HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Jõhvi valla lasteasutuses Jõhvi Lasteaiad lapsevanema poolt kaetava osa määr ning selle tasumise kord

Jõhvi valla lasteasutuses Jõhvi Lasteaiad lapsevanema poolt kaetava osa määr ning selle tasumise kord - sisukord
Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.11.2015
Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2015, 16

Jõhvi valla lasteasutuses Jõhvi Lasteaiad lapsevanema poolt kaetava osa määr ning selle tasumise kord

Vastu võetud 28.01.2015 nr 37

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Jõhvi valla lasteasutuses Jõhvi Lasteaiad (edaspidi lasteasutus) lapsevanema või lapse seadusliku esindaja (edaspidi vanem) poolt kaetava osa määr (edaspidi osalustasu) ning selle tasumise ja tasumisest vabastamise kord.

  (2) Vanema osalustasust kaetakse osaliselt lasteasutuse majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud.

§ 2.   Osalustasu määr

  Lasteasutuse osalustasu ühe lapse kohta on:
  1) alates 1. maist 2015 5% Eesti Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kuus;
  2) alates 1. jaanuarist 2016 7% Eesti Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kuus.

§ 3.   Osalustasu tasumine

  (1) Osalustasu on vanem kohustatud tasuma alates lapse lasteasutuse nimekirja arvamisest kuni lapse lasteasutusest nimekirjast väljaarvamiseni.

  (2) Osalustasu tasutakse alati täiskuu eest, olenemata lapse lasteasutusest puudutud päevade arvust. Osalustasu ei tasuta juulikuu eest, olenemata sellest, kas laps käib lasteasutuses või ei ning selleks ei pea vanem taotlust esitama.

  (3) Vanem tasub osalustasu Jõhvi Vallavalitsuse esitatud arve alusel hiljemalt jooksva kuu 25. kuupäevaks.

  (4) Lapse lahkumisel lasteasutusest seoses kooli minekuga esitab vanem avalduse ja tasub ettemaksuna ühe kuu osalustasu hiljemalt 31. maiks, juhul kui soovib kasutada lasteasutuse kohta suvekuudel.

§ 4.   Osalustasu maksmisest vabastamine või vähendamine

  (1) Jõhvi Vallavalitsus võib vanema taotlusel ja lasteasutuse direktori ettepanekul osaliselt või täielikult vabastada vanema osalustasu tasumisest.

  (2) Vanema taotlusel ühest perest iga kolmanda ja enama lasteasutuses käiva lapse eest tasub vanem 50% osalustasust.

§ 5.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Jõhvi Vallavolikogu 22. jaanuari 2009 määrus nr 135 „Jõhvi valla koolieelsete lasteasutustes lapsevanema poolt kaetava osalustasu määr ning osalustasu ja toidukulu maksmise kord“.

  (2) Määrus jõustub 1. mail 2015.

Niina Neglason
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json