HaridusKool

Teksti suurus:

Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord

Väljaandja:Rapla Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.02.2019
Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2016, 3

Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 01.02.2016 nr 1

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ paragrahvi 30 lõike 1 punkti 3 ning “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ paragrahvi 10 lõike 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Elukohajärgne munitsipaalpõhikool (edaspidi elukohajärgne kool) on käesolevas määruses kehtestatud tingimustel statsionaarset õpet võimaldav kool, mille kaudu Rapla vald tagab Rapla vallas elavale koolikohustuslikule isikule (edaspidi õpilane) võimaluse omandada põhiharidust.

 (2) Igale õpilasele, kelle elukoha aadress Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) järgi on Rapla vallas, tagatakse õppimisvõimalus elukohajärgses koolis, sõltuvalt õpilase hariduslikust erivajadusest või terviseseisundist.

 (3) Õpilase elukoha andmed fikseeritakse kooliminekule eelneva õppeaasta 1. märtsi rahvastikuregistri andmete seisuga.

§ 2.  Rapla valla elukohajärgsed koolid

  Elukohajärgsed koolid Rapla vallas on Alu Lasteaed-Algkool, Hagudi Põhikool, Kodila Põhikool, Rapla Vesiroosi Gümnaasium ja Rapla Ühisgümnaasium.

§ 3.  Esimesse klassi taotluse esitamine ning elukohajärgse kooli määramine

 (1) Õpilase vanem või eestkostja (edaspidi vanem) esitab kooliminekule eelneva õppeaasta 1. märtsist 30. aprillini taotluse, vastavalt määruse lisas toodud vormile kirjalikult (originaal- või digiallkirjaga) Rapla Vallavalitsusele Viljandi mnt 17, Rapla või rapla@rapla.ee .

 (2) Koolikohustuslikust east noorema õpilase vanem esitab lisaks taotlusele ka koolieelse lasteasutuse või nõustamiskomisjoni hinnangu õpilase koolivalmiduse kohta.

 (3) Tulenevalt lapse tervislikust seisundist, võib vanem taotleda nõustamiskomisjonilt koolikohustuse edasilükkamist, esitades nõustamiskomisjonile vastavasisulise avalduse alates jooksva aasta 1. märtsist.

 (4) Rapla Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) moodustab käesolevas määruses käsitletud taotluste läbivaatamiseks ning elukohajärgse kooli määramiseks komisjoni.

 (5) Komisjon vaatab esitatud taotlused läbi, võttes aluseks “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses“ sätestatud klassi täitumuse piirnormi ning õpilase rahvastikuregistris fikseeritud elukohta ning määrab elukohajärgse kooli lähtudes järgmistest asjaoludest esitatud järjekorras:
 1) õpilase elukoha lähedus koolile;
 2) sama pere teiste laste õppimine soovitud koolis;
 3) õpilase vanema soov.

 (6) Vallavalitsus teavitab vanemat õpilase elukohajärgse kooli määramisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis isiku rahvastikuregistri järgsel aadressil või elektrooniliselt avalduses näidatud e-posti aadressil hiljemalt kooliminekule eelneva õppeaasta 20. maiks.

 (7) Vallavalitsus esitab komisjoni poolt kinnitatud elukohajärgsete koolide õpilaste nimekirjad koolide kaupa koos esitatud taotlustega elukohajärgse kooli direktorile hiljemalt kooliminekule eelneva õppeaasta 20. maiks. Õpilase kooli nimekirja arvamise otsuse teeb elukohajärgse kooli direktor lähtuvalt “Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest“, käesolevast määrusest ning komisjoni kinnitatud õpilaste nimekirjast.

 (8) Õpilase vanem on kohustatud hiljemalt 10. juuniks teavitama määratud elukohajärgset kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

 (9) Koolil on õigus vabaks jäänud õppekohad komplekteerida kooli vastuvõtu tingimuste ja korra järgi alates 11. juunist.

§ 4.  Esimesse klassi taotluse esitamine õpilase elukoha muutumisel

  Õpilase puhul, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Rapla vald alates 1. märtsist või kelle elukoht muutub Rapla vallas alates 1. märtsist, esitab õpilase vanem kirjaliku taotluse vallavalitsusele elukohajärgse kooli määramiseks.

§ 5.  Põhiharidust omandava õpilase üleminek ühest koolist teise

 (1) Koolikohustusliku õpilase üleminekul ühest koolist teise esitab õpilase vanem taotluse soovitud kooli direktorile.

 (2) Kui soovitud koolis on vastavalt “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses“ sätestatud klassi täitumuse ülemisele piirnormile vabu õppekohti, otsustab direktor õpilase nimekirja arvamise vastavalt “Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele“, käesolevale määrusele ning kooli vastuvõtu korrale.

 (3) Kui soovitud koolis ei ole vabu õppekohti, edastab kool taotluse vallavalitsusele, kes tagab õpilasele põhihariduse omandamise jätkamise võimaluse.

§ 6.  Rakendussätted

 (1) Rapla Vallavalitsuse 21. märtsi 2011. a määrus nr 18 “Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“ tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ilvi Pere
Vallavanem

Ants Soodla
Vallasekretär

Lisa Elukohajärgse kooli vastuvõtmise ja määramise taotluse vorm