Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Vändra valla raamatukogude kasutamise eeskiri

Väljaandja:Vändra Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2019
Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2013, 34

Vändra valla raamatukogude kasutamise eeskiri

Vastu võetud 19.02.2008 nr 4

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 22 lõike 1 punkti 37 ja "Rahvaraamatukogu seaduse" § 16 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Vändra valla raamatukogude (edaspidi raamatukogu vastavas käändes) teeninduse korraldus, lugejate õigused, kohustused ja vastutus ning Avaliku Internetipunkti kasutamise alused.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) Avalik Internetipunkt (AIP) on Interneti (püsi)ühendusega arvutitega varustatud koht raamatukogus, kus kõigil soovijail on võimalik kasutada arvutit raamatukogu lahtiolekuajal. AIP võimaldab juurdepääsu Internetis olevale avalikule elektroonilisele teabele.
  2) teavik on mis tahes objekt raamatukogus, millele on talletatud informatsiooni.

2. peatükk Raamatukogu teeninduse korralduse põhimõtted ja teenused 

§ 3.   Raamatukogu teeninduse korralduse põhimõtted

  (1) Raamatukogud on üldkasutatavad raamatukogud.

  (2) Raamatukogude teeninduspiirkond on eelkõige Vändra vald, seejärel Vändra valla naabervallad. Raamatukoguhoidjal on iseseisvalt õigus otsustada teeninduspiirkonna laiendamise üle.

  (3) Raamatukogu lahtiolekuajad kinnitab Vändra Vallavalitsus.

  (4) AIP võimaldab põhiteenusena tasuta juurdepääsu avalikule teabele. AIP kasutamise õigus on õpilastel alates 2.klassist.

  (5) Arvuti kasutamise aega saab ette registreerida kuni seitse päeva ning maksimaalselt üheks tunniks korraga. Kui registreerunuid samale arvutile ei ole, saab seda arvutit kasutada kauem. Kui etteregistreerunu jääb hiljaks kümme minutit, läheb arvuti kasutamise õigus üle järgmisele soovijale.

  (6) Enne AIP teenuse kasutamist esitab külastaja fotoga isikut tõendava dokumendi ning annab AIP päevikusse allkirja internetipunkti kasutamise eeskirjaga tutvumise kohta. Raamatukoguhoidja registreerib AIP päevikus konkreetse isiku tööaja alguse ja lõpu.

  (7) Arvuti kasutamise õigus on ühel inimesel korraga, austades teiste inimeste privaatsust.

  (8) AIP-kasutajal on kohustus täita käesoleva eeskirja nõudeid.

  (9) AIP varasse tuleb suhelda heaperemehelikult, ruumi ja inventari rikkumisel on AIP kasutaja kohustatud hüvitama enda süül tekkinud kahju vastavalt kehtivale seadusandlusele.

§ 4.   Raamatukogu teenused

  (1) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus ning üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine. Põhiteenuseid osutab raamatukogu tasuta.

  (2) Raamatukogu eriteenused (koopiate ja väljatrükkide tegemine, skaneerimine, jm) võivad olla tasulised. Tasuliste teenuste nimekirja ja hinnad kehtestab Vändra Vallavalitsus. Tasuliste teenuste nimekiri ja hinnad peavad olema raamatukogus välja pandud lugejatele nähtaval kohal.

  (3) Raamatukogu teenuseid võib kasutada igaüks, v.a. lugeja, kellelt on rahvaraamatukogu seaduse § 17 lõike 3 alusel võetud ära raamatukogu kasutamise õigus.

§ 5.   Teavikute kohalkasutus

  (1) Teavikute kohalkasutus on nende kasutamine raamatukogu ruumides.

  (2) Avariiulitel olevaid teavikuid võib kasutada raamatukoguhoidja vahenduseta. Teatmekirjandust koju ei laenutata, samuti üldjuhul ei laenutata koju jooksval nädalal saabunud ajalehti ja jooksval kuul saabunud ajakirju.

