Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Viljandi linna 2015. aasta eelarve kinnitamine

Viljandi linna 2015. aasta eelarve kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:08.02.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2015, 42

  Viljandi linna 2015. aasta eelarve kinnitamine

  Vastu võetud 29.01.2015 nr 49

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8 alusel ja kooskõlas kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5-12, § 22, § 23 lõikega 2, § 38 lõike 1 punktiga 1 ja § 38 lõikega 4 ning Viljandi Linnavolikogu 29.02.2012 määrusega nr 109 kehtestatud Viljandi linna põhimääruse § 28 lõigetega 1-3 ja § 29 lõikega 2, Viljandi Linnavolikogu 31. 08.2011 määrusega nr 83 kinnitatud Viljandi linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse korra § 4 lõikega 13, § 8 lõigetega 4 ja 8.

  § 1.   Kinnitada Viljandi linna 2015. aasta eelarve kogumahuga 21 241 071 eurot vastavalt lisale.

  § 2.   Linnavalitsusele volituste andmine

    Lubada linnavalitsusel:
    1) alaeelarvete muutmisega kinnitada ja täpsustada Viljandi linnale 2015. aastal antud riigieelarveliste eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste jaotus pärast vastavate riigi õigusaktide vastuvõtmist, lepingute sõlmimist või annetuste saamist eraldatud vahendite ulatuses;
    2) võtta 2015. aasta investeeringute ja põhivara soetuseks antava sihtfinantseerimise katteks laenu mahus kuni 1 000 000 eurot tähtajaga kuni 10 aastat ning volitada linnapead sõlmima vastavat lepingut;
    3) võtta 2015. aastal rahavoogude juhtimise eesmärgil laenu kuni 1 000 000 eurot tingimusel, et laen makstakse eelarveaasta lõpuks tagasi ning volitada linnapead sõlmima vastavat lepingut;
    4) refinantseerida olemasolevaid võlakohustusi ning volitada linnapead sõlmima vastavaid lepinguid;
    5) alaeelarvetega kinnitatud omatulude kavandatust suuremas mahus täitmisel suurendada vastava hallatava asutuse või struktuuriüksuse kavandatud kulutusi;
    6) alaeelarvetega kinnitatud omatulude kavandatust väiksemas mahus täitmisel vähendada vastava hallatava asutuse või struktuuriüksuse kavandatud kulutusi.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas ja rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2015. a.

  Randel Länts
  Linnavolikogu esimees

  Lisa Viljandi linna 2015. aasta eelarve

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json