Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Kohanime määramise kord

Väljaandja:Vändra Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2013, 36

Kohanime määramise kord

Vastu võetud 20.01.2009 nr 2

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 22 lõike 2 ja "Kohanimeseaduse" § 5 lõike 1 punkti 3, lõike 4 ja § 6 lõike 8 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega delegeeritakse volikogu poolt seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud kohanimemääraja ülesanded vallavalitsusele ning määratakse, milline on kohanime määramise, sealhulgas kohanime määramise eelnõu avalikustamise kord Vändra vallas.

§ 2.  Kohanimemääraja

 (1) Vändra vallas määrab kohanimesid Vändra Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

 (2) Detailplaneeringu korral võib kohanimed määrata Vändra Vallavolikogu detailplaneeringu kehtestamisega.

§ 3.  Vallavalitsuse pädevus

  Vallavalitsuse pädevuses on:
 1) tänavale, ühissõidukipeatusele või muule omavalitsusüksuse territooriumile jäävale nimeobjektile, välja arvatud seadusega sätestatud erandid ja kohanimekohustuseta objektid, ametliku nime määramine;
 2) aadressi määramine, arvestades aadresskohale määratud nime. Aadressi määramisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse 20.detsembri 2007.a. määruses "Aadressandmete süsteem" sätestatust;
 3) kohaliku omavalitsuse poolt arvamuse andmine, kui kohanimemäärajaks on Vabariigi Valitsus või minister;
 4) kooskõlastuste, nõusolekute ja arvamuste andmine eraomandis olevale maaüksusele või sellel paiknevale nimeobjektile kohanime, võõrkeelse kohanime ja rööpnime määramise osas;
 5) kohanime muutmine ja kehtetuks tunnistamine;
 6) muude käesolevas korras reguleerimata teistest õigusaktidest tulenevate kohanimemääraja õiguste ja kohustuste täitmine.

§ 4.  Kohanime määramise eelnõu avalikustamine

  Vallavalitsus avalikustab kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise korralduse andmist valla ametlikul kodulehel ja väljapanekuga vallavalitsuse kantseleis.

§ 5.  Otsustamine

 (1) Vallavalitsus määrab kohanime korraldusega.

 (2) Kohanime määramine võib olla osa planeeringu kehtestamise otsusest.

§ 6.  Otsusest teavitamine

 (1) Vallavalitsus saadab kohanime määramise õigusakti kümne päeva jooksul kohanimenõukogule ja riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale.

 (2) Vallavalitsus annab kohanime määramisest avalikkusele teada valla ametlikul kodulehel ja kohanime määramise aluseks oleva õigusakti väljapanekuga vallavalitsuse kantseleis.

§ 7.  Muud nimeobjektid

 (1) Kohanime võib määrata kohanimekohustuseta objektile, kui seda on vaja kohanime alusel eristada.

 (2) Kohanimekohustuseta objektile määrab kohanime vallavalitsus, arvestades võimaluse korral objekti omaniku ettepanekut.

§ 8.  Rakendussätted

  Määrus jõustub avalikustamisest.

Ilmar Teevet
Vallavolikogu esimees