§ 6.   Teavikute kojulaenutus

  (1) Teaviku kojulaenutus on raamatukogu teaviku kasutamine väljaspool raamatukogu ruume.

  (2) Koju saab lugeja teavikuid laenutada vaid enda nimele lugejapileti või isikut tõendava dokumendi esitamisel. Kojulaenutus registreeritakse laenutuste andmebaasis või lugejakaardil. Kuni 7-aastased lapsed saavad teavikuid laenutada ainult koos seadusliku esindajaga.

  (3) Kojulaenutusele antud teaviku tagastamiseks määratakse tagastustähtaeg. Lugejat teavitatakse tagastamise aja viimasesest kuupäevast (tagastamise tähtpäevast).

  (4) Teaviku tagastustähtaeg on 21 päeva, perioodikal 10 päeva. Vajadusel ning laenutaja ja raamatukoguhoidjaga kokkuleppel võib määrata kuni 3-kuulise tagastustähtaja.

  (5) Lugeja taotlusel ja juhul, kui teavikut ei ole soovinud laenutada teised lugejad, võib teaviku tagastamiseks määrata uue tähtaja. Uut tagastustähtaega võib taotleda korduvalt. Tagastustähtaja pikendamist võib lugeja taotleda pöördudes vahetult raamatukogu töötaja poole või ka telefoni ja elektronposti teel.

  (6) Juhul kui vajalik teavik on kojulaenutuses, on lugejal võimalus registreeruda tellimisjärjekorda. Tellimisjärjekorda peab raamatukoguhoidja. Teaviku tagastamisest teavitatakse registreerunud lugejat temaga kokkulepitud viisil.

  (7) Tagastamise tähtpäevaks mitte tagastatud teavikute kohta saadetakse lugejale meeldetuletus või helistatakse hiljemalt 1 kuu jooksul alates tagastamise tähtpäevast.

  (8) Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikuid tagastamise tähtpäevaks, võtab raamatukogu viivist vallavalitsuse poolt kehtestatud määras. Viivis tasutakse teaviku tagastamisel sularahas raamatukoguhoidjale. Lugeja annab viivise maksmise kohta allkirja vastavasse registrisse. Lugejale väljastatakse viivise tasumise kohta kviitung.

  (9) Viivise tasumiseni võlglasele teavikuid ei laenutata.

  (10) Iga kuu 1-5.kuupäevadel ja iga kalendriaasta jaanuaris tagastatud teavikute eest viivist ei võeta.

  (11) Lugejale, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimeline raamatukogu külastama, osutab raamatukogu nende soovil tasuta kojulaenutusteenust.

§ 7.   Elektroonilised teenused

  (1) Elektroonilised raamatukoguteenused on teenused, mida raamatukogu osutab andmesidevõrgu kaudu.

  (2) Raamatukogu osutab järgmisi elektroonilisi teenuseid: tagastamistähtaja pikendamine, info andmine lugejat huvitava teaviku olemasolu kohta, infopäringutele vastamine.

  (3) Raamatukogu võimaldab lugejale juurdepääsu avalikustatud teabele ning avalikele andmebaasidele andmesidevõrgu kaudu.

  (4) Raamatukogu töötaja on kohustatud abistama lugejaid riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

§ 8.   Teatme- ja teabeteenindus

  (1) Raamatukogu osutab lugejale teatme- ja teabeteenindust, vastates infopäringutele raamatukogu enda ja teiste asutuste andmebaaside põhjal.

  (2) Lugeja esitab päringu suuliselt (ka telefoni teel) või kirjalikult (ka elektronposti teel). Vastus antakse lugejale sobivas vormis kas kirjalikult või suuliselt.

§ 9.   Raamatukogudevaheline laenutus

  (1) Raamatukogu kogudes puuduvaid teavikuid tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.

  (2) Raamatukogudevahelise laenutuse kasutamine registreeritakse. Arvestatakse teistelt raamatukogudelt saadud ja teistele raamatukogudele esitatud tellimusi ning nende täitmist.

