Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Kasutuselt kõrvalejäänud puurkaevude likvideerimise toetuse andmise kord

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.04.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2020
Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2013, 110

Kasutuselt kõrvalejäänud puurkaevude likvideerimise toetuse andmise kord

Vastu võetud 20.04.2006 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kasutuselt kõrvalejäänud puurkaevude (edaspidi puurkaevud) likvideerimise toetuse (edaspidi toetuse) andmise kord sätestab Tartu linna eelarvest puurkaevude likvideerimiseks toetuse andmise tingimused ja korra.

  (2) Puurkaevude likvideerimise eesmärgiks on linna põhjavee kaitstuse säilitamine või parandamine ja põhjavee potentsiaalsete reostusallikate likvideerimine.

  (3) Õigus puurkaevude likvideerimise toetust saada on kõigil füüsilistel isikutel, korteriühistustel ja ühisustel, kelle puurkaev, mida enam ei kasutata, asub Tartu linna haldusterritooriumil.

  (4) Toetust antakse konkreetse puurkaevu likvideerimiseks.

§ 2.   Toetuse taotlemise kord

  (1) Toetuse saamiseks peab kinnistu omanik esitama:
  1) avalduse;
  2) puurkaevu täpse asukoha kaardil;
  3) puurkaevu kohta olemasolevad andmed, näiteks:
puurkaevu passi number;
sügavus;
konstruktsioon;
puurimisaasta;
  4) hinnapakkumise puurkaevu projekteerimis- ja likvideerimistööde kohta. Hinnapakkumine peab olema tehtud hüdrogeoloogiliste tööde litsentsi omava ettevõtja poolt.

  (2) Juhul, kui puurkaevu asukoha kinnistul on mitu omanikku, lisatakse avaldusele kõikide omanike kirjalik nõusolek puurkaevu likvideerimise tööde teostamiseks.

  (3) Toetuse taotlemise aluseks olev vabas vormis avaldus esitatakse linnamajanduse osakonnale hiljemalt iga aasta 10. augustiks. Avaldus peab sisaldama taotleja nime ja kontaktandmeid, andmeid puurkaevu asukoha kinnistu kohta, puurkaevu likvideerimiseks taotletavat summat ning võimalikku maksimaalset omafinantseeringu suurust.

§ 3.   Toetuse eraldamine ja järelevalve

  (1) Puurkaevu likvideerimise projekteerimis- ja tampoonimise töid toetatakse kuni 75% ulatuses tööde kogumaksumusest. Puurkaevu likvideerimise toetust eraldatakse järgmiseks kalendriaastaks. Juhul, kui toetuste taotlejaid on vähem kui linna eelarves eraldatud vahendeid, võib linnavalitsus otsustada toetust maksta rohkem kui 75% ulatuses kogu tööde maksumusest. Taotluste paljususe korral eelistatakse kõrgema võimaliku omafinantseeringu määraga taotlusi.

  (2) Esitatud avaldused vaatab läbi linnamajanduse osakond ning nõuab vajadusel puuduvaid dokumente või selgitusi.

  (3) Linnamajanduse osakond esitab taotluse puurkaevude likvideerimise toetuste maksmiseks vajamineva summa saamiseks linna järgmise aasta eelarvest Tartu Linnavalitsusele.

  (4) Toetuste eraldamise eelarves sätestatud võimaluste piires otsustab linnavalitsus ühe kuu jooksul pärast eelarve vastuvõtmist.
  1) Pärast linnavalitsuse positiivset otsust toetuse eraldamise kohta sõlmib linnamajanduse osakond taotlejaga finantseerimiselepingu (edaspidi Leping), kus sätestatakse toetuse saamise otstarve ja tööde lõpetamise aeg.
  2) Lepingu vormi kehtestab linnavalitsus.

  (5) Toetus makstakse välja 10 päeva jooksul pärast Lepingus kirjeldatud tööde lõpetamist ja tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist toetuse saaja ja linnamajanduse osakonna esindaja poolt.

  (6) Linnamajanduse osakonnal on õigus kontrollida puurkaevu likvideerimise tööde teostamisel õigusaktidest kinnipidamist ja tööde kvaliteeti.

  (7) Toetus jäetakse välja maksmata kui:
  1) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  2) puurkaevu likvideerimise tööd ei ole teostatud punktis 2.1.4. nimetatud litsentsi omava ettevõtja poolt;
  3) puurkaevu likvideerimise tööd on tehtud mittekvaliteetselt;
  4) puurkaevu likvideerimise tööd on ilma mõjuva põhjuseta Lepingus fikseeritud tähtajaks lõpetamata.

  (8) Toetuse saamiseks esitatud avalduse rahuldamata jätmise korral on isikul õigus esitada uus avaldus toetuse saamiseks järgmise aasta 10. augustiks.

§ 4.   Likvideerimisele esitatavad nõuded

  (1) Puurkaevu likvideerimine peab toimuma vastavalt keskkonnaministri 30. jaanuari 1997. a määruse nr 8 lisale nr 2 “Puurkaevude projekteerimise, puurimise, konserveerimise ja likvideerimise kord”.

  (2) Puurkaevu likvideerimise projekt tuleb kooskõlastada Tartumaa keskkonnateenistuses (Aleksandri 14, Tartu).

  (3) Puurkaevu likvideerimise tööd peavad olema lõpetatud hiljemalt iga aasta 15. oktoobriks.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) 2006. aastal kehtivad puurkaevude likvideerimise toetuse andmise osas järgmised erisused:
  1) puurkaevude likvideerimise taotlemise avaldusi võetakse vastu kuni 01. juunini 2006. a;
  2) puurkaevude likvideerimise toetuste andmise otsustab linnavalitsus vastavalt 2006. aasta linna eelarves ettenähtud vahenditele.

  (2) Käesoleva korra raames ei toetata nende puurkaevude likvideerimist, mis läksid omaniku valdusesse pärast 01.jaanuari 2006. a ja puurkaevu (krundi) omandamise hetkel uus omanik teadis või oleks pidanud teadma puurkaevu sulgemise vajadusest.

  (3) Määrus jõustub 25. aprillil 2006. a.

Aadu Must
Esimees

/otsingu_soovitused.json