Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Narva linna 2014. aasta eelarve kinnitamine

Narva linna 2014. aasta eelarve kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Narva Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.06.2014
  Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2014, 44

  Narva linna 2014. aasta eelarve kinnitamine

  Vastu võetud 23.01.2014 nr 3

  Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktidele 1 ja 8, Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5, § 23 lõikele 2, § 38 lõikele 1 Linnavolikogu määrab:

  § 1.   Kinnitada Narva linna 2014. aasta koondeelarve vastavalt lisale 1.

  § 2.   Kinnitada Narva linna 2014. aasta kulude eelarve ametiasutuste lõikes vastavalt lisale 2.

  § 3.   Kinnitada Narva linna 2014.aasta finantseerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 3.

  § 4.   Kinnitada Narva linna 2014.aasta eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmine vastavalt lisale 4.

  § 5.   Lubada Narva Linnavalitsusel sõlmida Narva linna nimel laenu ja/või võlakirjade lepingud vastavalt käesoleva määruse punktile 3 ning volitada Narva linnapead allkirjastama need lepingud.

  § 6.   Lubada ametiasutustel ja ametiasutuste hallatavatel asutustel kasutada rahastamisallikate poolt toetatud projektide sildfinantseerimiseks eelarvelisi vahendeid. Vahendite laekumisel taastada eelarvelised vahendid.

  § 7.   Lubada Linnavalitsusel riigieelarvest täiendavalt eraldatud sihtotstarbeliste ning eelarveaasta jooksul teiste sihtotstarbeliste ja sponsorite täiendavate toetuste saamisel lisada need laekumised ja neile vastavad kulud eelarvesse. Esitada ülevaate laekumiste kohta Linnavolikogule kord kvartalis.

  § 8.   Linnaeelarve täitmise käigus tulude kavandatust väiksema laekumise korral on linnavalitsusel õigus piirata linnaeelarves ettenähtud kulude tegemist, teatades sellest Narva Linnavolikogule.

  § 9.   Kavandatud tulude enamlaekumisel lubada Narva Linnavalitsusel vähendada laenude plaanilist summat.

  § 10.   Narva Linnavalitsusel sildfinantseerimise katteks võetud kohustused maksta tagasi vahendite laekumise järgselt.

  § 11.   Lubada Linnavalitsusel kasutada 2014.a. eelarves planeeritud eelarvelisi vahendeid enne eelarveaasta sõlmitud (2014.aastasse ületulevate) lepingute finantseerimiseks, esitades Narva Linnavolikogule andmed vahendite kasutamisest. Eelarvelisi vahendeid taastada 2014.a. eelarve muutmisel.

  § 12.   Jooksva aasta tegevuste täpsustamisel (sh sihtotstarbeliste vahendite laekumisel, reservfondist vahendite eraldamisel, eelarveliste vahendite ümberpaigutamisel) lubada Linnavalitsusel täiendada vastavad jooksva aasta eelarveosad ning esitada Linnavolikogule kord kvartalis täpsustatud andmed käesoleva määruse lisa 1 vormis.

  § 13.   Lubada Narva Linnavalitsusel jaotada riigieelarvest eraldatavaid vahendeid kohalike teede hoiuks ning hariduskulude investeeringuteks koolidele ja gümnaasiumitele objektide lõikes.

  § 14.   Määrus jõustub 01.01.2014.a.

  Tarmo Tammiste
  Linnavolikogu esimees

  Lisa 1 Narva linna 2014.aasta koondeelarve

  Lisa 2 Narva linna 2014.aasta kulude eelarve ametiasutuste lõikes

  Lisa 3 Narva linna 2014.aasta finantseerimistegevuse eelarve

  Lisa 4 Narva linna 2014.aasta eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmine

  /otsingu_soovitused.json