Teksti suurus:

Sonda valla 2014. aasta eelarve kinnitamine

Väljaandja:Sonda Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.02.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2014, 48

Sonda valla 2014. aasta eelarve kinnitamine

Vastu võetud 29.01.2014 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.  Sonda valla 2014. aasta eelarve

 (1) Kinnitada Sonda valla 2014. aasta eelarve kogumahus 1 050 615 eurot.

 (2) Kinnitada eelarve põhitegevuse tulud 1 050 610 eurot, põhitegevuse kulud 942 598 eurot ja eelarve põhitegevuse tulem 108 012 eurot vastavalt lisale.

 (3) Kinnitada finantseerimistegevuse eelarve 47 361 eurot ning investeeringute eelarve kulud 60 651 eurot ja eelarve tulem 47 361 eurot.

§ 2.  Kassatagavara

  Kinnitada kassatagavara suuruseks 2 556 eurot.

§ 3.  Reservfond

  Kinnitada reservfond summas 6 391 eurot.

§ 4.  Kulude eelarve vahendites ümberpaigutuste tegemine

  Sonda Vallavalitsusel lubatakse teha eelarve täitmise käigus muudatusi ametiasutuse ja hallatavate asutuste siseselt üksikute kululiikide vahel.

§ 5.  Määruse jõustumine

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist.

 (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2014. a.

Veiko Erm
Volikogu esimees

Lisa Lisa