Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Heakorraeeskiri ja koormise kehtestamine

Väljaandja:Valga Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.02.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2015, 30

Heakorraeeskiri ja koormise kehtestamine

Vastu võetud 30.01.2015 nr 25

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 361, § 36 lõike 2, § 36 lõike 3 alusel ja arvestades kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 36 lg 4.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus kehtestab heakorra nõuded ning koormise kinnistute ja kruntide kasutajate suhtes Valga linnas.

  (2) Teemaa (välja arvatud nõuded kõnnitee heakorrale) suhtes ei kohaldata käesolevat määrust ulatuses, milles tee seisundinõuded sätestavad teisiti.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) heakord – kinnistu, krundi, puhastusala või kõnnitee puhtus ja korrastatus;
  2) heakorratööd – tolmu, liiva, prahi, jäätmete, mahalangenud lehtede, lume ja jää koristamine, niitmine, libedusetõrje tegemine ja muu linna puhtuse ja korra tagamiseks vajalik töö;
  3) kinnistu – juriidilise või füüsilise isiku omandis või valduses olev kinnisasi kinnistu on juriidilise või füüsilise isiku omandis või valduses olev kinnisasi, maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus, katastriüksus ja maatüki olulised osad;
  4) kinnistu või krundi kasutaja – juriidilisest või füüsilisest isikust kinnisasja omanik, hoonestusõiguse omanik või korteriühistu olemasolu korral ühistu. Muu isik on kinnistu või krundi kasutajaks juhul, kui heakorra nõuete täitmine tuleneb omaniku ja muu isiku vahelisest lepingust (välja arvatud teenuse osutamine) või volitusest;
  5) koormis - kohustus, mis kehtestatakse füüsilistele või juriidilistele isikutele kohustuslike tööde tegemiseks linna territooriumil kehtestatud heakorraeeskirjade täitmiseks;
  6) krunt - juriidilise või füüsilise isiku valduses olev maa-ala;
  7) puhastusala - kinnistu või krundiga vahetult piirnev üldkasutatav territoorium, mis ulatub ristisuunast kinnistu või krundi piirist või ehitisest kümne meetri kaugusele, kuid mitte rohkem kui sõidutee (sh kvartalisisese tee) servani ja veekogudel vee piirini;
  8) üldkasutatav territoorium - territoorium, mis hõlmab teid, tänavaid, parke, väljakuid, platse, haljasalasid, kinnistuid, ruume, ehitisi jm mida võivad kasutada kõik isikud.

2. peatükk Heakorra nõuded 

§ 3.   Nõuded kinnistu, krundi ja puhastusala heakorrale

  (1) Kinnistu või krundi kasutaja peab tagama kinnistul ja puhastusalal järgmise seisukorra:
  1) rohi on niidetud (lubatud maksimaalne kõrgus kuni 20 cm);
  2) puude ja põõsaste mahalangenud lehed on kinnistu piires koristatud;
  3) jäätmed ja praht on koristatud kinnistult ja puhastusalalt;
  4) hoone katusele ja räästa külge kogunenud varisemisohtlik lumi ja jää on eemaldatud kohtades, kus see võib kujutada ohtu liiklejatele ja varale.

  (2) Metsas, metsatunnustega aladel ja looduslikel aladel, mis on suuremad kui 1 hektar, ei ole kinnistu või krundi kasutaja kohustatud järgima käesoleva paragrahvi lõike 1 punktide 1 ja 2 nõudeid.

  (3) Kinnistu või krundi kasutaja peab tagama hoone tänavapoolse seina või kinnistu piiride külge nähtavale kohale hoone numbriga sildi paigaldamise. Hoone number peab olema nähtav ööpäevaringselt.

§ 4.   Nõuded kõnnitee heakorrale

  (1) Teeseaduse paragrahvi 25 lõikes 7 sätestatud kohustuse täitmiseks on teega külgneva territooriumi kasutaja kohustatud sõidutee ja vastava territooriumi vahel oleval kõnniteel tegema järgmisi töid:
  1) puhastama aastaringselt kõnnitee prahist, liivast, puistematerjalist, jäätmetest ja mahalangenud lehtedest;
  2) hoidma kõnnitee lumest puhtana;
  3) tegema libedusetõrjet.

  (2) Territooriumi kasutajaks on käesoleva määruse paragrahvi 2 punktis 3 nimetatud kinnistu või krundi kasutaja.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 sätestatud nõuete täitmine tuleb teega külgneva territooriumi kasutajal tagada vastavalt vajadusele.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 sätestatud nõude täitmine tuleb tagada 8 tunni jooksul lumesaju lõppemisest.

3. peatükk Koormise kehtestamine 

§ 5.   Koormise olemus

  Koormis kehtestatakse käesoleva määruse paragrahvi 2 punktis 3 nimetatud kinnistu või krundi kasutajale heakorra tagamiseks kinnistul, krundil ja nendega piirneval puhastusalal.

§ 6.   Koormise ulatus, täitmise tingimused ja kord

  (1) Koormise ulatus ja tingimused kinnistul on sätestatud käesoleva määruse paragrahvis 3.

  (2) Käesoleva määruse paragrahvi 3 lõike 1 punktis 4 sätestatud koormis tuleb täita liiklejatele ja varale ohutul viisil.

  (3) Varisemisohtliku lume ja jää korral tuleb liiklemine ohtlikul alal esimesel võimalusel piirata ja oht likvideerida. Kui ala piiramisega kaasneb kõnnitee või sõidutee liiklemiseks sulgemine, tuleb sellest teavitada Valga linnavalitsust (edaspidi linnavalitsus) esimesel võimalusel. Juhul kui kõnnitee või sõidutee suletakse pikemaks ajaks, kui see on vajalik käesoleva määruse paragrahvi 3 lõike 1 punktis 4 nimetatud ohu viivitamatuks likvideerimiseks, tuleb kõnnitee sulgemise kohta vormistada tee või tänava sulgemisluba linnavalitsuse linnahooldusametis.

4. peatükk Järelevalve ja vastutus 

§ 7.   Järelevalve

  Määruse täitmist kontrollivad linnavalitsuse poolt volitatud ametnikud vastavalt oma pädevusele.

§ 8.   Vastutus

  (1) Heakorraeeskirja rikkumise või koormise täitmata jätmise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 662 alusel.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud väärteo kohtuvälised menetlejad on linnavalitsuse poolt volitatud ametnikud.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 9.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Valga Linnavolikogu 20. detsembri 2002 määrus nr 6 „Valga linna heakorra eeskiri“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Valga linnavolikogu 28. aprilli 2006 määrus nr 6 „Koormise kehtestamine heakorra eeskirja täitmiseks“.

Ivar Unt
Esimees

/otsingu_soovitused.json