Noorsootöö ja lastekaitse

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Lapsehoiuteenuse osutamise kord

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.02.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2015, 14

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Lapsehoiuteenuse osutamise kord

Vastu võetud 25.06.2014 nr 33
RT IV, 03.07.2014, 13
jõustumine 06.07.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.01.2015RT IV, 05.02.2015, 508.02.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 121 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Viljandi valla eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt lapsehoiuteenuse rahastamist.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Lapsehoiuteenus on lapse vanema, lapse eestkostja või lapse hooldaja lapse perekonnas hooldamise lepingu alusel (edaspidi hooldaja) toimetulekut või töötamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab nimetatud isikute asemel lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.

  (2) Lapsehoiuteenuse rahastamine toimub valla eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt lapse vanemale, eestkostjale või hooldajale lapsehoiuteenuse ostmisel tehtud rahaliste kulutuste eest toetuse maksmisena.

  (3) Toetus on kulupõhine ja makstakse välja vastavaid kulutusi tõendavate dokumentide alusel.
[RT IV, 05.02.2015, 5 - jõust. 08.02.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2015]

  (4) Õigust toetusele ei teki lapse vanemal, hooldajal või eestkostjal, kes ise osutab füüsilisest isikust ettevõtjana oma lapsele lapsehoiuteenust või kes ostab lapsehoiuteenust sama lapse füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevalt teiselt vanemalt, hooldajalt või eestkostjalt.

  (5) Toetuse maksmist korraldab ja makstud toetuse üle peab arvestust Viljandi Vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna haridusspetsialist.

  (6) Hüvitist makstakse kuludokumendi alusel arvestusega, et lapsevanema osaks jääb katta lapsehoiuteenuse osutaja poolt määratud kohatasust ühe lapse kohta 20 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.
[RT IV, 05.02.2105, 5 - jõust. 08.02.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2015]

§ 3.   Toetusele õigust omav isik

  (1) Toetus määratakse ja makstakse lapsevanemale, eestkostjale või lepingulisele hooldajale (edaspidi lapsevanem):
  1) kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Viljandi vald;
  2) kui lapse, kelle jaoks toetust taotletakse, rahvastikuregistri järgne elukoht on Viljandi vald;
  3) kui laps, kelle jaoks toetust taotletakse, ei ole kantud ühegi munitsipaallasteaia või eralasteaia nimekirja.

  (2) Õigus toetust taotleda tekib järgmisel päeval arvates päevast, mil lõpetatakse vanemahüvitise seaduse alusel saadava hüvitise maksmine selle lapse eest, kelle jaoks lapsehoiuteenust ostetakse, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:
  1) lapse elukohajärgse teeninduspiirkonna lasteasutuses ei ole vaba kohta ja laps on kohataotlejana registreeritud;
  2) laps vajab arsti otsuse kohaselt oma tervisliku seisundi tõttu erilist tähelepanu ja väikest kollektiivi.

  (3) Toetuse maksmine lõpetatakse:
  1) lapse kandmisel koolieelse lasteasutuse või üldhariduskooli nimekirja;
  2) laps oli Viljandi valla koolieelses lasteasutuses kohataotlejana järjekorras ja koha pakkumisel vanem loobub pakutavast kohast.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotleja esitab Viljandi Vallavalitsusele:
  1) kirjaliku vormikohase taotluse;
  2) isikut ning vajadusel eestkostjaks või hooldajaks olemist tõendava dokumendi koopia (toetuse esmakordsel taotlemisel);
  3) lapsehoiuteenuse ostmist tõendavad dokumendid, kust nähtub, millisel perioodil on lapsehoiuteenust kasutatud ning millal ja kui palju on teenuse eest makstud.

  (2) Viljandi Vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna haridusspetsialistil on vajadusel õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid või dokumente, millest taotlejat informeeritakse taotluse vastuvõtmisel või kirjalikult 5 tööpäeva jooksul pärast taotluse vastuvõtmist.

  (3) Taotlus jäetakse rahuldamata, kui 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest või kirjaliku teate saamisest ei ole täiendavalt esitatud nõutud andmeid või dokumente.

§ 5.   Toetuse määramine ja maksmine

  (1) Otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb Viljandi Vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul, arvates toetuse taotlemiseks esitatud viimase vajaliku dokumendi esitamise päevast.

  (2) Kui Viljandi Vallavalitsusel tekib põhjendatud kahtlus taotlusele lisatud dokumentide alusel teenuse tegeliku saamise kohta, on Viljandi Vallavalitsusel õigus pikendada otsuse tegemise tähtaega kuni 30 päeva, teatades sellest kirjalikult taotluse esitajale.

  (3) Kui taotlust ei rahuldata, saadetakse taotlejale motiveeritud otsus 5 tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

  (4) Toetus kantakse üle taotleja poolt taotluses näidatud arvelduskontole 5 päeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

  (5) Kui taotleja on esitanud toetuse saamiseks valeandmeid, on Viljandi Vallavalitsusel õigus enammakstud toetus tagasi nõuda.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Vormikohase taotluse kinnitab Viljandi Vallavalitsus.

  (2) 2014. aastal makstakse lapsehoiuteenuse eest esitatud arvete alusel arvestades määruse paragrahvis 3 sätestatud tingimusi.

  (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json