Teksti suurus:

Saue valla 2014. aasta eelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.02.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2014, 47

Saue valla 2014. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 30.01.2014 nr 1

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 1, „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.  Eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Saue valla 2014. aasta eelarve vastavalt lisale.

§ 2.  Kassatagavara

  Kinnitada Saue Vallavalitsuse 2014. aasta eelarve kassatagavara suuruseks 160 000 eurot.

§ 3.  Aasta alguse vaba jääk

  2014. eelarveaasta alguse vabade vahendite jääk on 1 014 970,40 eurot.

§ 4.  Volituste andmine vallavalitsusele

 (1) Saue vallavalitsusel lisada eelarve tuludesse ja kuludesse eelarveaasta jooksul laekuvad sihtotstarbelised eraldised, informeerides sellest volikogu.

 (2) Saue vallavalitsusel kinnitada alaeelarvete kulud majandusliku sisu järgi vastavalt eelarveklassifikaatorile.

 (3) Saue Vallavalitsusel sõlmida mittetulundusühingute, sihtasutuste, avalik-õiguslike juriidiliste isikute ja äriühingutega sihtfinantseerimise lepingud Saue valla 2014. aasta eelarvega neile eraldatud vahendite kasutamiseks.

Rein Riga
Saue Vallavolikogu esimees

Lisa Saue valla 2014. aasta eelarve