HaridusKool

Teksti suurus:

Räpina Ühisgümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise kord

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.02.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.06.2021
Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2013, 14

Räpina Ühisgümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise kord

Vastu võetud 26.01.2011 nr 1
RT IV, 17.01.2013, 43
jõustumine 01.02.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.01.2013RT IV, 05.02.2013, 808.02.2013

Määrus kehtestatakse „Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse“ § 27 lõike 5, haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. a määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ § 2 lõike 1, „Perekonnaseaduse“ § 120, 122 ja 171, Räpina Ühisgümnaasiumi direktori ettepaneku ning kooli hoolekogu arvamuse alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse õpilaste Räpina Ühisgümnaasiumi (edaspidi RÜG) vastuvõtmise tingimused ja kord.

§ 2.   Üldsätted

  (1) RÜG tagab õppimisvõimalused igale koolikohustuslikule õpilasele, kelle jaoks RÜG on elukohajärgne kool.

  (2) Vanema jaoks on koolikohustuslikule isikule kooli valik vaba, kui koolis on vabu õppekohti.

  (3) RÜG-sse vastuvõtmiseks esitab vanem kirjaliku vormikohase avalduse.

  (4) Ühist hooldusõigust omavatel vanematel on ühine esindusõigus. Kui vanem esindab last iseseisvalt, eeldatakse teise vanema nõusolekut.

  (5) Teisest koolist tulnud õpilane võetakse RÜG-s vastu samale haridustasemele. Õpilane jätkab RÜG-s õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta on üle viidud.

  (6) Isiku õpilaste nimekirja arvamise otsuse teeb RÜG direktor.

  (7) Käesolevas määruses kasutatakse mõistet „vanem“ „lapse seadusliku esindaja“ tähenduses.

§ 3.   Õpilaste vastuvõtmine 1. klassi

  (1) 1. klassi võetakse õpilasi, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks.

  (2) Vanema taotlusel võimaldatakse koolikohustuslikust east nooremale lapsele õppimisvõimalus, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on Räpina Vallavalitsust (edaspidi vallavalitsus) õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab vallavalitsust õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, võib elukohajärgne kool võtta selle lapse õpilaseks vastu vaba õppekoha olemasolul koolis.

  (3) Koolikohustuslik isik, kes terviseseisundist tulenevalt ei ole koolikohustuslikku ikka jõudes saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, võib nõustamiskomisjoni soovitusel asuda koolikohustust täitma ühe õppeaasta võrra hiljem. Koolikohustuse täitmise alustamise edasilükkamise taotluse esitab vanem nõustamiskomisjonile.

  (4) RÜG 1. klassi vastuvõtmiseks esitab vanem kirjaliku vormikohase avalduse (vorm 1) 25. maiks kooli kantseleisse Kooli 5, Räpina, millele lisab:
  1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  2) vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  3) vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral;
  4) profülaktiliste kaitsesüstimiste kaardi, sisseastuja tervisekaardi selle olemasolul;
  5) kaks sisseastuja fotot 3 x 4 cm.

  (5) Vastuvõtmisest teavitatakse vanemat ning vastuvõetud õpilaste nimekiri avaldatakse RÜG veebilehel (http://www.yg.rapina.ee) käimasoleva aasta 15. juuniks.
[RT IV, 05.02.2013, 8 - jõust. 08.02.2013]

  (6) Käimasoleva aasta juuni alguses korraldatakse 1. klassi astuda soovijatele tutvumispäev „Täna mängime kooli“. Vanemale tutvustatakse lapse õppimisvõimalusi koolis ning lapsed kohtuvad esimese õpetajaga.

§ 4.   Vastuvõtt vabadele kohtadele 2.-9. klassini

  (1) Vabadele õpilaskohtadele 2.-9. klassini võetakse vastu koolikohustuslikke õpilasi, kelle jaoks RÜG on elukohajärgne kool, õpilase seadusliku esindaja kirjaliku vormikohase avalduse alusel.

  (2) Kooli vastuvõtmiseks esitab õpilase seaduslik esindaja:
  1) kirjaliku avalduse (vorm 1);
  2) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  3) vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  4) vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral;
  5) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
  6) koolidirektori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu;
  7) koolidirektori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui õpilane astub kooli õppeveerandi kestel;
  8) profülaktiliste kaitsesüstimiste kaardi, väljavõtte sisseastuja tervisekaardist;
  9) ühe sisseastuja foto 3 x 4 cm.

  (3) Vabade kohtade olemasolul võetakse vastu õpilasi, kelle elukohajärgseks kooliks ei ole RÜG.

§ 5.   Teadmiste ja oskuste hindamise kord gümnaasiumi vastuvõtmisel

  (1) Gümnaasiumiastmesse vastuvõtmist võib taotleda põhihariduse või sellele vastava välisriigi haridustaseme omandanud isik.