  (3) Lugeja tasub teaviku tagastamise postikulud teaviku tellinud raamatukogule sularahas vastavalt postikulu dokumentidele, saades vastu kviitungi.

3. peatükk Lugejaks registreerimine, lugejate õigused, kohustused ja vastutus 

§ 10.   Lugejaks registreerimine

  (1) Määruse mõistes on lugeja raamatukogu registreeritud kasutaja.

  (2) Alaealist esindab registreerimistoimingutes ja lugeja õiguste ning kohustuste täitmisel tema seaduslik esindaja (vanem või eestkostja).

  (3) Lugeja registreeritakse isikut tõendava dokumendi alusel üks kord raamatukogu lugejate andmebaasis. Andmebaasis või lugeja registreerimiskaardil on järgmised lugejaandmed:
  1) nimi;
  2) elukoht (postiaadress);
  3) telefon;
  4) elektronposti aadress;
  5) lugejarühm;
  6) isikukood.

  (4) Lugeja saab lugejaks registreerimisel lugejapileti.

  (5) Registreerimisel tutvustatakse lugejale raamatukogu kasutamise eeskirja. Eeskirja tundmise kohta annab lugeja allkirja lugejakaardile.

  (6) Iga kalendriaasta algul kontrollitakse ja parandatakse andmebaasis lugejate andmed ning lugeja registreeritakse ümber. Võlglased registreeritakse ümber pärast võlgnevuse likvideerimist.

§ 11.   Lugeja õigused

  (1) Lugejal on õigus kasutada teavikuid raamatukogu ruumides (kohalkasutus) ja laenutada teavikuid kasutamiseks väljaspool raamatukogu ruume (kojulaenutus).

  (2) Lugejal on õigus taotleda raamatukogult teatme- ja teabeteenindust, puuduva teaviku või informatsiooni tellimist teisest raamatukogust.

  (3) Lugejal on õigus saada raamatukogult teenusealast nõustamist ja igakülgset abi ning juhendamist riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

§ 12.   Lugeja kohustused

  (1) Lugeja esitab raamatukogust laenutamisel lugejapileti või isikut tõendava dokumendi. Lugejapiletit ei tohi anda teistele isikutele. Lugejapileti kaotamise korral peab lugeja teavitama raamatukogu. Uus lugejapilet väljastatakse tasulisena vastavalt pileti maksumusele.

  (2) Lugeja on kohustatud raamatukogu teavitama lugejate andmebaasi märgitud andmete muutumisest ning esitama raamatukogule uued andmed.

  (3) Lugeja peab hoidma teavikuid nende säilimiseks vajaliku hoolega. Teavikutesse ei tohi kirjutada. Teavikuid ei tohi lõhkuda ega määrida. Lugeja kohustub teaviku tagastama olukorras, millises ta teaviku laenutas. Teaviku kahjustamisest on lugeja kohustatud teavitama raamatukogu töötajat.

  (4) Lugeja on kohustatud laenutatud teaviku tagastama laenutustähtaja jooksul.

  (5) Raamatukogus peab lugeja säilitama korda ja vaikust, lülitama mobiiltelefonid vaiksele režiimile ja kasutama teenuseid viisil, mis ei häiriks teisi lugejaid ega kahjustaks raamatukogu vara.

  (6) Lugeja on kohustatud tasuma õigusaktidega sätestatud kahju- ja viivisetasu.

  (7) Lugeja on kohustatud tutvuma raamatukogu kasutamise eeskirjaga ning seda täitma.

§ 13.   Lugeja vastutus

  (1) Kui lugeja ei tagasta teavikut tagastamise tähtpäevaks, peab lugeja maksma viivist määruse § 6 lõikes 8 sätestatud korras.

  (2) Tagastamata või rikutud teaviku peab lugeja asendama sama teavikuga või tasuma teaviku hinna.

