KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Tootsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2014, 25

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 13.03.2008 nr 12
jõustumine 01.04.2008

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 332 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) kehtestab koerte ja kasside pidamise nõuded Tootsi valla territooriumil.

  (2) Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) omanik - isik, kellele koer või kass kuulub, või kes õigussuhte alusel omanikuga vastutab viimasele kuuluva koera või kassi eest;
  2) omanikuta koer või kass - koer või kass, kes on identifitseerimata ja kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada.

  (3) Koerte ja kasside pidamisel lähtutakse loomakaitseseadusest, loomatauditõrje seadusest, veterinaarkorralduse seadusest ja muudest loomapidamist reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast eeskirjast.

§ 2.   Koera või kassi pidamine

  (1) Koera ja kassi võib pidada omanikule kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil. Territoorium (ala) peab olema piiratud selliselt, et on välistatud koera väljapääsemine. Koera ja kassi pidamiseks mõeldud ala peab vastama seaduses või selle alusel vastuvõetud õigusaktides sätestatud veterinaarnõuetele ja loomapidamise tingimustele. Omanik peab võimaldama koerale või kassile kohases koguses toitu ja joogivett.

  (2) Omanik on kohustatud vajadusel tähistama sissepääsu tema omandis või valduses olevale territooriumile sildiga, mis annab informatsiooni koera olemasolust. Omanik peab tagama ameti- või tööülesandeid täitvate isikute ohutuse.

  (3) Koera või kassi pidamine ei tohi häirida avaliiku korda ja teiste isikute rahu.

  (4) Tootsi vallas on lubatud pidada üksnes nõuetekohaselt registreeritud koeri. Koerte üle peetakse arvestust Tootsi Vallavalitsuses (edaspidi vallavalitsus). Omanik on kohustatud koera nimekirjas registreerima hiljemalt kümne kalendripäeva jooksul pärast koera neljakuuseks saamist. Hulkuva koera omandamisel või muudel juhtudel, kui omandatakse vanem koer, tuleb koer nimekirjas registreerida kümne tööpäeva jooksul koera omandamisest. Kasside registreerimine on vabatahtlik.

  (5) Koera või kassi omanik peab tagama looma vaktsineerimise loomataudide vastu ning järgima loomataudist teatamise nõudeid. Koera või kassi pidamisel on keelatud kasutada vahendeid või seadmeid, mis võivad looma vigastada.

§ 3.   Koera või kassiga avalikus kohas viibimine

  (1) Koera või kassiga avalikus kohas viibimisel peab omanik rakendama järgmisi meetmeid:
  1) omanik peab tagama järelevalve oma koera või kassi üle, vältimaks nende lahtipääsemist. Koeraga avalikus kohas viibimisel, kui läheduses (s.o. 20 m raadiuses koera omanikust) ei ole teisi inimesi või koeri, võib koeral lasta omanikust kuni 20 m pikkuse keti või rihma otsas vabalt liikuda. Koeraga avalikus kohas viibimisel, kui läheduses (s.o. lähemal kui 20 m raadiuses koera omanikust) on teisi inimesi või koeri, peab koer olema lühikesek, omanikust maksimaalselt 1 m raadiuses liikumist võimaldava keti või rihma otsas või peab omanik koera tellitava rihma kasutamisel endast maksimaalselt 1 m raadiusse tõmbama. Nimetatud nõue ei kehti spetsiaalselt koerte, treeninguks, jooksutamiseks jm eraldatud ja tähistatud territooriumil;
  2) omanik peab tagama järelevalve oma kasvult või käitumise poolest ohtliku koera üla, kusjuures sellisel koeral peab olema avalikus kohas viibimisel suukorv peas;
  3) omanik on kohustatud kohe koristama oma koera või kassi reostuse üldkasutatavas ruumis, transpordivahendis, hoovis, tänaval, õppeplatsil või muus avalikus kohas.

  (2) Keelatud on:
  1) avalikus kohas nakkusohtlikult haige koera või kassiga viibimine;
  2) viibimine koera või kassiga kalmistul, kaubandus- või toitlustusettevõtte territooriumil, avalikus kauplemiskohas, spordi- või mänguväljakul, rahvamaja ning haridusasutuse territootiumil ja avalikel üritustel, välja arvatud selleks ettenähtud kohad ja üritused.

§ 4.   Omanikuta või hulkuvate koerte ja kasside püüdmine, pidamine ja hukkamine

  (1) Omanikuta või hulkuvate koerte ja kasside püüdmist, pidamist ning hukkamist korraldab vallavalitsus Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

  (2) Kui omaniku juurest lahti pääsenud koera või kassi kinnipüüdmise ja pidamise korraldab vallavalitsus, kannab nimetatud koera või kassi püüdmise ja pidamisega seotud kulud loomaomanik.

§ 5.   Vastutus

  (1) Käesoleva eeskirja rikkumise eest kannab isik vastutust kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 663 alusel.

  (2) Väärteo kohtuvälised menetlejad on vallavalitsus ja politseiprefektuur.

§ 6.   Rakendussäte


Käesoleva paragrahvi 3 lõike 2 punkti 2 ei rakendata pimeda inimese juhtkoera ning paragrahvi 3 lõike 1 punkti 1 ja paragrahvi 3 lõike 2 punkti 2 teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera suhtes.

§ 7.   Varasema määruse osaline kehtetuks tunnistamine ja määruse jõustumine

  (1) Tootsi Vallavolikogu 17.veebruari 2003 määruse nr 6 "Tootsi valla heakorra eeskirja, loomapidamise eeskirja, turul ja tänavatel kauplemise eeskirja ja avaliku korra eeskirja kinnitamine" punkt 1.4 tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 01. aprillil 2008. a.

Kalev Kaljuste
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json