HaridusHuviharidus

HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Erahuvikoolidele toetuse andmise kord

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.07.2017
Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2013, 51

Erahuvikoolidele toetuse andmise kord

Vastu võetud 30.06.2011 nr 39

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja erakooliseaduse § 22 lg 4 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Erahuvikoolidele toetuse andmise kord (edaspidi kord) sätestab erahuvikoolide jaoks Tartu linna eelarvest toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse andmise ning toetuse kasutamise üle kontrolli teostamise korra.

 (2) Toetuse andmise eesmärgiks on arendada huvialast tegevust Tartu linnas ning süvendada oskuseid kunsti-, muusika- ja muudel aladel, tagamaks Tartu linna elanikele, eelkõige lastele ja noortele mitmekülgne huviharidus.

 (3) Toetuse arvestusliku määra lapse ja noore kohta ning toetatavate laste ja noorte koguarvu kehtestab linnavalitsus.

§ 2.  Toetuse andmise üldpõhimõtted

 (1) Toetust antakse erahuvikooli pidajale Tartu linnas tegutseva erahuvikooli jaoks (v.a spordikoolid), mis pakub huviharidust lastele või noortele.

 (2) Toetust antakse erahuvikooli jaoks, mille pidaja on nõuetekohaselt täitnud riiklike maksude tasumise kohustused ning esitanud korra kohased aruanded varasemalt saadud toetuse kasutamise kohta.

 (3) Toetust antakse taotlemisele järgnevaks kalendriaastaks.

 (4) Erahuvikooli tegutsemise esimesel õppeaastal kooli ei toetata.

§ 3.  Erahuvikooli jaoks antav toetus

 (1) Erahuvikooli jaoks antav toetus on pearahapõhine toetus. Pearaha antakse huvitegevuse korraldamiseks 7-19aastase, balleti valdkonnas 5-6aastase harrastaja (edaspidi harrastaja) kohta, kes osaleb regulaarselt huvitegevuses ja kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Tartu linn. Pearaha arvestuslik määr on suurem muusika ja balleti valdkonnas tegutsevatel eelprofessionaalset huviharidust andvatel erahuvikoolidel.

 (2) Toetust antakse erahuvikooli personalikulude, kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude osaliseks katteks.

§ 4.  Toetuse taotlemine

 (1) Taotleja esitab toetuse taotlemiseks Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonnale (edaspidi: kultuuriosakond) elektroonilises vormis taotluse hiljemalt 1. septembriks veebipõhise toetuste taotlemise keskkonna kaudu.

 (2) Taotleja esitab veebipõhises toetuste taotlemise keskkonnas hiljemalt 1. oktoobriks kooli õpilaste nimekirja.

 (3) Erahuvikoolile toetuse taotlemisel peab toetuse saamiseks nimekirja kantud täisealine harrastaja või alaealise harrastaja seaduslik esindaja kinnitama harrastaja osalemist vastavas erahuvikoolis . Samuti tuleb anda kinnitus eelistatud erahuvikooli osas. Kinnitus koos eelistatud erahuvikooli märkimisega esitatakse elektrooniliselt veebipõhises toetuse taotlemise keskkonnas või kirjalikult hiljemalt 1. novembriks. Kui määratud tähtpäevaks kinnitus puudub, ei arvata nimekirjas esitatud harrastajat toetust saavate harrastajate hulka.

 (4) Taotluse vormi kinnitab kultuuriosakond korraldusega.

§ 5.  Taotluse menetlemine

 (1) Kultuuriosakond kontrollib esitatud taotluse nõuetekohasust, selles esitatud andmete õigsust ja vastavust korra tingimustele ning taotleja nõuetele vastavust.

 (2) Kui taotleja ja taotluse nõuetekohasuse kontrollimise käigustehakse kindlaks, et taotlus või taotleja ei vasta nõuetele, annab kultuuriosakond taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi määratud tähtpäevaks, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

 (3) Kui toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid, jäetakse taotlus läbi vaatamata ning taotlejale ei anta käesoleva korra alusel toetust valeandmete esitamisele järgneval kahel aastal.

 (4) Kultuuriosakond esitab Tartu Linnavalitsusele (edaspidi: linnavalitsus) ettepaneku toetuse andmise, toetuse suuruse ning laste ja noorte arvu kohta erahuvikoolide lõikes hiljemalt ühe kuu jooksul pärast linnaeelarve kinnitamist Tartu Linnavolikogu poolt.