  (3) Lugejalt, kes ei ole määratud tähtajaks täitnud teaviku rikkumise või tagastamata jätmise hüvitamise kohustust või kes korduvalt on rikkunud raamatukogu sisekorda, võib võtta raamatukogust teavikute laenamise õiguse ära kuni üheks aastaks. Otsuse teavikute laenamise õiguse äravõtmiseks teeb raamatukoguhoidja, kes vormistab otsuse kirjalikult ning teeb märke lugejakaardile või lugejate andmebaasis.

  (4) Raamatukogu annab lugejale tähtaja käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud summade tasumiseks. Tähtpäevaks maksmata summa tasumiseks teeb vallavalitsus või tema volitusel raamatukogu, lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on vallavalitsusel või tema volitatusel raamatukogul õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

  (6) Lugejailt, kelle elukohaks ei ole Vändra vald, võib võtta teavikute kojulaenutamisel tagatisraha vallavalitsuse poolt kehtestatud määras. Teaviku tagastamisel raamatukogusse tagastatakse lugejale sama summa.

4. peatükk Avaliku internetipunkti kasutamise eeskiri 

§ 14.   Raamatukogu raamatukoguhoidja kohustused

  Raamatukogu raamatukoguhoidja:
  1) abistab isikuid riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse veebilehtedele juurdepääsu saamiseks;
  2) registreerib eelnevalt AIP kasutajad kohapeal, telefoni või elektronposti teel;
  3) käivitab ja lülitab välja arvutid,
  4) kontrollib arvutite korrasolekut;
  5) annab juhiseid AIP kasutamiseks;
  6) tõkestab arvutite väärkasutamise;
  7) kontrollib arvutite kasutamise aega;
  8) registreerib arvuti kasutamise;
  9) teavitab arvuti rikkest IT-spetsialisti;
  10) IT-spetsialist korraldab arvuti remondi ja hoolduse.

§ 15.   AIP-i kasutaja õigused

  AIP kasutajal on õigus:
  1) eelregistreerimisel määratud ajal kasutada tasuta AIP arvuteid;
  2) saada abi raamatukoguhoidjalt;
  3) pääseda tasuta juurde avalikule teabele.

§ 16.   AIP-i kasutaja kohustused

  AIP kasutaja on kohustatud:
  1) kohe teatama raamatukoguhoidjale tõrgetest arvuti või programmi käivitamisel, riistvara mittekorrasolekust, lõhkumisest või kadumisest;
  2) enne printimist või kopeerimismasina kasutamist informeerima raamatukoguhoidjat;
  3) täitma raamatukogu raamatukoguhoidja korraldusi.

§ 17.   AIP kasutajal on keelatud

  AIP kasutajal on keelatud:
  1) süüa, juua ja suitsetada AIP töökohal;
  2) häirida teisi kasutajaid;
  3) viibida raamatukogu ruumis mobiiltelefoniga, mis ei ole vaiksel režiimil;
  4) muuta arvutite häälestust;
  5) installeerida tarkvara ja laadida faile kõvakettale;
  6) omavoliliselt välja lülitada arvuteid või neid alglaadida;
  7) mängida arvutimänge;
  8) laadida maha piraattarkvara;
  9) installeerida arvutisse isiklikku tarkvara;
  10) kasutada AIP tehnikat ja ressursse ühiskondlike kõlblusnormidega vastuolus olevate materjalide tarbimiseks ja levitamiseks.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 18.   Määruse tühistamine

  Tühistada Vändra Vallavolikogu 19.veebruari 2002.a. määrus nr.6 "Vändra valla raamatukogude kasutamise eeskirja kinnitamine".

§ 19.   Määruse rakendamine

  (1) Käesolevas eeskirjas nimetatud kahju- ja viivisetasu, tagatisraha suurused, eriteenuste (koopiad, väljatrükid jm) hinnad kehtestab vallavalitsus oma määrusega.

  (2) Määrust rakendatakse 01.märtsist 2008.a.

Ilmar Teevet
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json