Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Karksi valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord

Väljaandja:Karksi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.02.2016
Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2013, 112

Karksi valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord

Vastu võetud 21.01.2009 nr 106
RT IV, 02.02.2013, 44
jõustumine 01.02.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.12.200921.12.2009, osaliselt 01.01.2010 ja 01.09.2010
15.12.201001.01.2011
16.11.201101.01.2012
20.06.201201.07.2012

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" paragrahvi 6 lõike 1 ja paragrahvi 22 lõike 1 punkti 5, "Sotsiaalhoolekande seaduse" paragrahvi 8 punkti 2 ja paragrahvi 23 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus sätestab Karksi valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ning korra.

  (2) Sotsiaaltoetus (edaspidi toetus) on isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav toetus.

  (3) Sünnitoetuse, põhikooli-ja gümnaasiumi lõpetaja toetuse, matusetoetuse ja ranitsatoetuse piirmäärad kinnitab vallavalitsus määrusega.
[Muudetud Karksi Vallavolikogu 15.12.2010 määrusega nr 24 - jõust. 01.01.2011]

§ 2.   Sotsiaaltoetuse taotleja

  (1) Toetust on õigustatud taotlema Karksi vallas alaliselt elav isik, kes on kantud Eesti rahvastikuregistrisse Karksi valla elanikuna.

  (2) Matusetoetust võivad taotleda surnud isiku sugulased või muu isik, kes on seotud matuste korraldamisega.

§ 3.   Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) perekond on ühist eluruumi jagavad seaduslikus abielus või abielulistes suhetes olevad isikud, nende ülalpidamisel olevad lapsed ja vanemad või üksikvanem, tema lapsed ja vanemad, kes jagavad ühist eluruumi;
  2) majanduslikult vähekindlustatud perekond (isik) on perekond või isik, kelle kolme viimase kuu netosissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 75% EV kehtestatud palga alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 50% EV poolt kehtestatud palga alamäärast. Perekonna sissetulekute hulka arvatakse töötasu, sotsiaaltoetused, pensionid, peretoetused, valla eelarvest makstavad ja antavad toetused v.a sünni –ja matusetoetused.
[Muudetud Karksi Vallavolikogu 16.11.2011 määrusega nr 54 - jõust. 01.01.2012]

2. peatükk TOETUSTE LIIGID  

§ 4.   Ühekordne sotsiaaltoetus

  (1) Ühekordne sotsiaaltoetus määratakse üldjuhul majanduslikult vähekindlustatud perekonnale hädavajalike kulutuste katmiseks.

  (2) Tšernobõli katastroofis osalenud isikutele määratakse ühekordne sotsiaaltoetus tervist taastava tegevuse kulude katmiseks.

  (3) Ühekordne sotsiaaltoetuse väljamaksmise summa ei ületa üldjuhul 128 eurot aastas.
[Muudetud Karksi Vallavolikogu 15.12.2010 määrusega nr 24 - jõust. 01.01.2011]

§ 5.   Sünnitoetus

  (1) Sünnitoetust määratakse perele ühe kuu jooksul peale lapse sündi tingimusel, et laps on rahvastiku registri andmetele Karksi valla elanik.

  (11) Sünnitoetus makstakse lapsevanemale välja kahes osas:
  1) I osa sünni registreerimisel 50% ettenähtud määrast;
  2) II osa lapse pooleteist aastaseks saamisel tingimusel, et lapse elukoht on Rahvastikuregistri andmetel Karksi vald.
[Karksi Vallavolikogu 20.06.2012 määrus nr 60 - jõust. 01.07.2012]

  (2) Toetuse määramise aluseks on lapse sünnitõend ja taotleja kirjalik avaldus.
[Muudetud Karksi Vallavolikogu 20.06.2012 määrusega nr 60 - jõust. 01.07.2012]

§ 6.   Kolme-ja enamalapselise pere õppetoetus
[Kehtetu - Karksi Vallavolikogu 16.12.2009 määrus nr 2 - jõust. 01.09.2010]

§ 7.   Lasteaia toidutoetus

  (1) Lasteaia toidutoetus määratakse Karksi-Nuia Lasteaias käivatele majanduslikult vähekindlustatud peredes kasvavatele lastele kolmeks kuuks.

  (2) Toetuse suurus on 50% toidupäeva maksumusest.

§ 8.   Laste õppekäigutoetus

  (1) Laste õppekäigutoetus määratakse majanduslikult vähekindlustatud peredes kasvavatele lastele õppekäigu osaliseks katmiseks.

  (2) Toetuse summa makstakse välja sularahas õppeasutuse õppe- ja kasvatusalal töötavale isikule.

