalduse põhjal.

§ 8.   Hoolekogu koosseisu muutmine

  (1) Liikme volituste lõppemisel teavitab kooli või lasteaia direktor sellest koheselt vallavalitsust ning esitab vallavalitsusele taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks koos uue esindaja andmetega.

  (2) Pärast taotluse saamist otsustab vallavalitsus koosseisu muutmise üle ning kinnitab hoolekogu uue koosseisu.

§ 9.   Hoolekogu juhtimine ja töö korraldamine

  (1) Hoolekogu valib enda hulgast esimehe, aseesimehe ja sekretäri.

  (2) Hoolekogu juhib ja hoolekogu tööd korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

§ 10.   Hoolekogu töövorm

  (1) Hoolekogu töövorm on koosolek. Koosoleku vormid on:
  1) koosolek, kus kõik liikmed viibivad füüsiliselt ühes ruumis;
  2) elektroonne koosolek, kus kõik liikmed osalevad läbi arvuti või muu osalemist võimaldava seadme vahendusel, millel on kogu koosoleku vältel kaamera sisse lülitatud, võimaldamaks visuaalselt tuvastada osaleva hoolekogu liikme isikut;
  3) hübriidkoosolek, kus osa liikmeid osaleb füüsiliselt ja osa liikmeid arvuti muu osalemist võimaldava seadme vahendusel, millel on kogu koosoleku vältel kaamera sisse lülitatud, võimaldamaks visuaalselt tuvastada osaleva hoolekogu liikme isikut.

  (2) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt kord kvartalis.

  (3) Koosolekut juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ning protokollib hoolekogu sekretär.

§ 11.   Hoolekogu korraline koosolek

  (1) Hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku direktor. Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, vastavalt vajadusele.

  (2) Korralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kümme tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos korralise koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui viis tööpäeva enne koosoleku toimumist.

§ 12.   Hoolekogu erakorraline koosolek

  (1) Kiirete ja edasilükkamatute küsimuste otsustamiseks kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, omal initsiatiivil või vähemalt kolme hoolekogu liikme nõudmisel või kooli või lasteaia direktori või vallavalitsuse ettepanekul kokku erakorralise koosoleku hiljemalt viie tööpäeva jooksul ettepaneku saamisest.

  (2) Erakorralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos erakorralise koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui üks tööpäev enne koosoleku toimumist.

§ 13.   Koosoleku läbiviimine

  (1) Koosoleku päevakorda kavandatud küsimuste ja asjakohaste materjalide eelnevat ettevalmistamist ning tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

  (3) Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastava ala eksperte, moodustada komisjone või töörühmi.

  (4) Hoolekogu koosolekust võtab sõnaõigusega osa kooli või lasteaia direktor.

  (5) Hoolekogu koosolekust võivad osa võtta kooli või lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostavad ametiisikud. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe kutsel või loal.

§ 14.   Koosoleku protokoll

  (1) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (2) Koosoleku protokolli märgitakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
  3) koosoleku juhataja ja protokollija ees- ja perekonnanimi;
  4) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed;
  5) koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed;
  6) kinnitatud päevakord;
  7) koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja ettepanekud;
  8) vastuvõetud otsused;
  9) hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe ja sekretäri allkirjad.

  (3) Protokoll saadetakse hiljemalt viiendal tööpäeval pärast hoolekogu koosoleku toimumist hoolekogu liikmetele.

  (4) Hoolekogu protokollid koos muude hoolekogu tööd puudutavate dokumentidega säilitatakse vastavalt kooli või lasteaia asjaajamiskorrale dokumendihalduse infosüsteemis.

§ 15.   Hoolekogu otsustusvõime

  (1) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa enam kui pool hoolekogu liikmetest, sealhulgas esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, uue koosoleku kokku hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

§ 16.   Otsuste vastuvõtmine ja täitmine

  (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Hääletamine on hoolekogu otsusel avalik või salajane. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (2) Hoolekogu otsused tehakse adressaatidele teatavaks kolme tööpäeva jooksul pärast koosolekut.

§ 17.   Otsuse vastuvõtmine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu

  (1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

  (2) Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm tööpäeva.

  (3) Otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt hääletab üle poole hoolekogu liikmetest. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl. Hoolekogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (4) Hääletustulemused protokollib hoolekogu sekretär. Protokollile kirjutavad alla hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees ja sekretär.

§ 18.   Hoolekogu otsusega mittenõustumine

  Hoolekogu otsusega mittenõustumisel, samuti vaidlusküsimuste korral, on õpilasel, vanemal või hoolekogu liikmel õigus pöörduda kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest kooli või lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks.

§ 19.   Aruandlus

  Hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande esitab hoolekogu esimees üks kord õppeaastas kooli üldkoosolekul õpilaste vanematele ja 1. oktoobriks vallavalitsusele teadmiseks. Aruanne kajastab õppeaasta jooksul tehtud tööd ja plaane uueks õppeaastaks.

§ 20.   Rakendussätted

  (1) Tõrva Linnavolikogu määrus 22.02.2011 nr 5 „Tõrva Gümnaasiumi hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Maido Ruusmann
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json