  (2) Õpilaskandidaadi RÜG 10. klassi vastuvõtmisel arvestatakse õpilaskandidaadi põhikooli lõputunnistust ja 9. klassi klassitunnistust.
[RT IV, 05.02.2013, 8 - jõust. 08.02.2013]

  (3) Kõik õpilaskandidaadid kutsutakse koos vanemaga vestlusele, kus selgitatakse välja õpilaskandidaadi ootused, eesmärgid ja valikained.
[RT IV, 05.02.2013, 8 - jõust. 08.02.2013]

  (4) [Kehtetu - RT IV, 05.02.2013, 8 - jõust. 08.02.2013]

  (5) RÜG 10. klassi ei võeta õpilasi, kellel on põhikooli lõputunnistusel «nõrk» või «puudulik» lõpueksamihinne või õppeaine viimane aastahinne või kelle käitumine on hinnatud aastahindega «mitterahuldav».
[RT IV, 05.02.2013, 8 - jõust. 08.02.2013]

§ 6.   Õpilaste vastuvõtmine gümnaasiumiastmesse

  (1) [Kehtetu - RT IV, 05.02.2013, 8 - jõust. 08.02.2013]

  (2) RÜG 10. klassi vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem vormikohase taotluse (vorm 1), millele lisab:
  1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  2) kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte, v.a digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral;
[RT IV, 05.02.2013, 8 - jõust. 08.02.2013]
  3) profülaktiliste kaitsesüstimiste kaardi, ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
  4) põhiharidust või sellele vastava välisriigi haridustaseme omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
  5) 9. klassi klassitunnistuse;
  6) iseloomustuse;
  7) kaks sisseastuja fotot 3 x 4 cm.

  (3) Gümnaasiumiõpilase ühest koolist teise üleminekul esitab ta lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud dokumentidele:
  1) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
  2) koolidirektori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu;
  3) koolidirektori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui õpilane astub kooli õppeveerandi, -perioodi kestel.

  (4) Dokumentide vastuvõtu ja vestlused korraldab gümnaasiumiastme õppealajuhataja.
[RT IV, 05.02.2013, 8 - jõust. 08.02.2013]

  (5) Dokumentide vastuvõtmise ja vestluste toimumise ajad avalikustatakse kooli veebilehel hiljemalt käimasoleva aasta 15. mail.
[RT IV, 05.02.2013, 8 - jõust. 08.02.2013]

  (6) Igal õppeaastal IV õppeveerandi algul korraldatakse 10. klassi astuda soovijatele lahtiste uste päev. Lahtiste uste päeval tutvustatakse õppimisvõimalusi RÜG-s.

  (7) RÜG 10. klasside komplekteerimine toimub käimasoleva aasta 19.-30. juunini. 10. klassi vastuvõetud õpilaste nimekiri avalikustatakse klasside kaupa tähestikulises järjekorras hiljemalt 30. juuniks kooli veebilehel.

  (8) Täiendavalt on võimalik taotleda kooli vastuvõtmist kuni 25. augustini ning vastuvõetud õpilaste nimekirjade lõplik kinnitamine toimub 30. augustil.

§ 7.   Õpilase vastuvõtmine teisest koolist

  (1) Õpilase ühest koolist teise üleminekuks loetakse õpilase ühe kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamist ning teise kooli samale haridustasemele vastuvõtmist.

  (2) Klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust, järgmistel juhtudel:
  1) välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul, kui ta ei ole varem Eestis õppinud;
  2) isiku puhul, kellel puudub läbitud õpinguid tõendav dokument;
  3) isiku puhul, kes on eelnevalt õppinud lihtsustatud õppes ja soovib õpinguid jätkata põhikooli riikliku õppekava järgi;
  4) isiku puhul, kes eelnevalt õppis koolis, kus rakendati põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud nominaalsest õppeajast erinevat nominaalset õppeaega;
  5) kutseõppeasutuse pooleli jätnud isiku puhul, kes soovib jätkata keskhariduse omandamist gümnaasiumis.

  (3) Euroopa koolist tulnud õpilase puhul arvestatakse Euroopa koolide põhikirja konventsioonis sätestatut. Õpilane asub õppima selles klassis, mis vastavalt käesoleva määruse lisas esitatud võrdlustabelile vastab Euroopa kooli klassile, kus ta õpingud katkestas.

§ 8.   Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase õpingute jätkamine

  (1) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilane, kes on enne välisriiki asumist õppinud Eesti koolis ning soovib jätkata põhihariduse omandamist Eestis, asub õppima sama kooli vastavas klassis, kus ta välisriigi õppeasutuses õppimise aega arvestades õpiks juhul, kui ta oleks õpinguid jätkanud Eestis ning oleks iga õppeaasta järel viidud üle järgmisse klassi. Õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema taotlusel võib õpilane vajadusel jätkata õpinguid madalamas klassis.

  (2) Kui õpilane on lahkunud välisriiki gümnaasiumiastmel õppides, siis on tal välisriigist tagasipöördumisel õigus jätkata õpinguid samas koolis. Kui õpilane on lahkunud välisriiki I-III kooliastmel õppides ja ta soovib välisriigist tagasipöördumisel jätkata õpinguid gümnaasiumiastmel, siis toimub õpilase vastuvõtt gümnaasiumi käesoleva korra § 5-7 sätestatud tingimustel.

  (3) Käesolevas paragrahvis nimetatud õpilasele koostatakse vajadusel individuaalne õppekava. Õpilasele koostatakse individuaalne õppekava lähtudes eelnevast õpikogemusest ja arvestades kooli õppekava.

§ 9.   Õpilaste üle arvestuse pidamine

  RÜG-s õppivate õpilaste üle arvestuse pidamine toimub õpilasraamatus ja Eesti Hariduse Infosüsteemis.

§ 10.   Õpilaste vastuvõtmise korra avalikustamine

  RÜG õpilaste vastuvõtmise kord avalikustatakse RÜG veebilehel.

§ 11.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. veebruaril 2011. aastal.

Lisa 1 Avalduse vorm

Lisa 2 Võrdlustabel

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json