  (3) Toetuse summa ei ületa 32 eurot aastas.
[Muudetud Karksi Vallavolikogu 15.12.2010 määrusega nr 24 - jõust. 01.01.2011]

§ 9.   Laste huvitegevuse toetus

  (1) Laste huvitegevuse toetus määratakse majanduslikult vähekindlustatud peredes kasvavatele lastele huvikooli õppetasu osaliseks katmiseks kolmeks kuuks.

  (2) Toetuse suurus on 50% lapsevanema poolt makstavast õppetasust.

§ 10.   Koolitoidutoetus

  (1) Koolitoidutoetus on tasuta hommikueine, koolilõuna ja pikapäevarühma toidu võimaldamine August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi õpilastele.

  (2) Koolitoidutoetuse taotlemiseks peavad õpilased end registreerima klassijuhataja juures iga kuu viimasel koolipäeval.

  (3) Õpilase pikemaajalisest puudumisest peab lapsevanem koheselt informeerima kooli.

  (4) Koolitoidutoetuse kasutamise kohta esitab gümnaasium aruande toidupäevade- ja kordade kohta raamatupidamisele 10. kuupäevaks.

§ 11.   Töövihikutoetus
[Kehtetu - Karksi Vallavolikogu 16.12.2009 määrus nr 2 - jõust. 01.01.2010]

§ 12.   Põhikooli lõpetaja toetus

  (1) Põhikooli lõpetaja toetus määratakse õpilastele, kes on omandanud põhihariduse.

  (2) Toetuse määramise aluseks on sotsiaaltööspetsialisti poolt vormistatud põhikooli lõpetajate nimekiri.

§ 13.   Gümnaasiumi lõpetaja toetus

  (1) Gümnaasiumi lõpetaja toetus määratakse õpilastele, kes on omandanud keskhariduse.

  (2) Toetuse määramise aluseks on sotsiaaltööspetsialisti poolt vormistatud gümnaasiumi lõpetajate nimekiri.

§ 14.   Eakate juubelitoetus
[Kehtetu - Karksi Vallavolikogu 16.12.2009 määrus nr 2 - jõust. 01.01.2010]

§ 15.   Eakate jõulutoetus
[Kehtetu - Karksi Vallavolikogu 16.12.2009 määrus nr 2 - jõust. 01.01.2010]

§ 16.   Matusetoetus

  (1) Matusetoetus määratakse isiku surma korral, kes rahvastiku registri andmetel on Karksi valla elanik.

  (2) Matusetoetuse maksmises aluseks on surnud isiku surmatõend ja taotleja kirjalik avaldus.
[Muudetud Karksi Vallavolikogu 16.11.2011 määrusega nr 54 - jõust. 01.01.2012]

§ 17.   Raske- ja sügava puudega isiku toetus
[Kehtetu - Karksi Vallavolikogu 16.12.2009 määrus nr 2]

§ 171.   Ranitsatoetus

  (1) Ranitsatoetus määratakse August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi esimesse klassi õppima asuva ühe lapse vanemale, eestkostjale või hooldajale.

  (2) Toetuse määramise aluseks on taotleja kirjalik avaldus.
[Karksi Vallavolikogu 15.12.2010 määrus nr 24 - jõust. 01.01.2011]

3. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE, MÄÄRAMINE JA MAKSMINE 

§ 18.   Toetuse taotlemine

  (1) Sotsiaaltoetuse taotlemiseks esitab taotleja Karksi Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) kirjaliku avalduse välja arvatud käesoleva korra §-des 10, 11, 12, 13, 14, 15 sätestatud toetuste määramiseks

  (2) Paragrahvi 4, 7, 8, 9 toetuse taotlemiseks esitab taotleja kirjaliku avalduse koos abivajava isiku või perekonna sissetulekut tõendavate dokumentidega hiljemalt jooksva kuu 15-ndaks kuupäevaks.

§ 19.   Toetuse määramine

  (1) Karksi Vallavolikogu sotsiaal-ja tervishoiukomisjon vaatab esitatud avaldused läbi ühe kuu jooksul ja teeb toetuse määramiseks ettepaneku vallavalitsusele.

  (2) Sotsiaaltoetused määratakse vallavalitsuse korraldusega välja arvatud käesoleva korra §-des 3, 5, 6, 9 ja 11 sätestatud toetuste määramisel.

§ 20.   Toetuse maksmine

  Toetus makstakse vastavalt taotleja soovile välja sularahas või kantakse taotleja pangakontole.

4. peatükk RAKENDAMINE 

§ 21.   Varasemate määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 22.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. veebruaril 2009. a.

/otsingu_soovitused.json