§ 6.  Toetuse andmise või andmata jätmise otsustamine

 (1) Toetuse andmise otsustab linnavalitsus hiljemalt kahe kuu jooksul pärast eelarve kinnitamist Tartu Linnavolikogu poolt.

 (2) Toetuse andmata jätmise § 7 lõikes 3 sätestatud juhul otsustab linnavalitsus.

 (3) Toetuse andmisest või toetuse andmata jätmisest teavitab kultuuriosakond taotlejat kirjalikult hiljemalt ühe kuu jooksul linnavalitsuse vastava otsuse vastuvõtmisest.

§ 7.  Lepingu sõlmimine

 (1) Taotlejaga, kellele on otsustatud toetust anda (edaspidi: toetuse saaja), sõlmib kultuuriosakonna juhataja toetuse kasutamise lepingu.

 (2) Lepingu vormi kinnitab kultuurisosakond korraldusega.

 (3) Enne lepingu sõlmimist kontrollib kultuuriosakond toetuse saaja poolt riiklike maksude nõuetekohase tasumise kohustuse täitmist ja eelnevalt antud toetuste kasutamise kohta aruannete esitamist. Toetuse saaja maksuvõlgnevuste olemasolul või nõuetekohaste aruannete puudumise korral annab kultuuriosakond tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui toetuse saaja ei ole puudusi antud tähtpäevaks kõrvaldanud, teeb kultuuriosakond linnavalitsusele ettepaneku jätta toetus andmata.

 (4) Võlgnevuse ilmnemisel taotleja tegevuskoha ruumide kasutamiseks Tartu linnaga või Tartu linnale kuuluva juriidilise isikuga sõlmitud lepingust tulenevalt annab kultuuriosakond toetuse saajale tähtaja võlgnevuse likvideerimiseks või kokkuleppe sõlmimiseks võlgnevuse likvideerimise kohta. Kultuuriosakonnal on õigus mitte sõlmida lepingut enne, kui võlgnevus on likvideeritud või on sõlmitud võlgnevuse likvideerimise kokkulepe.

§ 8.  Lepingu täitmine

  Kultuuriosakonnal on õigus erahuvikoolile antud toetuse suurust kalendriaasta jooksul vähendada ning muuta sõlmitud lepingut, kui harrastajate arv erahuvikoolis väheneb võrreldes arvuga, mille kohta linnavalitsus on taotlejale toetust andnud.

§ 9.  Aruandlus ja kontroll

 (1) Toetuse saaja on kohustatud:
 1) esitama toetuse kasutamise kohta osakonnale aruande hiljemalt toetuse kasutamisele järgneva aasta 1. veebruariks;
 2) kajastama veebipõhises toetuste taotlemise keskkonnas erahuvikooli harrastajate nimekirjade muutusi.

 (2) Aruande vormi kinnitab kultuuriosakond korraldusega.

 (3) Kultuuriosakonnal on toetuse kasutamise sihipärasuse üle kontrolli teostamisel õigus nõuda toetuse saajalt kuludokumentide koopiaid, seletusi ja vahearuandeid ning viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures.

§ 10.  Lepingu lõpetamine

  Leping toetuse saajaga lõpetatakse ja osakonna nõudel kannab toetuse saaja toetuse osaliselt või täies mahus tagasi, kui:
 1) toetuse saaja ei kasutanud toetust sihtotstarbeliselt;
 2) toetuse saaja on toetuse taotlemisel esitanud valeandmeid;
 3) toetuse saaja on oma tegevuse lõpetanud enne selle kalendriaasta lõppu, milleks toetus eraldati;
 4) toetuse saaja ei vasta toetuse kasutamise perioodil toetuse saamise kriteeriumitele;
 5) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

§ 11.  Rakendussätted

  Erahuvikoole, mille üks asutaja on Tartu linn, toetatakse vastavalt käesolevale korrale, kui asutamisotsusest või -lepingust ei tulene teisiti.

§ 12.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tartu Linnavolikogu 16. jaanuari 2003. a määruse nr 14 „Tartu linnas tegutsevatele erahuvialakoolidele toetuse andmise kord “ tunnistatakse kehtetuks.

§ 13.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 6. juulil 2011. a.

Mihhail Lotman
Esimees

/otsingu_soovitused.json